Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-02-05 23:53:04  Anna Karwacka

Utworzono artykuł 37834 o nazwie 'Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów prowadzonych w UM w Mielcu'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste37834
user_idpuste1319800
resource_idpuste811
namepusteWykaz rejestrów, ewidencji i archiwów prowadzonych w UM w Mielcu
category_idpuste201
language_idpuste1
shortpusteWykaz rejestrów, ewidencji i archiwów prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Mielcu
fullpuste

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów
prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Mielcu

 

 • Archiwum akt stanu cywilnego oraz zapis tych samych akt w formie elektronicznej,
 • Archiwum dowodów osobistych,
 • Archiwum zakładowe dokumentów wytworzonych w urzędzie oraz ewidencja osobowa i płacowa, tj. akta osobowe, listy płac, kartoteki wynagrodzeń i listy zasiłkowe pracowników zakładów zlikwidowanych takich jak Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Mielcu, Państwowy Ośrodek Maszynowy w Wojsławiu, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Sadkowa Góra, Spółdzielnia Pracy „Odzież” w Mielcu, Szkoła Podstawowa nr 10 w Mielcu, 
 • Baza środowiskowych kart informacyjnych,
 • Ewidencja dróg,
 • Ewidencja lokali mieszkalnych,
 • Ewidencja nieruchomości,
 • Ewidencja nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste,
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • Ewidencja pieczęci i pieczątek,
 • Ewidencja przeprowadzonych kontroli,
 • Ewidencja szkół i placówek niepublicznych (w tym przedszkoli),
 • Ewidencja tytułów wykonawczych – mandaty,
 • Ewidencja tytułów wykonawczych (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa],
 • Ewidencja wniosków o dodatek mieszkaniowy,
 • Ewidencja wniosków o udostępnienie danych ze zbiorów wydanych i utraconych dowodów osobistych,
 • Ewidencja wysłanych upomnień (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa],
 • Ewidencja zatrudnionych i zwolnionych pracowników urzędu,
 • Ewidencja zawiadomień o utracie dowodów osobistych,
 • Gminna ewidencja zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy,
 • Lista stawiennictwa osób wykazanych do kwalifikacji wojskowej,
 • Rejestr cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy do 90 dni i na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące,
 • Rejestr cudzoziemców zameldowanych na pobyt stały,
 • Rejestr danych byłych mieszkańców,
 • Rejestr danych osób zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy i ponad 3 miesiące,
 • Rejestr danych stałych mieszkańców,
 • Rejestr delegacji służbowych,
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadówkomunalnych,
 • Rejestr instytucji kultury,
 • Rejestr kobiet objętych rejestracją wojskową,
 • Rejestr korespondencji wpływającej do urzędu,
 • Rejestr mężczyzn objętych rejestracją wojskową,
 • Rejestr nałożonych mandatów karnych,
 • Rejestr osób ubiegających się o mieszkanie komunalne,
 • Rejestr planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę,
 • Rejestr podatników – osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny) [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr podatników – osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
 • Rejestr pomników przyrody,
 • Rejestr przypisów i odpisów – osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny) [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr przypisów i odpisów – osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa]
 • Rejestr psów,
 • Rejestr skarg i wniosków,
 • Rejestr sprzedaży VAT,
 • Rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych,
 • Rejestr uchwał Rady Miejskiej,
 • Rejestr udostępniania danych osobowych mieszkańców,
 • Rejestr udzielonych licencji na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • Rejestr udzielonych przez Prezydenta Miasta Mielca licencji na przewóz osób taksówką,
 • Rejestr udzielonych zezwoleń na przewóz osób w regularnych i specjalnych liniach,
 • Rejestr umów i rejestr zabezpieczeń,
 • Rejestr unieważnionych dowodów osobistych,
 • Rejestr w zakresie opróżniania zbiorników bezobsługowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • Rejestr wniosków o udostępnieniu informacji publicznej,
 • Rejestr wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego,
 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym,
 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
 • Rejestr wydanych dowodów osobistych,
 • Rejestr wydanych informacji o stanie podatkowym [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr wydanych legitymacji służbowych,
 • Rejestr wydanych pełnomocnictw i upoważnień,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o stanie podatkowym [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,
 • Rejestr zakupu VAT,
 • Rejestr zamówień publicznych,
 • Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Mielca,
 • Rejestr zbiórek publicznych,
 • Rejestr zidentyfikowanych żołnierzy radzieckich pochowanych na cmentarzu Armii Radzieckiej w Mielcu przy ul. Wolności 44,
 • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych,
 • Spis zbiorów danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mielcu
 • Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.
publishfrompuste2016-02-05 00:00:00
_activepuste1
slugpustewykaz-rejestrow-ewidencji-i-archiwow-prowadzonych-w-um-w-mielcu
2016-02-05 23:54:45  Anna Karwacka

