2019-03-05

Wybory do rad osiedli

Wybory ponowne do rad osiedli Borek, Mościska, Wojsław

W dniach od 14 do 17 br. maja odbywać się będą wybory ponowne do rad osiedli Borek, Mościska, Wojsław w Mielcu zarządzone przez Radę Miejską.

Porządek zebrania mieszkańców obejmuje także spotkanie z Prezydentem Miasta Mielca Jackiem Wiśniewskim i przedstawienie Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego.

Bliższych informacji związanych z wyborami można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mielcu – Biuro Rady Miejskiej – tel.: 17 787 40 91 lub 17 787 40 92.

 

NAZWA OSIEDLA

 

TERMIN I MIEJCE
MIEJSCE ZEBRANIA

 

BOREK

16.05.2019 r. (tj. czwartek), godz.18.00

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
ul. Tańskiego 3

MOŚCISKA

17.05.2019 r. (tj. piątek), godz.18.00

Filia MOPS

ul. Pogodna 2

WOJSŁAW

14.05.2019 r. (tj. wtorek),  godz.18.30

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

ul.Wojsławska 278

 

 

 

Rada Miejska w Mielcu zarządza wybory ponowne do rad osiedli Borek, Mościska i Wojsław w Mielcu. Wybory odbędą się w okresie od dnia 13 do 17 maja 2019 r.

Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów ponownych do rad osiedli Borek, Mościska i Wojsław w Mielcu oraz wyznaczenia radnych Rady Miejskiej w Mielcu do pracy w komisjach wyborczych

 

 

Rada Miejska w Mielcu zarządza wybory do rad osiedli na terenie miasta Mielca. Wybory odbędą się w okresie od dnia 18 marca do 6 kwietnia 2019 r.

Wybory 15-osobowych rad osiedli odbędą się na zebraniach mieszkańców następujących Osiedli:

 • Borek
 • Cyranka
 • Dziubków
 • Kazimierza Wielkiego
 • Kilińskiego
 • Kopernika
 • Kościuszki
 • Kusocińskiego
 • Lotników
 • Mościska
 • Niepodległości
 • Rzochów
 • Smoczka
 • Smoczka I
 • Szafera
 • Wojsław
 • Wolności
 • Żeromskego

NAZWA OSIEDLA

 

TERMIN I MIEJCE
MIEJSCE ZEBRANIA

 

BOREK

28.03.2019 r., godz.17.00

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
ul. Tańskiego 3

CYRANKA

25.03.2019 r., godz.18.00

Dom Ludowy
ul. Cyranowska 66

DZIUBKÓW

 

02.04.2019 r., godz.18.00

Szkoła Podstawowa Nr 13
ul. Łąkowa 6

 

KAZIMIERZA WIELKIEGO

28.03.2019 r., godz. 18.15

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

ul. Żeromskiego (budynek
w Lasku Komunalnym)

KILIŃSKIEGO

01.04.2019 r., godz. 17.00

Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Kilińskiego 37

KOPERNIKA

27.03.2019 r., godz.17.00

Osiedlowy Dom Kultury

ul. Kusocińskiego 13 a

KOŚCIUSZKI

28.03.2019 r., godz. 18.00

Szkoła Podstawowa Nr 2

ul. Kościuszki 4

KUSOCIŃSKIEGO

03.04.2019., godz.17.00

Szkoła Podstawowa Nr 6

ul. Solskiego 8

LOTNIKÓW

19.03.2019 r., godz. 17.00

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1

ul. Tańskiego 3 (w małej sali gimnastycznej)

MOŚCISKA

26.03.2019 r. godz. 18.00

Filia MOPS

ul. Pogodna 2

NIEPODLEGŁOŚCI

 

25.03.2019 r., godz.17.00

Szkoła Podstawowa Nr 3, sala konferencyjna nr 2a

ul. Żeromskiego 30

 

RZOCHÓW

27.03.2019 r., godz. 17.00

Budynek Wielofunkcyjny

ul. Rynek Rzochowski 3

(sala Rady Osiedla – I piętro)

SMOCZKA

 

02.04.2019 r., godz.17.00

Szkoła Podstawowa Nr 11
ul. Władysława Warneńczyka 2

(sala nr 79)

 

SMOCZKA I

21.03.2019 r., godz. 17.30

Szkoła Podstawowa Nr 11, sala nr 75,

ul. Władysława Warneńczyka 2

SZAFERA

28.03.2019 r., godz. 17.00

Filia nr 2 SDK

ul. Botaniczna 1

WOJSŁAW

21.03.2019 r., godz.17.30

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

ul.Wojsławska 278

WOLNOŚCI

 

04.04.2019 r., godz. 17.00

Szkoła Podstawowa Nr 3, sala konferencyjna nr 2a

ul. Żeromskiego 30

 

ŻEROMSKIEGO

28.03.2019 r., godz.17.00

Szkoła Podstawowa Nr 3, sala konferencyjna nr 2a

ul. Żeromskiego 30

 

Wybory przeprowadzą Komisje Wyborcze określone w Statutach Osiedli.

 

Bliższych informacji związanych z wyborami można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mielcu – Biuro Rady Miejskiej – tel.: 17 787 40 91 lub 17 787 40 92.

 

 

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..