Pole full zmieniło wartość z '<div class="informacje_tresc"> <div class="tresc"> <p style="text-align: center;"> <strong>Wykaz rejestr&oacute;w, ewidencji i&nbsp;archiw&oacute;w<br /> prowadzonych w&nbsp;Urzędzie Miejskim w&nbsp;Mielcu</strong></p> <p style="text-align: center;"> <strong>&nbsp;</strong></p> <ul> <li> Archiwum akt stanu cywilnego oraz zapis tych samych akt w&nbsp;formie elektronicznej,</li> <li> Archiwum dowod&oacute;w osobistych,</li> <li> Archiwum zakładowe dokument&oacute;w wytworzonych w&nbsp;urzędzie oraz ewidencja osobowa i&nbsp;płacowa, tj. akta osobowe, listy płac, kartoteki wynagrodzeń i&nbsp;listy zasiłkowe pracownik&oacute;w zakład&oacute;w zlikwidowanych takich jak Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w&nbsp;Mielcu, Państwowy Ośrodek Maszynowy w&nbsp;Wojsławiu, Rolnicza Sp&oacute;łdzielnia Produkcyjna Sadkowa G&oacute;ra, Sp&oacute;łdzielnia Pracy &bdquo;Odzież&rdquo; w&nbsp;Mielcu, Szkoła Podstawowa nr 10 w&nbsp;Mielcu,&nbsp;</li> <li> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=mielec/&amp;strona=14&amp;typ=podmenu&amp;typmenu=14&amp;menu=210&amp;id=210&amp;str=1">Baza środowiskowych kart informacyjnych</a>,</li> <li> Ewidencja dr&oacute;g,</li> <li> Ewidencja lokali mieszkalnych,</li> <li> Ewidencja nieruchomości,</li> <li> Ewidencja nieruchomości oddanych w&nbsp;użytkowanie wieczyste,</li> <li> Ewidencja os&oacute;b upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,</li> <li> <span>Ewidencja pieczęci i&nbsp;pieczątek,</span></li> <li> Ewidencja przeprowadzonych kontroli,</li> <li> Ewidencja szk&oacute;ł i&nbsp;plac&oacute;wek niepublicznych (w tym przedszkoli),</li> <li> Ewidencja tytuł&oacute;w wykonawczych &ndash; mandaty,</li> <li> Ewidencja tytuł&oacute;w wykonawczych (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Ewidencja wniosk&oacute;w o&nbsp;dodatek mieszkaniowy,</li> <li> Ewidencja wniosk&oacute;w o&nbsp;udostępnienie danych ze&nbsp;zbior&oacute;w wydanych i&nbsp;utraconych dowod&oacute;w osobistych,</li> <li> Ewidencja wysłanych upomnień (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Ewidencja zatrudnionych i&nbsp;zwolnionych pracownik&oacute;w urzędu,</li> <li> Ewidencja zawiadomień o&nbsp;utracie dowod&oacute;w osobistych,</li> <li> Gminna ewidencja zabytk&oacute;w w&nbsp;formie zbioru kart adresowych zabytk&oacute;w nieruchomych z&nbsp;terenu gminy,</li> <li> Lista stawiennictwa os&oacute;b wykazanych do kwalifikacji wojskowej,</li> <li> Rejestr cudzoziemc&oacute;w zameldowanych na pobyt czasowy do 90 dni i&nbsp;na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące,</li> <li> Rejestr cudzoziemc&oacute;w zameldowanych na pobyt stały,</li> <li> Rejestr danych byłych mieszkańc&oacute;w,</li> <li> Rejestr danych os&oacute;b zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy i&nbsp;ponad 3 miesiące,</li> <li> Rejestr danych stałych mieszkańc&oacute;w,</li> <li> Rejestr delegacji służbowych,</li> <li> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/mielec/736.pdf">Rejestr działalności regulowanej w&nbsp;zakresie odbierania odpad&oacute;wkomunalnych</a>,</li> <li> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/mielec/652.pdf">Rejestr instytucji kultury,</a></li> <li> Rejestr kobiet objętych rejestracją wojskową,</li> <li> Rejestr korespondencji wpływającej do urzędu,</li> <li> Rejestr mężczyzn objętych rejestracją wojskową,</li> <li> Rejestr nałożonych mandat&oacute;w karnych,</li> <li> Rejestr os&oacute;b ubiegających się o&nbsp;mieszkanie komunalne,</li> <li> Rejestr plan&oacute;w miejscowych oraz wniosk&oacute;w o&nbsp;ich sporządzenie lub zmianę,</li> <li> Rejestr podatnik&oacute;w &ndash; osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr podatnik&oacute;w &ndash; osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr podmiot&oacute;w zbierających zużyty sprzęt elektryczny i&nbsp;elektroniczny pochodzący z&nbsp;gospodarstw domowych,</li> <li> Rejestr pomnik&oacute;w przyrody,</li> <li> Rejestr przypis&oacute;w i&nbsp;odpis&oacute;w &ndash; osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr przypis&oacute;w i&nbsp;odpis&oacute;w &ndash; osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa]</strong></li> <li> Rejestr ps&oacute;w,</li> <li> Rejestr skarg i&nbsp;wniosk&oacute;w,</li> <li> Rejestr sprzedaży VAT,</li> <li> Rejestr świadczeń osobistych i&nbsp;rzeczowych,</li> <li> Rejestr uchwał Rady Miejskiej,</li> <li> Rejestr udostępniania danych osobowych mieszkańc&oacute;w,</li> <li> Rejestr udzielonych licencji na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych,</li> <li> Rejestr udzielonych przez Prezydenta Miasta Mielca licencji na przew&oacute;z os&oacute;b taks&oacute;wką,</li> <li> Rejestr udzielonych zezwoleń na przew&oacute;z os&oacute;b w&nbsp;regularnych i&nbsp;specjalnych liniach,</li> <li> Rejestr um&oacute;w i&nbsp;rejestr zabezpieczeń,</li> <li> Rejestr unieważnionych dowod&oacute;w osobistych,</li> <li> Rejestr w&nbsp;zakresie opr&oacute;żniania zbiornik&oacute;w bezobsługowych i&nbsp;transportu nieczystości ciekłych,</li> <li> Rejestr wniosk&oacute;w o&nbsp;udostępnieniu informacji publicznej,</li> <li> Rejestr wniosk&oacute;w o&nbsp;ukaranie do Sądu Rejonowego,</li> <li> Rejestr wydanych decyzji o&nbsp;ustaleniu lokalizacji celu publicznego o&nbsp;znaczeniu powiatowym i&nbsp;gminnym,</li> <li> Rejestr wydanych decyzji o&nbsp;ustaleniu warunk&oacute;w zabudowy,</li> <li> Rejestr wydanych dowod&oacute;w osobistych,</li> <li> Rejestr wydanych informacji o&nbsp;stanie podatkowym <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr wydanych legitymacji służbowych,</li> <li> Rejestr wydanych pełnomocnictw i&nbsp;upoważnień,</li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;niezaleganiu w&nbsp;podatkach lub stwierdzające stan zaległości <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;stanie podatkowym <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;udzielonej pomocy de minimis,</li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,</li> <li> Rejestr zakupu VAT,</li> <li> Rejestr zam&oacute;wień publicznych,</li> <li> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=mielec/&amp;strona=submenu_aktualnosci.asp&amp;typ=podmenu&amp;menu=180&amp;podmenu=180&amp;str=1&amp;id=201">Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Mielca</a>,</li> <li> Rejestr zbi&oacute;rek publicznych,</li> <li> Rejestr zidentyfikowanych żołnierzy radzieckich pochowanych na cmentarzu Armii Radzieckiej w&nbsp;Mielcu przy ul. Wolności 44,</li> <li> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/mielec/607.pdf">Rejestr żłobk&oacute;w i&nbsp;klub&oacute;w dziecięcych</a>,</li> <li> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=mielec/&amp;strona=14&amp;typ=podmenu&amp;menu=226&amp;id=226&amp;str=2">Spis zbior&oacute;w danych osobowych w&nbsp;Urzędzie Miejskim w&nbsp;Mielcu</a></li> <li> Wykaz os&oacute;b o&nbsp;nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.</li> </ul> </div> </div> ' na '<div class="informacje_tresc"> <div class="tresc"> <p style="text-align: center;"> <strong>&nbsp;</strong></p> <ul> <li> Archiwum akt stanu cywilnego oraz zapis tych samych akt w&nbsp;formie elektronicznej,</li> <li> Archiwum dowod&oacute;w osobistych,</li> <li> Archiwum zakładowe dokument&oacute;w wytworzonych w&nbsp;urzędzie oraz ewidencja osobowa i&nbsp;płacowa, tj. akta osobowe, listy płac, kartoteki wynagrodzeń i&nbsp;listy zasiłkowe pracownik&oacute;w zakład&oacute;w zlikwidowanych takich jak Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w&nbsp;Mielcu, Państwowy Ośrodek Maszynowy w&nbsp;Wojsławiu, Rolnicza Sp&oacute;łdzielnia Produkcyjna Sadkowa G&oacute;ra, Sp&oacute;łdzielnia Pracy &bdquo;Odzież&rdquo; w&nbsp;Mielcu, Szkoła Podstawowa nr 10 w&nbsp;Mielcu,&nbsp;</li> <li> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=mielec/&amp;strona=14&amp;typ=podmenu&amp;typmenu=14&amp;menu=210&amp;id=210&amp;str=1">Baza środowiskowych kart informacyjnych</a>,</li> <li> Ewidencja dr&oacute;g,</li> <li> Ewidencja lokali mieszkalnych,</li> <li> Ewidencja nieruchomości,</li> <li> Ewidencja nieruchomości oddanych w&nbsp;użytkowanie wieczyste,</li> <li> Ewidencja os&oacute;b upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,</li> <li> <span>Ewidencja pieczęci i&nbsp;pieczątek,</span></li> <li> Ewidencja przeprowadzonych kontroli,</li> <li> Ewidencja szk&oacute;ł i&nbsp;plac&oacute;wek niepublicznych (w tym przedszkoli),</li> <li> Ewidencja tytuł&oacute;w wykonawczych &ndash; mandaty,</li> <li> Ewidencja tytuł&oacute;w wykonawczych (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Ewidencja wniosk&oacute;w o&nbsp;dodatek mieszkaniowy,</li> <li> Ewidencja wniosk&oacute;w o&nbsp;udostępnienie danych ze&nbsp;zbior&oacute;w wydanych i&nbsp;utraconych dowod&oacute;w osobistych,</li> <li> Ewidencja wysłanych upomnień (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Ewidencja zatrudnionych i&nbsp;zwolnionych pracownik&oacute;w urzędu,</li> <li> Ewidencja zawiadomień o&nbsp;utracie dowod&oacute;w osobistych,</li> <li> Gminna ewidencja zabytk&oacute;w w&nbsp;formie zbioru kart adresowych zabytk&oacute;w nieruchomych z&nbsp;terenu gminy,</li> <li> Lista stawiennictwa os&oacute;b wykazanych do kwalifikacji wojskowej,</li> <li> Rejestr cudzoziemc&oacute;w zameldowanych na pobyt czasowy do 90 dni i&nbsp;na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące,</li> <li> Rejestr cudzoziemc&oacute;w zameldowanych na pobyt stały,</li> <li> Rejestr danych byłych mieszkańc&oacute;w,</li> <li> Rejestr danych os&oacute;b zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy i&nbsp;ponad 3 miesiące,</li> <li> Rejestr danych stałych mieszkańc&oacute;w,</li> <li> Rejestr delegacji służbowych,</li> <li> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/mielec/736.pdf">Rejestr działalności regulowanej w&nbsp;zakresie odbierania odpad&oacute;wkomunalnych</a>,</li> <li> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/mielec/652.pdf">Rejestr instytucji kultury,</a></li> <li> Rejestr kobiet objętych rejestracją wojskową,</li> <li> Rejestr korespondencji wpływającej do urzędu,</li> <li> Rejestr mężczyzn objętych rejestracją wojskową,</li> <li> Rejestr nałożonych mandat&oacute;w karnych,</li> <li> Rejestr os&oacute;b ubiegających się o&nbsp;mieszkanie komunalne,</li> <li> Rejestr plan&oacute;w miejscowych oraz wniosk&oacute;w o&nbsp;ich sporządzenie lub zmianę,</li> <li> Rejestr podatnik&oacute;w &ndash; osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr podatnik&oacute;w &ndash; osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr podmiot&oacute;w zbierających zużyty sprzęt elektryczny i&nbsp;elektroniczny pochodzący z&nbsp;gospodarstw domowych,</li> <li> Rejestr pomnik&oacute;w przyrody,</li> <li> Rejestr przypis&oacute;w i&nbsp;odpis&oacute;w &ndash; osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr przypis&oacute;w i&nbsp;odpis&oacute;w &ndash; osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa]</strong></li> <li> Rejestr ps&oacute;w,</li> <li> Rejestr skarg i&nbsp;wniosk&oacute;w,</li> <li> Rejestr sprzedaży VAT,</li> <li> Rejestr świadczeń osobistych i&nbsp;rzeczowych,</li> <li> Rejestr uchwał Rady Miejskiej,</li> <li> Rejestr udostępniania danych osobowych mieszkańc&oacute;w,</li> <li> Rejestr udzielonych licencji na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych,</li> <li> Rejestr udzielonych przez Prezydenta Miasta Mielca licencji na przew&oacute;z os&oacute;b taks&oacute;wką,</li> <li> Rejestr udzielonych zezwoleń na przew&oacute;z os&oacute;b w&nbsp;regularnych i&nbsp;specjalnych liniach,</li> <li> Rejestr um&oacute;w i&nbsp;rejestr zabezpieczeń,</li> <li> Rejestr unieważnionych dowod&oacute;w osobistych,</li> <li> Rejestr w&nbsp;zakresie opr&oacute;żniania zbiornik&oacute;w bezobsługowych i&nbsp;transportu nieczystości ciekłych,</li> <li> Rejestr wniosk&oacute;w o&nbsp;udostępnieniu informacji publicznej,</li> <li> Rejestr wniosk&oacute;w o&nbsp;ukaranie do Sądu Rejonowego,</li> <li> Rejestr wydanych decyzji o&nbsp;ustaleniu lokalizacji celu publicznego o&nbsp;znaczeniu powiatowym i&nbsp;gminnym,</li> <li> Rejestr wydanych decyzji o&nbsp;ustaleniu warunk&oacute;w zabudowy,</li> <li> Rejestr wydanych dowod&oacute;w osobistych,</li> <li> Rejestr wydanych informacji o&nbsp;stanie podatkowym <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr wydanych legitymacji służbowych,</li> <li> Rejestr wydanych pełnomocnictw i&nbsp;upoważnień,</li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;niezaleganiu w&nbsp;podatkach lub stwierdzające stan zaległości <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;stanie podatkowym <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;udzielonej pomocy de minimis,</li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,</li> <li> Rejestr zakupu VAT,</li> <li> Rejestr zam&oacute;wień publicznych,</li> <li> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=mielec/&amp;strona=submenu_aktualnosci.asp&amp;typ=podmenu&amp;menu=180&amp;podmenu=180&amp;str=1&amp;id=201">Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Mielca</a>,</li> <li> Rejestr zbi&oacute;rek publicznych,</li> <li> Rejestr zidentyfikowanych żołnierzy radzieckich pochowanych na cmentarzu Armii Radzieckiej w&nbsp;Mielcu przy ul. Wolności 44,</li> <li> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/mielec/607.pdf">Rejestr żłobk&oacute;w i&nbsp;klub&oacute;w dziecięcych</a>,</li> <li> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=mielec/&amp;strona=14&amp;typ=podmenu&amp;menu=226&amp;id=226&amp;str=2">Spis zbior&oacute;w danych osobowych w&nbsp;Urzędzie Miejskim w&nbsp;Mielcu</a></li> <li style="text-align: center;"> Wykaz os&oacute;b o&nbsp;nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.</li> </ul> </div> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów
prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Mielcu

 

 • Archiwum akt stanu cywilnego oraz zapis tych samych akt w formie elektronicznej,
 • Archiwum dowodów osobistych,
 • Archiwum zakładowe dokumentów wytworzonych w urzędzie oraz ewidencja osobowa i płacowa, tj. akta osobowe, listy płac, kartoteki wynagrodzeń i listy zasiłkowe pracowników zakładów zlikwidowanych takich jak Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Mielcu, Państwowy Ośrodek Maszynowy w Wojsławiu, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Sadkowa Góra, Spółdzielnia Pracy „Odzież” w Mielcu, Szkoła Podstawowa nr 10 w Mielcu, 
 • Baza środowiskowych kart informacyjnych,
 • Ewidencja dróg,
 • Ewidencja lokali mieszkalnych,
 • Ewidencja nieruchomości,
 • Ewidencja nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste,
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • Ewidencja pieczęci i pieczątek,
 • Ewidencja przeprowadzonych kontroli,
 • Ewidencja szkół i placówek niepublicznych (w tym przedszkoli),
 • Ewidencja tytułów wykonawczych – mandaty,
 • Ewidencja tytułów wykonawczych (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa],
 • Ewidencja wniosków o dodatek mieszkaniowy,
 • Ewidencja wniosków o udostępnienie danych ze zbiorów wydanych i utraconych dowodów osobistych,
 • Ewidencja wysłanych upomnień (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa],
 • Ewidencja zatrudnionych i zwolnionych pracowników urzędu,
 • Ewidencja zawiadomień o utracie dowodów osobistych,
 • Gminna ewidencja zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy,
 • Lista stawiennictwa osób wykazanych do kwalifikacji wojskowej,
 • Rejestr cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy do 90 dni i na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące,
 • Rejestr cudzoziemców zameldowanych na pobyt stały,
 • Rejestr danych byłych mieszkańców,
 • Rejestr danych osób zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy i ponad 3 miesiące,
 • Rejestr danych stałych mieszkańców,
 • Rejestr delegacji służbowych,
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadówkomunalnych,
 • Rejestr instytucji kultury,
 • Rejestr kobiet objętych rejestracją wojskową,
 • Rejestr korespondencji wpływającej do urzędu,
 • Rejestr mężczyzn objętych rejestracją wojskową,
 • Rejestr nałożonych mandatów karnych,
 • Rejestr osób ubiegających się o mieszkanie komunalne,
 • Rejestr planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę,
 • Rejestr podatników – osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny) [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr podatników – osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
 • Rejestr pomników przyrody,
 • Rejestr przypisów i odpisów – osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny) [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr przypisów i odpisów – osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa]
 • Rejestr psów,
 • Rejestr skarg i wniosków,
 • Rejestr sprzedaży VAT,
 • Rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych,
 • Rejestr uchwał Rady Miejskiej,
 • Rejestr udostępniania danych osobowych mieszkańców,
 • Rejestr udzielonych licencji na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • Rejestr udzielonych przez Prezydenta Miasta Mielca licencji na przewóz osób taksówką,
 • Rejestr udzielonych zezwoleń na przewóz osób w regularnych i specjalnych liniach,
 • Rejestr umów i rejestr zabezpieczeń,
 • Rejestr unieważnionych dowodów osobistych,
 • Rejestr w zakresie opróżniania zbiorników bezobsługowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • Rejestr wniosków o udostępnieniu informacji publicznej,
 • Rejestr wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego,
 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym,
 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
 • Rejestr wydanych dowodów osobistych,
 • Rejestr wydanych informacji o stanie podatkowym [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr wydanych legitymacji służbowych,
 • Rejestr wydanych pełnomocnictw i upoważnień,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o stanie podatkowym [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,
 • Rejestr zakupu VAT,
 • Rejestr zamówień publicznych,
 • Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Mielca,
 • Rejestr zbiórek publicznych,
 • Rejestr zidentyfikowanych żołnierzy radzieckich pochowanych na cmentarzu Armii Radzieckiej w Mielcu przy ul. Wolności 44,
 • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych,
 • Spis zbiorów danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mielcu
 • Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.

 

 • Archiwum akt stanu cywilnego oraz zapis tych samych akt w formie elektronicznej,
 • Archiwum dowodów osobistych,
 • Archiwum zakładowe dokumentów wytworzonych w urzędzie oraz ewidencja osobowa i płacowa, tj. akta osobowe, listy płac, kartoteki wynagrodzeń i listy zasiłkowe pracowników zakładów zlikwidowanych takich jak Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Mielcu, Państwowy Ośrodek Maszynowy w Wojsławiu, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Sadkowa Góra, Spółdzielnia Pracy „Odzież” w Mielcu, Szkoła Podstawowa nr 10 w Mielcu, 
 • Baza środowiskowych kart informacyjnych,
 • Ewidencja dróg,
 • Ewidencja lokali mieszkalnych,
 • Ewidencja nieruchomości,
 • Ewidencja nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste,
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • Ewidencja pieczęci i pieczątek,
 • Ewidencja przeprowadzonych kontroli,
 • Ewidencja szkół i placówek niepublicznych (w tym przedszkoli),
 • Ewidencja tytułów wykonawczych – mandaty,
 • Ewidencja tytułów wykonawczych (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa],
 • Ewidencja wniosków o dodatek mieszkaniowy,
 • Ewidencja wniosków o udostępnienie danych ze zbiorów wydanych i utraconych dowodów osobistych,
 • Ewidencja wysłanych upomnień (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa],
 • Ewidencja zatrudnionych i zwolnionych pracowników urzędu,
 • Ewidencja zawiadomień o utracie dowodów osobistych,
 • Gminna ewidencja zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy,
 • Lista stawiennictwa osób wykazanych do kwalifikacji wojskowej,
 • Rejestr cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy do 90 dni i na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące,
 • Rejestr cudzoziemców zameldowanych na pobyt stały,
 • Rejestr danych byłych mieszkańców,
 • Rejestr danych osób zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy i ponad 3 miesiące,
 • Rejestr danych stałych mieszkańców,
 • Rejestr delegacji służbowych,
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadówkomunalnych,
 • Rejestr instytucji kultury,
 • Rejestr kobiet objętych rejestracją wojskową,
 • Rejestr korespondencji wpływającej do urzędu,
 • Rejestr mężczyzn objętych rejestracją wojskową,
 • Rejestr nałożonych mandatów karnych,
 • Rejestr osób ubiegających się o mieszkanie komunalne,
 • Rejestr planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę,
 • Rejestr podatników – osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny) [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr podatników – osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
 • Rejestr pomników przyrody,
 • Rejestr przypisów i odpisów – osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny) [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr przypisów i odpisów – osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa]
 • Rejestr psów,
 • Rejestr skarg i wniosków,
 • Rejestr sprzedaży VAT,
 • Rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych,
 • Rejestr uchwał Rady Miejskiej,
 • Rejestr udostępniania danych osobowych mieszkańców,
 • Rejestr udzielonych licencji na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • Rejestr udzielonych przez Prezydenta Miasta Mielca licencji na przewóz osób taksówką,
 • Rejestr udzielonych zezwoleń na przewóz osób w regularnych i specjalnych liniach,
 • Rejestr umów i rejestr zabezpieczeń,
 • Rejestr unieważnionych dowodów osobistych,
 • Rejestr w zakresie opróżniania zbiorników bezobsługowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • Rejestr wniosków o udostępnieniu informacji publicznej,
 • Rejestr wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego,
 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym,
 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
 • Rejestr wydanych dowodów osobistych,
 • Rejestr wydanych informacji o stanie podatkowym [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr wydanych legitymacji służbowych,
 • Rejestr wydanych pełnomocnictw i upoważnień,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o stanie podatkowym [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,
 • Rejestr zakupu VAT,
 • Rejestr zamówień publicznych,
 • Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Mielca,
 • Rejestr zbiórek publicznych,
 • Rejestr zidentyfikowanych żołnierzy radzieckich pochowanych na cmentarzu Armii Radzieckiej w Mielcu przy ul. Wolności 44,
 • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych,
 • Spis zbiorów danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mielcu
 • Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.
2016-08-01 12:16:44  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole full zmieniło wartość z '<div class="informacje_tresc"> <div class="tresc"> <p style="text-align: center;"> <strong>&nbsp;</strong></p> <ul> <li> Archiwum akt stanu cywilnego oraz zapis tych samych akt w&nbsp;formie elektronicznej,</li> <li> Archiwum dowod&oacute;w osobistych,</li> <li> Archiwum zakładowe dokument&oacute;w wytworzonych w&nbsp;urzędzie oraz ewidencja osobowa i&nbsp;płacowa, tj. akta osobowe, listy płac, kartoteki wynagrodzeń i&nbsp;listy zasiłkowe pracownik&oacute;w zakład&oacute;w zlikwidowanych takich jak Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w&nbsp;Mielcu, Państwowy Ośrodek Maszynowy w&nbsp;Wojsławiu, Rolnicza Sp&oacute;łdzielnia Produkcyjna Sadkowa G&oacute;ra, Sp&oacute;łdzielnia Pracy &bdquo;Odzież&rdquo; w&nbsp;Mielcu, Szkoła Podstawowa nr 10 w&nbsp;Mielcu,&nbsp;</li> <li> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=mielec/&amp;strona=14&amp;typ=podmenu&amp;typmenu=14&amp;menu=210&amp;id=210&amp;str=1">Baza środowiskowych kart informacyjnych</a>,</li> <li> Ewidencja dr&oacute;g,</li> <li> Ewidencja lokali mieszkalnych,</li> <li> Ewidencja nieruchomości,</li> <li> Ewidencja nieruchomości oddanych w&nbsp;użytkowanie wieczyste,</li> <li> Ewidencja os&oacute;b upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,</li> <li> <span>Ewidencja pieczęci i&nbsp;pieczątek,</span></li> <li> Ewidencja przeprowadzonych kontroli,</li> <li> Ewidencja szk&oacute;ł i&nbsp;plac&oacute;wek niepublicznych (w tym przedszkoli),</li> <li> Ewidencja tytuł&oacute;w wykonawczych &ndash; mandaty,</li> <li> Ewidencja tytuł&oacute;w wykonawczych (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Ewidencja wniosk&oacute;w o&nbsp;dodatek mieszkaniowy,</li> <li> Ewidencja wniosk&oacute;w o&nbsp;udostępnienie danych ze&nbsp;zbior&oacute;w wydanych i&nbsp;utraconych dowod&oacute;w osobistych,</li> <li> Ewidencja wysłanych upomnień (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Ewidencja zatrudnionych i&nbsp;zwolnionych pracownik&oacute;w urzędu,</li> <li> Ewidencja zawiadomień o&nbsp;utracie dowod&oacute;w osobistych,</li> <li> Gminna ewidencja zabytk&oacute;w w&nbsp;formie zbioru kart adresowych zabytk&oacute;w nieruchomych z&nbsp;terenu gminy,</li> <li> Lista stawiennictwa os&oacute;b wykazanych do kwalifikacji wojskowej,</li> <li> Rejestr cudzoziemc&oacute;w zameldowanych na pobyt czasowy do 90 dni i&nbsp;na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące,</li> <li> Rejestr cudzoziemc&oacute;w zameldowanych na pobyt stały,</li> <li> Rejestr danych byłych mieszkańc&oacute;w,</li> <li> Rejestr danych os&oacute;b zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy i&nbsp;ponad 3 miesiące,</li> <li> Rejestr danych stałych mieszkańc&oacute;w,</li> <li> Rejestr delegacji służbowych,</li> <li> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/mielec/736.pdf">Rejestr działalności regulowanej w&nbsp;zakresie odbierania odpad&oacute;wkomunalnych</a>,</li> <li> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/mielec/652.pdf">Rejestr instytucji kultury,</a></li> <li> Rejestr kobiet objętych rejestracją wojskową,</li> <li> Rejestr korespondencji wpływającej do urzędu,</li> <li> Rejestr mężczyzn objętych rejestracją wojskową,</li> <li> Rejestr nałożonych mandat&oacute;w karnych,</li> <li> Rejestr os&oacute;b ubiegających się o&nbsp;mieszkanie komunalne,</li> <li> Rejestr plan&oacute;w miejscowych oraz wniosk&oacute;w o&nbsp;ich sporządzenie lub zmianę,</li> <li> Rejestr podatnik&oacute;w &ndash; osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr podatnik&oacute;w &ndash; osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr podmiot&oacute;w zbierających zużyty sprzęt elektryczny i&nbsp;elektroniczny pochodzący z&nbsp;gospodarstw domowych,</li> <li> Rejestr pomnik&oacute;w przyrody,</li> <li> Rejestr przypis&oacute;w i&nbsp;odpis&oacute;w &ndash; osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr przypis&oacute;w i&nbsp;odpis&oacute;w &ndash; osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa]</strong></li> <li> Rejestr ps&oacute;w,</li> <li> Rejestr skarg i&nbsp;wniosk&oacute;w,</li> <li> Rejestr sprzedaży VAT,</li> <li> Rejestr świadczeń osobistych i&nbsp;rzeczowych,</li> <li> Rejestr uchwał Rady Miejskiej,</li> <li> Rejestr udostępniania danych osobowych mieszkańc&oacute;w,</li> <li> Rejestr udzielonych licencji na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych,</li> <li> Rejestr udzielonych przez Prezydenta Miasta Mielca licencji na przew&oacute;z os&oacute;b taks&oacute;wką,</li> <li> Rejestr udzielonych zezwoleń na przew&oacute;z os&oacute;b w&nbsp;regularnych i&nbsp;specjalnych liniach,</li> <li> Rejestr um&oacute;w i&nbsp;rejestr zabezpieczeń,</li> <li> Rejestr unieważnionych dowod&oacute;w osobistych,</li> <li> Rejestr w&nbsp;zakresie opr&oacute;żniania zbiornik&oacute;w bezobsługowych i&nbsp;transportu nieczystości ciekłych,</li> <li> Rejestr wniosk&oacute;w o&nbsp;udostępnieniu informacji publicznej,</li> <li> Rejestr wniosk&oacute;w o&nbsp;ukaranie do Sądu Rejonowego,</li> <li> Rejestr wydanych decyzji o&nbsp;ustaleniu lokalizacji celu publicznego o&nbsp;znaczeniu powiatowym i&nbsp;gminnym,</li> <li> Rejestr wydanych decyzji o&nbsp;ustaleniu warunk&oacute;w zabudowy,</li> <li> Rejestr wydanych dowod&oacute;w osobistych,</li> <li> Rejestr wydanych informacji o&nbsp;stanie podatkowym <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr wydanych legitymacji służbowych,</li> <li> Rejestr wydanych pełnomocnictw i&nbsp;upoważnień,</li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;niezaleganiu w&nbsp;podatkach lub stwierdzające stan zaległości <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;stanie podatkowym <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;udzielonej pomocy de minimis,</li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,</li> <li> Rejestr zakupu VAT,</li> <li> Rejestr zam&oacute;wień publicznych,</li> <li> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=mielec/&amp;strona=submenu_aktualnosci.asp&amp;typ=podmenu&amp;menu=180&amp;podmenu=180&amp;str=1&amp;id=201">Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Mielca</a>,</li> <li> Rejestr zbi&oacute;rek publicznych,</li> <li> Rejestr zidentyfikowanych żołnierzy radzieckich pochowanych na cmentarzu Armii Radzieckiej w&nbsp;Mielcu przy ul. Wolności 44,</li> <li> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/mielec/607.pdf">Rejestr żłobk&oacute;w i&nbsp;klub&oacute;w dziecięcych</a>,</li> <li> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=mielec/&amp;strona=14&amp;typ=podmenu&amp;menu=226&amp;id=226&amp;str=2">Spis zbior&oacute;w danych osobowych w&nbsp;Urzędzie Miejskim w&nbsp;Mielcu</a></li> <li style="text-align: center;"> Wykaz os&oacute;b o&nbsp;nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.</li> </ul> </div> </div> ' na '<div class="informacje_tresc"> <div class="tresc"> <p style="text-align: center;"> <strong>&nbsp;</strong></p> <ul> <li> Archiwum akt stanu cywilnego oraz zapis tych samych akt w&nbsp;formie elektronicznej,</li> <li> Archiwum dowod&oacute;w osobistych,</li> <li> Archiwum zakładowe dokument&oacute;w wytworzonych w&nbsp;urzędzie oraz ewidencja osobowa i&nbsp;płacowa, tj. akta osobowe, listy płac, kartoteki wynagrodzeń i&nbsp;listy zasiłkowe pracownik&oacute;w zakład&oacute;w zlikwidowanych takich jak Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w&nbsp;Mielcu, Państwowy Ośrodek Maszynowy w&nbsp;Wojsławiu, Rolnicza Sp&oacute;łdzielnia Produkcyjna Sadkowa G&oacute;ra, Sp&oacute;łdzielnia Pracy &bdquo;Odzież&rdquo; w&nbsp;Mielcu, Szkoła Podstawowa nr 10 w&nbsp;Mielcu,&nbsp;</li> <li> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=mielec/&amp;strona=14&amp;typ=podmenu&amp;typmenu=14&amp;menu=210&amp;id=210&amp;str=1">Baza środowiskowych kart informacyjnych</a>,</li> <li> Ewidencja dr&oacute;g,</li> <li> Ewidencja lokali mieszkalnych,</li> <li> Ewidencja nieruchomości,</li> <li> Ewidencja nieruchomości oddanych w&nbsp;użytkowanie wieczyste,</li> <li> Ewidencja os&oacute;b upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,</li> <li> <span>Ewidencja pieczęci i&nbsp;pieczątek,</span></li> <li> Ewidencja przeprowadzonych kontroli,</li> <li> Ewidencja szk&oacute;ł i&nbsp;plac&oacute;wek niepublicznych (w tym przedszkoli),</li> <li> Ewidencja tytuł&oacute;w wykonawczych &ndash; mandaty,</li> <li> Ewidencja tytuł&oacute;w wykonawczych (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Ewidencja wniosk&oacute;w o&nbsp;udostępnienie danych ze&nbsp;zbior&oacute;w wydanych i&nbsp;utraconych dowod&oacute;w osobistych,</li> <li> Ewidencja wysłanych upomnień (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Ewidencja zatrudnionych i&nbsp;zwolnionych pracownik&oacute;w urzędu,</li> <li> Ewidencja zawiadomień o&nbsp;utracie dowod&oacute;w osobistych,</li> <li> Gminna ewidencja zabytk&oacute;w w&nbsp;formie zbioru kart adresowych zabytk&oacute;w nieruchomych z&nbsp;terenu gminy,</li> <li> Lista stawiennictwa os&oacute;b wykazanych do kwalifikacji wojskowej,</li> <li> Rejestr zamieszkania cudzoziemc&oacute;w,</li> <li> Rejestr mieszkańc&oacute;w,</li> <li> Rejestr wyborc&oacute;w,</li> <li> Rejestr profili zaufanych,</li> <li> Rejestr delegacji służbowych,</li> <li> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/mielec/736.pdf">Rejestr działalności regulowanej w&nbsp;zakresie odbierania odpad&oacute;w komunalnych</a>,</li> <li> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/mielec/652.pdf">Rejestr instytucji kultury,</a></li> <li> Rejestr kobiet objętych rejestracją wojskową,</li> <li> Rejestr korespondencji wpływającej do urzędu,</li> <li> Rejestr mężczyzn objętych rejestracją wojskową,</li> <li> Rejestr nałożonych mandat&oacute;w karnych,</li> <li> Rejestr os&oacute;b ubiegających się o&nbsp;mieszkanie komunalne,</li> <li> Rejestr plan&oacute;w miejscowych oraz wniosk&oacute;w o&nbsp;ich sporządzenie lub zmianę,</li> <li> Rejestr podatnik&oacute;w &ndash; osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportu) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr podatnik&oacute;w &ndash; osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr podmiot&oacute;w zbierających zużyty sprzęt elektryczny i&nbsp;elektroniczny pochodzący z&nbsp;gospodarstw domowych,</li> <li> Rejestr pomnik&oacute;w przyrody,</li> <li> Rejestr przypis&oacute;w i&nbsp;odpis&oacute;w &ndash; osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportu) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr przypis&oacute;w i&nbsp;odpis&oacute;w &ndash; osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa]</strong></li> <li> Rejestr przypadk&oacute;w stosowania przemocy w rodzinie,</li> <li> Rejestr ps&oacute;w,</li> <li> Rejestr skarg i&nbsp;wniosk&oacute;w,</li> <li> Rejestr petycji,</li> <li> Rejestr sprzedaży VAT,</li> <li> Rejestr świadczeń osobistych i&nbsp;rzeczowych,</li> <li> Rejestr uchwał Rady Miejskiej,</li> <li> Rejestr udostępniania danych osobowych mieszkańc&oacute;w,</li> <li> Rejestr udzielonych licencji na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych,</li> <li> Rejestr udzielonych przez Prezydenta Miasta Mielca licencji na przew&oacute;z os&oacute;b taks&oacute;wką,</li> <li> Rejestr udzielonych zezwoleń na przew&oacute;z os&oacute;b w&nbsp;regularnych i&nbsp;specjalnych liniach,</li> <li> Rejestr um&oacute;w i&nbsp;rejestr zabezpieczeń,</li> <li> Rejestr w&nbsp;zakresie opr&oacute;żniania zbiornik&oacute;w bezobsługowych i&nbsp;transportu nieczystości ciekłych,</li> <li> Rejestr wniosk&oacute;w o&nbsp;udostępnieniu informacji publicznej,</li> <li> Rejestr wniosk&oacute;w o&nbsp;ukaranie do Sądu Rejonowego,</li> <li> Rejestr wydanych decyzji o&nbsp;ustaleniu lokalizacji celu publicznego o&nbsp;znaczeniu powiatowym i&nbsp;gminnym,</li> <li> Rejestr wydanych decyzji o&nbsp;ustaleniu warunk&oacute;w zabudowy,</li> <li> Rejestr wydanych informacji o&nbsp;stanie podatkowym <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr wydanych legitymacji służbowych,</li> <li> Rejestr wydanych pełnomocnictw i&nbsp;upoważnień,</li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;niezaleganiu w&nbsp;podatkach lub stwierdzające stan zaległości <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;stanie podatkowym <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;udzielonej pomocy de minimis,</li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,</li> <li> Rejestr zabytk&oacute;w,</li> <li> Rejestr zakupu VAT,</li> <li> Rejestr zam&oacute;wień publicznych,</li> <li> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=mielec/&amp;strona=submenu_aktualnosci.asp&amp;typ=podmenu&amp;menu=180&amp;podmenu=180&amp;str=1&amp;id=201">Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Mielca</a>,</li> <li> Rejestr zarachowań wpłat w podatkach <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr zidentyfikowanych żołnierzy radzieckich pochowanych na cmentarzu Armii Radzieckiej w&nbsp;Mielcu przy ul. Wolności 44,</li> <li> Rejestr żłobk&oacute;w i&nbsp;klub&oacute;w dziecięcych ( w załączniku)</li> <li> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=mielec/&amp;strona=14&amp;typ=podmenu&amp;menu=226&amp;id=226&amp;str=2">Spis zbior&oacute;w danych osobowych w&nbsp;Urzędzie Miejskim w&nbsp;Mielcu</a></li> <li> Wykaz os&oacute;b o&nbsp;nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.</li> </ul> </div> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

 • Archiwum akt stanu cywilnego oraz zapis tych samych akt w formie elektronicznej,
 • Archiwum dowodów osobistych,
 • Archiwum zakładowe dokumentów wytworzonych w urzędzie oraz ewidencja osobowa i płacowa, tj. akta osobowe, listy płac, kartoteki wynagrodzeń i listy zasiłkowe pracowników zakładów zlikwidowanych takich jak Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Mielcu, Państwowy Ośrodek Maszynowy w Wojsławiu, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Sadkowa Góra, Spółdzielnia Pracy „Odzież” w Mielcu, Szkoła Podstawowa nr 10 w Mielcu, 
 • Baza środowiskowych kart informacyjnych,
 • Ewidencja dróg,
 • Ewidencja lokali mieszkalnych,
 • Ewidencja nieruchomości,
 • Ewidencja nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste,
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • Ewidencja pieczęci i pieczątek,
 • Ewidencja przeprowadzonych kontroli,
 • Ewidencja szkół i placówek niepublicznych (w tym przedszkoli),
 • Ewidencja tytułów wykonawczych – mandaty,
 • Ewidencja tytułów wykonawczych (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa],
 • Ewidencja wniosków o dodatek mieszkaniowy,
 • Ewidencja wniosków o udostępnienie danych ze zbiorów wydanych i utraconych dowodów osobistych,
 • Ewidencja wysłanych upomnień (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa],
 • Ewidencja zatrudnionych i zwolnionych pracowników urzędu,
 • Ewidencja zawiadomień o utracie dowodów osobistych,
 • Gminna ewidencja zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy,
 • Lista stawiennictwa osób wykazanych do kwalifikacji wojskowej,
 • Rejestr cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy do 90 dni i na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące,
 • Rejestr cudzoziemców zameldowanych na pobyt stały,
 • Rejestr danych byłych mieszkańców,
 • Rejestr danych osób zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy i ponad 3 miesiące,
 • Rejestr danych stałych mieszkańców,
 • Rejestr delegacji służbowych,
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadówkomunalnych,
 • Rejestr instytucji kultury,
 • Rejestr kobiet objętych rejestracją wojskową,
 • Rejestr korespondencji wpływającej do urzędu,
 • Rejestr mężczyzn objętych rejestracją wojskową,
 • Rejestr nałożonych mandatów karnych,
 • Rejestr osób ubiegających się o mieszkanie komunalne,
 • Rejestr planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę,
 • Rejestr podatników – osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny) [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr podatników – osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
 • Rejestr pomników przyrody,
 • Rejestr przypisów i odpisów – osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny) [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr przypisów i odpisów – osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa]
 • Rejestr psów,
 • Rejestr skarg i wniosków,
 • Rejestr sprzedaży VAT,
 • Rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych,
 • Rejestr uchwał Rady Miejskiej,
 • Rejestr udostępniania danych osobowych mieszkańców,
 • Rejestr udzielonych licencji na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • Rejestr udzielonych przez Prezydenta Miasta Mielca licencji na przewóz osób taksówką,
 • Rejestr udzielonych zezwoleń na przewóz osób w regularnych i specjalnych liniach,
 • Rejestr umów i rejestr zabezpieczeń,
 • Rejestr unieważnionych dowodów osobistych,
 • Rejestr w zakresie opróżniania zbiorników bezobsługowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • Rejestr wniosków o udostępnieniu informacji publicznej,
 • Rejestr wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego,
 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym,
 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
 • Rejestr wydanych dowodów osobistych,
 • Rejestr wydanych informacji o stanie podatkowym [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr wydanych legitymacji służbowych,
 • Rejestr wydanych pełnomocnictw i upoważnień,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o stanie podatkowym [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,
 • Rejestr zakupu VAT,
 • Rejestr zamówień publicznych,
 • Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Mielca,
 • Rejestr zbiórek publicznych,
 • Rejestr zidentyfikowanych żołnierzy radzieckich pochowanych na cmentarzu Armii Radzieckiej w Mielcu przy ul. Wolności 44,
 • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych,
 • Spis zbiorów danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mielcu
 • Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.

 

 • Archiwum akt stanu cywilnego oraz zapis tych samych akt w formie elektronicznej,
 • Archiwum dowodów osobistych,
 • Archiwum zakładowe dokumentów wytworzonych w urzędzie oraz ewidencja osobowa i płacowa, tj. akta osobowe, listy płac, kartoteki wynagrodzeń i listy zasiłkowe pracowników zakładów zlikwidowanych takich jak Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Mielcu, Państwowy Ośrodek Maszynowy w Wojsławiu, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Sadkowa Góra, Spółdzielnia Pracy „Odzież” w Mielcu, Szkoła Podstawowa nr 10 w Mielcu, 
 • Baza środowiskowych kart informacyjnych,
 • Ewidencja dróg,
 • Ewidencja lokali mieszkalnych,
 • Ewidencja nieruchomości,
 • Ewidencja nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste,
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • Ewidencja pieczęci i pieczątek,
 • Ewidencja przeprowadzonych kontroli,
 • Ewidencja szkół i placówek niepublicznych (w tym przedszkoli),
 • Ewidencja tytułów wykonawczych – mandaty,
 • Ewidencja tytułów wykonawczych (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa],
 • Ewidencja wniosków o udostępnienie danych ze zbiorów wydanych i utraconych dowodów osobistych,
 • Ewidencja wysłanych upomnień (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa],
 • Ewidencja zatrudnionych i zwolnionych pracowników urzędu,
 • Ewidencja zawiadomień o utracie dowodów osobistych,
 • Gminna ewidencja zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy,
 • Lista stawiennictwa osób wykazanych do kwalifikacji wojskowej,
 • Rejestr zamieszkania cudzoziemców,
 • Rejestr mieszkańców,
 • Rejestr wyborców,
 • Rejestr profili zaufanych,
 • Rejestr delegacji służbowych,
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
 • Rejestr instytucji kultury,
 • Rejestr kobiet objętych rejestracją wojskową,
 • Rejestr korespondencji wpływającej do urzędu,
 • Rejestr mężczyzn objętych rejestracją wojskową,
 • Rejestr nałożonych mandatów karnych,
 • Rejestr osób ubiegających się o mieszkanie komunalne,
 • Rejestr planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę,
 • Rejestr podatników – osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu) [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr podatników – osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
 • Rejestr pomników przyrody,
 • Rejestr przypisów i odpisów – osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu) [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr przypisów i odpisów – osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa]
 • Rejestr przypadków stosowania przemocy w rodzinie,
 • Rejestr psów,
 • Rejestr skarg i wniosków,
 • Rejestr petycji,
 • Rejestr sprzedaży VAT,
 • Rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych,
 • Rejestr uchwał Rady Miejskiej,
 • Rejestr udostępniania danych osobowych mieszkańców,
 • Rejestr udzielonych licencji na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • Rejestr udzielonych przez Prezydenta Miasta Mielca licencji na przewóz osób taksówką,
 • Rejestr udzielonych zezwoleń na przewóz osób w regularnych i specjalnych liniach,
 • Rejestr umów i rejestr zabezpieczeń,
 • Rejestr w zakresie opróżniania zbiorników bezobsługowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • Rejestr wniosków o udostępnieniu informacji publicznej,
 • Rejestr wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego,
 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym,
 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
 • Rejestr wydanych informacji o stanie podatkowym [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr wydanych legitymacji służbowych,
 • Rejestr wydanych pełnomocnictw i upoważnień,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o stanie podatkowym [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,
 • Rejestr zabytków,
 • Rejestr zakupu VAT,
 • Rejestr zamówień publicznych,
 • Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Mielca,
 • Rejestr zarachowań wpłat w podatkach [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr zidentyfikowanych żołnierzy radzieckich pochowanych na cmentarzu Armii Radzieckiej w Mielcu przy ul. Wolności 44,
 • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych ( w załączniku)
 • Spis zbiorów danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mielcu
 • Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.
2016-08-01 12:35:06  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole full zmieniło wartość z '<div class="informacje_tresc"> <div class="tresc"> <p style="text-align: center;"> <strong>&nbsp;</strong></p> <ul> <li> Archiwum akt stanu cywilnego oraz zapis tych samych akt w&nbsp;formie elektronicznej,</li> <li> Archiwum dowod&oacute;w osobistych,</li> <li> Archiwum zakładowe dokument&oacute;w wytworzonych w&nbsp;urzędzie oraz ewidencja osobowa i&nbsp;płacowa, tj. akta osobowe, listy płac, kartoteki wynagrodzeń i&nbsp;listy zasiłkowe pracownik&oacute;w zakład&oacute;w zlikwidowanych takich jak Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w&nbsp;Mielcu, Państwowy Ośrodek Maszynowy w&nbsp;Wojsławiu, Rolnicza Sp&oacute;łdzielnia Produkcyjna Sadkowa G&oacute;ra, Sp&oacute;łdzielnia Pracy &bdquo;Odzież&rdquo; w&nbsp;Mielcu, Szkoła Podstawowa nr 10 w&nbsp;Mielcu,&nbsp;</li> <li> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=mielec/&amp;strona=14&amp;typ=podmenu&amp;typmenu=14&amp;menu=210&amp;id=210&amp;str=1">Baza środowiskowych kart informacyjnych</a>,</li> <li> Ewidencja dr&oacute;g,</li> <li> Ewidencja lokali mieszkalnych,</li> <li> Ewidencja nieruchomości,</li> <li> Ewidencja nieruchomości oddanych w&nbsp;użytkowanie wieczyste,</li> <li> Ewidencja os&oacute;b upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,</li> <li> <span>Ewidencja pieczęci i&nbsp;pieczątek,</span></li> <li> Ewidencja przeprowadzonych kontroli,</li> <li> Ewidencja szk&oacute;ł i&nbsp;plac&oacute;wek niepublicznych (w tym przedszkoli),</li> <li> Ewidencja tytuł&oacute;w wykonawczych &ndash; mandaty,</li> <li> Ewidencja tytuł&oacute;w wykonawczych (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Ewidencja wniosk&oacute;w o&nbsp;udostępnienie danych ze&nbsp;zbior&oacute;w wydanych i&nbsp;utraconych dowod&oacute;w osobistych,</li> <li> Ewidencja wysłanych upomnień (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Ewidencja zatrudnionych i&nbsp;zwolnionych pracownik&oacute;w urzędu,</li> <li> Ewidencja zawiadomień o&nbsp;utracie dowod&oacute;w osobistych,</li> <li> Gminna ewidencja zabytk&oacute;w w&nbsp;formie zbioru kart adresowych zabytk&oacute;w nieruchomych z&nbsp;terenu gminy,</li> <li> Lista stawiennictwa os&oacute;b wykazanych do kwalifikacji wojskowej,</li> <li> Rejestr zamieszkania cudzoziemc&oacute;w,</li> <li> Rejestr mieszkańc&oacute;w,</li> <li> Rejestr wyborc&oacute;w,</li> <li> Rejestr profili zaufanych,</li> <li> Rejestr delegacji służbowych,</li> <li> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/mielec/736.pdf">Rejestr działalności regulowanej w&nbsp;zakresie odbierania odpad&oacute;w komunalnych</a>,</li> <li> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/mielec/652.pdf">Rejestr instytucji kultury,</a></li> <li> Rejestr kobiet objętych rejestracją wojskową,</li> <li> Rejestr korespondencji wpływającej do urzędu,</li> <li> Rejestr mężczyzn objętych rejestracją wojskową,</li> <li> Rejestr nałożonych mandat&oacute;w karnych,</li> <li> Rejestr os&oacute;b ubiegających się o&nbsp;mieszkanie komunalne,</li> <li> Rejestr plan&oacute;w miejscowych oraz wniosk&oacute;w o&nbsp;ich sporządzenie lub zmianę,</li> <li> Rejestr podatnik&oacute;w &ndash; osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportu) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr podatnik&oacute;w &ndash; osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr podmiot&oacute;w zbierających zużyty sprzęt elektryczny i&nbsp;elektroniczny pochodzący z&nbsp;gospodarstw domowych,</li> <li> Rejestr pomnik&oacute;w przyrody,</li> <li> Rejestr przypis&oacute;w i&nbsp;odpis&oacute;w &ndash; osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportu) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr przypis&oacute;w i&nbsp;odpis&oacute;w &ndash; osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa]</strong></li> <li> Rejestr przypadk&oacute;w stosowania przemocy w rodzinie,</li> <li> Rejestr ps&oacute;w,</li> <li> Rejestr skarg i&nbsp;wniosk&oacute;w,</li> <li> Rejestr petycji,</li> <li> Rejestr sprzedaży VAT,</li> <li> Rejestr świadczeń osobistych i&nbsp;rzeczowych,</li> <li> Rejestr uchwał Rady Miejskiej,</li> <li> Rejestr udostępniania danych osobowych mieszkańc&oacute;w,</li> <li> Rejestr udzielonych licencji na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych,</li> <li> Rejestr udzielonych przez Prezydenta Miasta Mielca licencji na przew&oacute;z os&oacute;b taks&oacute;wką,</li> <li> Rejestr udzielonych zezwoleń na przew&oacute;z os&oacute;b w&nbsp;regularnych i&nbsp;specjalnych liniach,</li> <li> Rejestr um&oacute;w i&nbsp;rejestr zabezpieczeń,</li> <li> Rejestr w&nbsp;zakresie opr&oacute;żniania zbiornik&oacute;w bezobsługowych i&nbsp;transportu nieczystości ciekłych,</li> <li> Rejestr wniosk&oacute;w o&nbsp;udostępnieniu informacji publicznej,</li> <li> Rejestr wniosk&oacute;w o&nbsp;ukaranie do Sądu Rejonowego,</li> <li> Rejestr wydanych decyzji o&nbsp;ustaleniu lokalizacji celu publicznego o&nbsp;znaczeniu powiatowym i&nbsp;gminnym,</li> <li> Rejestr wydanych decyzji o&nbsp;ustaleniu warunk&oacute;w zabudowy,</li> <li> Rejestr wydanych informacji o&nbsp;stanie podatkowym <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr wydanych legitymacji służbowych,</li> <li> Rejestr wydanych pełnomocnictw i&nbsp;upoważnień,</li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;niezaleganiu w&nbsp;podatkach lub stwierdzające stan zaległości <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;stanie podatkowym <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;udzielonej pomocy de minimis,</li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,</li> <li> Rejestr zabytk&oacute;w,</li> <li> Rejestr zakupu VAT,</li> <li> Rejestr zam&oacute;wień publicznych,</li> <li> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=mielec/&amp;strona=submenu_aktualnosci.asp&amp;typ=podmenu&amp;menu=180&amp;podmenu=180&amp;str=1&amp;id=201">Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Mielca</a>,</li> <li> Rejestr zarachowań wpłat w podatkach <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr zidentyfikowanych żołnierzy radzieckich pochowanych na cmentarzu Armii Radzieckiej w&nbsp;Mielcu przy ul. Wolności 44,</li> <li> Rejestr żłobk&oacute;w i&nbsp;klub&oacute;w dziecięcych ( w załączniku)</li> <li> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=mielec/&amp;strona=14&amp;typ=podmenu&amp;menu=226&amp;id=226&amp;str=2">Spis zbior&oacute;w danych osobowych w&nbsp;Urzędzie Miejskim w&nbsp;Mielcu</a></li> <li> Wykaz os&oacute;b o&nbsp;nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.</li> </ul> </div> </div> ' na '<div class="informacje_tresc"> <div class="tresc"> <p style="text-align: center;"> <strong>&nbsp;</strong></p> <ul> <li> Archiwum akt stanu cywilnego oraz zapis tych samych akt w&nbsp;formie elektronicznej,</li> <li> Archiwum dowod&oacute;w osobistych,</li> <li> Archiwum zakładowe dokument&oacute;w wytworzonych w&nbsp;urzędzie oraz ewidencja osobowa i&nbsp;płacowa, tj. akta osobowe, listy płac, kartoteki wynagrodzeń i&nbsp;listy zasiłkowe pracownik&oacute;w zakład&oacute;w zlikwidowanych takich jak Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w&nbsp;Mielcu, Państwowy Ośrodek Maszynowy w&nbsp;Wojsławiu, Rolnicza Sp&oacute;łdzielnia Produkcyjna Sadkowa G&oacute;ra, Sp&oacute;łdzielnia Pracy &bdquo;Odzież&rdquo; w&nbsp;Mielcu, Szkoła Podstawowa nr 10 w&nbsp;Mielcu,&nbsp;</li> <li> <a href="https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Miejski+w+Mielcu">Baza środowiskowych kart informacyjnych,</a></li> <li> Ewidencja dr&oacute;g,</li> <li> Ewidencja lokali mieszkalnych,</li> <li> Ewidencja nieruchomości,</li> <li> Ewidencja nieruchomości oddanych w&nbsp;użytkowanie wieczyste,</li> <li> Ewidencja os&oacute;b upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,</li> <li> <span>Ewidencja pieczęci i&nbsp;pieczątek,</span></li> <li> Ewidencja przeprowadzonych kontroli,</li> <li> Ewidencja szk&oacute;ł i&nbsp;plac&oacute;wek niepublicznych (w tym przedszkoli),</li> <li> Ewidencja tytuł&oacute;w wykonawczych &ndash; mandaty,</li> <li> Ewidencja tytuł&oacute;w wykonawczych (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Ewidencja wniosk&oacute;w o&nbsp;udostępnienie danych ze&nbsp;zbior&oacute;w wydanych i&nbsp;utraconych dowod&oacute;w osobistych,</li> <li> Ewidencja wysłanych upomnień (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Ewidencja zatrudnionych i&nbsp;zwolnionych pracownik&oacute;w urzędu,</li> <li> Ewidencja zawiadomień o&nbsp;utracie dowod&oacute;w osobistych,</li> <li> Gminna ewidencja zabytk&oacute;w w&nbsp;formie zbioru kart adresowych zabytk&oacute;w nieruchomych z&nbsp;terenu gminy,</li> <li> Lista stawiennictwa os&oacute;b wykazanych do kwalifikacji wojskowej,</li> <li> Rejestr zamieszkania cudzoziemc&oacute;w,</li> <li> Rejestr mieszkańc&oacute;w,</li> <li> Rejestr wyborc&oacute;w,</li> <li> Rejestr profili zaufanych,</li> <li> Rejestr delegacji służbowych,</li> <li> Rejestr działalności regulowanej w&nbsp;zakresie odbierania odpad&oacute;w komunalnych (w załączeniu),</li> <li> Rejestr instytucji kultury ( w załączeniu),</li> <li> Rejestr kobiet objętych rejestracją wojskową,</li> <li> Rejestr korespondencji wpływającej do urzędu,</li> <li> Rejestr mężczyzn objętych rejestracją wojskową,</li> <li> Rejestr nałożonych mandat&oacute;w karnych,</li> <li> Rejestr os&oacute;b ubiegających się o&nbsp;mieszkanie komunalne,</li> <li> Rejestr plan&oacute;w miejscowych oraz wniosk&oacute;w o&nbsp;ich sporządzenie lub zmianę,</li> <li> Rejestr podatnik&oacute;w &ndash; osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportu) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr podatnik&oacute;w &ndash; osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr podmiot&oacute;w zbierających zużyty sprzęt elektryczny i&nbsp;elektroniczny pochodzący z&nbsp;gospodarstw domowych,</li> <li> Rejestr pomnik&oacute;w przyrody,</li> <li> Rejestr przypis&oacute;w i&nbsp;odpis&oacute;w &ndash; osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportu) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr przypis&oacute;w i&nbsp;odpis&oacute;w &ndash; osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa]</strong></li> <li> Rejestr przypadk&oacute;w stosowania przemocy w rodzinie,</li> <li> Rejestr ps&oacute;w,</li> <li> Rejestr skarg i&nbsp;wniosk&oacute;w,</li> <li> Rejestr petycji,</li> <li> Rejestr sprzedaży VAT,</li> <li> Rejestr świadczeń osobistych i&nbsp;rzeczowych,</li> <li> Rejestr uchwał Rady Miejskiej,</li> <li> Rejestr udostępniania danych osobowych mieszkańc&oacute;w,</li> <li> Rejestr udzielonych licencji na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych,</li> <li> Rejestr udzielonych przez Prezydenta Miasta Mielca licencji na przew&oacute;z os&oacute;b taks&oacute;wką,</li> <li> Rejestr udzielonych zezwoleń na przew&oacute;z os&oacute;b w&nbsp;regularnych i&nbsp;specjalnych liniach,</li> <li> Rejestr um&oacute;w i&nbsp;rejestr zabezpieczeń,</li> <li> Rejestr w&nbsp;zakresie opr&oacute;żniania zbiornik&oacute;w bezobsługowych i&nbsp;transportu nieczystości ciekłych,</li> <li> Rejestr wniosk&oacute;w o&nbsp;udostępnieniu informacji publicznej,</li> <li> Rejestr wniosk&oacute;w o&nbsp;ukaranie do Sądu Rejonowego,</li> <li> Rejestr wydanych decyzji o&nbsp;ustaleniu lokalizacji celu publicznego o&nbsp;znaczeniu powiatowym i&nbsp;gminnym,</li> <li> Rejestr wydanych decyzji o&nbsp;ustaleniu warunk&oacute;w zabudowy,</li> <li> Rejestr wydanych informacji o&nbsp;stanie podatkowym <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr wydanych legitymacji służbowych,</li> <li> Rejestr wydanych pełnomocnictw i&nbsp;upoważnień,</li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;niezaleganiu w&nbsp;podatkach lub stwierdzające stan zaległości <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;stanie podatkowym <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;udzielonej pomocy de minimis,</li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,</li> <li> Rejestr zabytk&oacute;w,</li> <li> Rejestr zakupu VAT,</li> <li> Rejestr zam&oacute;wień publicznych,</li> <li> <a href="http://prawomiejscowe.pl/institution/18586/collection/77087">Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta Mielca</a>,</li> <li> Rejestr zarachowań wpłat w podatkach <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr zidentyfikowanych żołnierzy radzieckich pochowanych na cmentarzu Armii Radzieckiej w&nbsp;Mielcu przy ul. Wolności 44,</li> <li> Rejestr żłobk&oacute;w i&nbsp;klub&oacute;w dziecięcych ( w załączniku)</li> <li> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=mielec/&amp;strona=14&amp;typ=podmenu&amp;menu=226&amp;id=226&amp;str=2">Spis zbior&oacute;w danych osobowych w&nbsp;Urzędzie Miejskim w&nbsp;Mielcu</a></li> <li> Wykaz os&oacute;b o&nbsp;nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.</li> </ul> </div> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

 • Archiwum akt stanu cywilnego oraz zapis tych samych akt w formie elektronicznej,
 • Archiwum dowodów osobistych,
 • Archiwum zakładowe dokumentów wytworzonych w urzędzie oraz ewidencja osobowa i płacowa, tj. akta osobowe, listy płac, kartoteki wynagrodzeń i listy zasiłkowe pracowników zakładów zlikwidowanych takich jak Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Mielcu, Państwowy Ośrodek Maszynowy w Wojsławiu, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Sadkowa Góra, Spółdzielnia Pracy „Odzież” w Mielcu, Szkoła Podstawowa nr 10 w Mielcu, 
 • Baza środowiskowych kart informacyjnych,
 • Ewidencja dróg,
 • Ewidencja lokali mieszkalnych,
 • Ewidencja nieruchomości,
 • Ewidencja nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste,
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • Ewidencja pieczęci i pieczątek,
 • Ewidencja przeprowadzonych kontroli,
 • Ewidencja szkół i placówek niepublicznych (w tym przedszkoli),
 • Ewidencja tytułów wykonawczych – mandaty,
 • Ewidencja tytułów wykonawczych (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa],
 • Ewidencja wniosków o udostępnienie danych ze zbiorów wydanych i utraconych dowodów osobistych,
 • Ewidencja wysłanych upomnień (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa],
 • Ewidencja zatrudnionych i zwolnionych pracowników urzędu,
 • Ewidencja zawiadomień o utracie dowodów osobistych,
 • Gminna ewidencja zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy,
 • Lista stawiennictwa osób wykazanych do kwalifikacji wojskowej,
 • Rejestr zamieszkania cudzoziemców,
 • Rejestr mieszkańców,
 • Rejestr wyborców,
 • Rejestr profili zaufanych,
 • Rejestr delegacji służbowych,
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
 • Rejestr instytucji kultury,
 • Rejestr kobiet objętych rejestracją wojskową,
 • Rejestr korespondencji wpływającej do urzędu,
 • Rejestr mężczyzn objętych rejestracją wojskową,
 • Rejestr nałożonych mandatów karnych,
 • Rejestr osób ubiegających się o mieszkanie komunalne,
 • Rejestr planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę,
 • Rejestr podatników – osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu) [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr podatników – osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
 • Rejestr pomników przyrody,
 • Rejestr przypisów i odpisów – osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu) [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr przypisów i odpisów – osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa]
 • Rejestr przypadków stosowania przemocy w rodzinie,
 • Rejestr psów,
 • Rejestr skarg i wniosków,
 • Rejestr petycji,
 • Rejestr sprzedaży VAT,
 • Rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych,
 • Rejestr uchwał Rady Miejskiej,
 • Rejestr udostępniania danych osobowych mieszkańców,
 • Rejestr udzielonych licencji na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • Rejestr udzielonych przez Prezydenta Miasta Mielca licencji na przewóz osób taksówką,
 • Rejestr udzielonych zezwoleń na przewóz osób w regularnych i specjalnych liniach,
 • Rejestr umów i rejestr zabezpieczeń,
 • Rejestr w zakresie opróżniania zbiorników bezobsługowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • Rejestr wniosków o udostępnieniu informacji publicznej,
 • Rejestr wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego,
 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym,
 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
 • Rejestr wydanych informacji o stanie podatkowym [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr wydanych legitymacji służbowych,
 • Rejestr wydanych pełnomocnictw i upoważnień,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o stanie podatkowym [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,
 • Rejestr zabytków,
 • Rejestr zakupu VAT,
 • Rejestr zamówień publicznych,
 • Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Mielca,
 • Rejestr zarachowań wpłat w podatkach [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr zidentyfikowanych żołnierzy radzieckich pochowanych na cmentarzu Armii Radzieckiej w Mielcu przy ul. Wolności 44,
 • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych ( w załączniku)
 • Spis zbiorów danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mielcu
 • Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.

 

 • Archiwum akt stanu cywilnego oraz zapis tych samych akt w formie elektronicznej,
 • Archiwum dowodów osobistych,
 • Archiwum zakładowe dokumentów wytworzonych w urzędzie oraz ewidencja osobowa i płacowa, tj. akta osobowe, listy płac, kartoteki wynagrodzeń i listy zasiłkowe pracowników zakładów zlikwidowanych takich jak Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Mielcu, Państwowy Ośrodek Maszynowy w Wojsławiu, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Sadkowa Góra, Spółdzielnia Pracy „Odzież” w Mielcu, Szkoła Podstawowa nr 10 w Mielcu, 
 • Baza środowiskowych kart informacyjnych,
 • Ewidencja dróg,
 • Ewidencja lokali mieszkalnych,
 • Ewidencja nieruchomości,
 • Ewidencja nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste,
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • Ewidencja pieczęci i pieczątek,
 • Ewidencja przeprowadzonych kontroli,
 • Ewidencja szkół i placówek niepublicznych (w tym przedszkoli),
 • Ewidencja tytułów wykonawczych – mandaty,
 • Ewidencja tytułów wykonawczych (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa],
 • Ewidencja wniosków o udostępnienie danych ze zbiorów wydanych i utraconych dowodów osobistych,
 • Ewidencja wysłanych upomnień (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa],
 • Ewidencja zatrudnionych i zwolnionych pracowników urzędu,
 • Ewidencja zawiadomień o utracie dowodów osobistych,
 • Gminna ewidencja zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy,
 • Lista stawiennictwa osób wykazanych do kwalifikacji wojskowej,
 • Rejestr zamieszkania cudzoziemców,
 • Rejestr mieszkańców,
 • Rejestr wyborców,
 • Rejestr profili zaufanych,
 • Rejestr delegacji służbowych,
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (w załączeniu),
 • Rejestr instytucji kultury ( w załączeniu),
 • Rejestr kobiet objętych rejestracją wojskową,
 • Rejestr korespondencji wpływającej do urzędu,
 • Rejestr mężczyzn objętych rejestracją wojskową,
 • Rejestr nałożonych mandatów karnych,
 • Rejestr osób ubiegających się o mieszkanie komunalne,
 • Rejestr planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę,
 • Rejestr podatników – osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu) [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr podatników – osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
 • Rejestr pomników przyrody,
 • Rejestr przypisów i odpisów – osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu) [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr przypisów i odpisów – osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa]
 • Rejestr przypadków stosowania przemocy w rodzinie,
 • Rejestr psów,
 • Rejestr skarg i wniosków,
 • Rejestr petycji,
 • Rejestr sprzedaży VAT,
 • Rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych,
 • Rejestr uchwał Rady Miejskiej,
 • Rejestr udostępniania danych osobowych mieszkańców,
 • Rejestr udzielonych licencji na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • Rejestr udzielonych przez Prezydenta Miasta Mielca licencji na przewóz osób taksówką,
 • Rejestr udzielonych zezwoleń na przewóz osób w regularnych i specjalnych liniach,
 • Rejestr umów i rejestr zabezpieczeń,
 • Rejestr w zakresie opróżniania zbiorników bezobsługowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • Rejestr wniosków o udostępnieniu informacji publicznej,
 • Rejestr wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego,
 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym,
 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
 • Rejestr wydanych informacji o stanie podatkowym [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr wydanych legitymacji służbowych,
 • Rejestr wydanych pełnomocnictw i upoważnień,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o stanie podatkowym [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,
 • Rejestr zabytków,
 • Rejestr zakupu VAT,
 • Rejestr zamówień publicznych,
 • Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta Mielca,
 • Rejestr zarachowań wpłat w podatkach [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr zidentyfikowanych żołnierzy radzieckich pochowanych na cmentarzu Armii Radzieckiej w Mielcu przy ul. Wolności 44,
 • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych ( w załączniku)
 • Spis zbiorów danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mielcu
 • Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.
2016-08-01 12:49:08  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole full zmieniło wartość z '<div class="informacje_tresc"> <div class="tresc"> <p style="text-align: center;"> <strong>&nbsp;</strong></p> <ul> <li> Archiwum akt stanu cywilnego oraz zapis tych samych akt w&nbsp;formie elektronicznej,</li> <li> Archiwum dowod&oacute;w osobistych,</li> <li> Archiwum zakładowe dokument&oacute;w wytworzonych w&nbsp;urzędzie oraz ewidencja osobowa i&nbsp;płacowa, tj. akta osobowe, listy płac, kartoteki wynagrodzeń i&nbsp;listy zasiłkowe pracownik&oacute;w zakład&oacute;w zlikwidowanych takich jak Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w&nbsp;Mielcu, Państwowy Ośrodek Maszynowy w&nbsp;Wojsławiu, Rolnicza Sp&oacute;łdzielnia Produkcyjna Sadkowa G&oacute;ra, Sp&oacute;łdzielnia Pracy &bdquo;Odzież&rdquo; w&nbsp;Mielcu, Szkoła Podstawowa nr 10 w&nbsp;Mielcu,&nbsp;</li> <li> <a href="https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Miejski+w+Mielcu">Baza środowiskowych kart informacyjnych,</a></li> <li> Ewidencja dr&oacute;g,</li> <li> Ewidencja lokali mieszkalnych,</li> <li> Ewidencja nieruchomości,</li> <li> Ewidencja nieruchomości oddanych w&nbsp;użytkowanie wieczyste,</li> <li> Ewidencja os&oacute;b upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,</li> <li> <span>Ewidencja pieczęci i&nbsp;pieczątek,</span></li> <li> Ewidencja przeprowadzonych kontroli,</li> <li> Ewidencja szk&oacute;ł i&nbsp;plac&oacute;wek niepublicznych (w tym przedszkoli),</li> <li> Ewidencja tytuł&oacute;w wykonawczych &ndash; mandaty,</li> <li> Ewidencja tytuł&oacute;w wykonawczych (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Ewidencja wniosk&oacute;w o&nbsp;udostępnienie danych ze&nbsp;zbior&oacute;w wydanych i&nbsp;utraconych dowod&oacute;w osobistych,</li> <li> Ewidencja wysłanych upomnień (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Ewidencja zatrudnionych i&nbsp;zwolnionych pracownik&oacute;w urzędu,</li> <li> Ewidencja zawiadomień o&nbsp;utracie dowod&oacute;w osobistych,</li> <li> Gminna ewidencja zabytk&oacute;w w&nbsp;formie zbioru kart adresowych zabytk&oacute;w nieruchomych z&nbsp;terenu gminy,</li> <li> Lista stawiennictwa os&oacute;b wykazanych do kwalifikacji wojskowej,</li> <li> Rejestr zamieszkania cudzoziemc&oacute;w,</li> <li> Rejestr mieszkańc&oacute;w,</li> <li> Rejestr wyborc&oacute;w,</li> <li> Rejestr profili zaufanych,</li> <li> Rejestr delegacji służbowych,</li> <li> Rejestr działalności regulowanej w&nbsp;zakresie odbierania odpad&oacute;w komunalnych (w załączeniu),</li> <li> Rejestr instytucji kultury ( w załączeniu),</li> <li> Rejestr kobiet objętych rejestracją wojskową,</li> <li> Rejestr korespondencji wpływającej do urzędu,</li> <li> Rejestr mężczyzn objętych rejestracją wojskową,</li> <li> Rejestr nałożonych mandat&oacute;w karnych,</li> <li> Rejestr os&oacute;b ubiegających się o&nbsp;mieszkanie komunalne,</li> <li> Rejestr plan&oacute;w miejscowych oraz wniosk&oacute;w o&nbsp;ich sporządzenie lub zmianę,</li> <li> Rejestr podatnik&oacute;w &ndash; osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportu) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr podatnik&oacute;w &ndash; osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr podmiot&oacute;w zbierających zużyty sprzęt elektryczny i&nbsp;elektroniczny pochodzący z&nbsp;gospodarstw domowych,</li> <li> Rejestr pomnik&oacute;w przyrody,</li> <li> Rejestr przypis&oacute;w i&nbsp;odpis&oacute;w &ndash; osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportu) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr przypis&oacute;w i&nbsp;odpis&oacute;w &ndash; osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa]</strong></li> <li> Rejestr przypadk&oacute;w stosowania przemocy w rodzinie,</li> <li> Rejestr ps&oacute;w,</li> <li> Rejestr skarg i&nbsp;wniosk&oacute;w,</li> <li> Rejestr petycji,</li> <li> Rejestr sprzedaży VAT,</li> <li> Rejestr świadczeń osobistych i&nbsp;rzeczowych,</li> <li> Rejestr uchwał Rady Miejskiej,</li> <li> Rejestr udostępniania danych osobowych mieszkańc&oacute;w,</li> <li> Rejestr udzielonych licencji na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych,</li> <li> Rejestr udzielonych przez Prezydenta Miasta Mielca licencji na przew&oacute;z os&oacute;b taks&oacute;wką,</li> <li> Rejestr udzielonych zezwoleń na przew&oacute;z os&oacute;b w&nbsp;regularnych i&nbsp;specjalnych liniach,</li> <li> Rejestr um&oacute;w i&nbsp;rejestr zabezpieczeń,</li> <li> Rejestr w&nbsp;zakresie opr&oacute;żniania zbiornik&oacute;w bezobsługowych i&nbsp;transportu nieczystości ciekłych,</li> <li> Rejestr wniosk&oacute;w o&nbsp;udostępnieniu informacji publicznej,</li> <li> Rejestr wniosk&oacute;w o&nbsp;ukaranie do Sądu Rejonowego,</li> <li> Rejestr wydanych decyzji o&nbsp;ustaleniu lokalizacji celu publicznego o&nbsp;znaczeniu powiatowym i&nbsp;gminnym,</li> <li> Rejestr wydanych decyzji o&nbsp;ustaleniu warunk&oacute;w zabudowy,</li> <li> Rejestr wydanych informacji o&nbsp;stanie podatkowym <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr wydanych legitymacji służbowych,</li> <li> Rejestr wydanych pełnomocnictw i&nbsp;upoważnień,</li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;niezaleganiu w&nbsp;podatkach lub stwierdzające stan zaległości <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;stanie podatkowym <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;udzielonej pomocy de minimis,</li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,</li> <li> Rejestr zabytk&oacute;w,</li> <li> Rejestr zakupu VAT,</li> <li> Rejestr zam&oacute;wień publicznych,</li> <li> <a href="http://prawomiejscowe.pl/institution/18586/collection/77087">Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta Mielca</a>,</li> <li> Rejestr zarachowań wpłat w podatkach <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr zidentyfikowanych żołnierzy radzieckich pochowanych na cmentarzu Armii Radzieckiej w&nbsp;Mielcu przy ul. Wolności 44,</li> <li> Rejestr żłobk&oacute;w i&nbsp;klub&oacute;w dziecięcych ( w załączniku)</li> <li> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=mielec/&amp;strona=14&amp;typ=podmenu&amp;menu=226&amp;id=226&amp;str=2">Spis zbior&oacute;w danych osobowych w&nbsp;Urzędzie Miejskim w&nbsp;Mielcu</a></li> <li> Wykaz os&oacute;b o&nbsp;nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.</li> </ul> </div> </div> ' na '<div class="informacje_tresc"> <div class="tresc"> <p style="text-align: center;"> <strong>&nbsp;</strong></p> <ul> <li> Archiwum akt stanu cywilnego oraz zapis tych samych akt w&nbsp;formie elektronicznej,</li> <li> Archiwum dowod&oacute;w osobistych,</li> <li> Archiwum zakładowe dokument&oacute;w wytworzonych w&nbsp;urzędzie oraz ewidencja osobowa i&nbsp;płacowa, tj. akta osobowe, listy płac, kartoteki wynagrodzeń i&nbsp;listy zasiłkowe pracownik&oacute;w zakład&oacute;w zlikwidowanych takich jak Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w&nbsp;Mielcu, Państwowy Ośrodek Maszynowy w&nbsp;Wojsławiu, Rolnicza Sp&oacute;łdzielnia Produkcyjna Sadkowa G&oacute;ra, Sp&oacute;łdzielnia Pracy &bdquo;Odzież&rdquo; w&nbsp;Mielcu, Szkoła Podstawowa nr 10 w&nbsp;Mielcu,&nbsp;</li> <li> Baza Azbestowa &ndash; do gromadzenia informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrob&oacute;w zawierających azbest,</li> <li> Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz strategicznych ocenach odziaływania na środowisko &ndash; OOŚ-GDOŚ,</li> <li> Baza o emisjach gaz&oacute;w i innych substancji - KOBIZE,</li> <li> <a href="https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Miejski+w+Mielcu">Baza środowiskowych kart informacyjnych,</a></li> <li> Ewidencja dr&oacute;g,</li> <li> Ewidencja lokali mieszkalnych,</li> <li> Ewidencja nieruchomości,</li> <li> Ewidencja nieruchomości oddanych w&nbsp;użytkowanie wieczyste,</li> <li> Ewidencja os&oacute;b upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,</li> <li> <span>Ewidencja pieczęci i&nbsp;pieczątek,</span></li> <li> Ewidencja przeprowadzonych kontroli,</li> <li> Ewidencja szk&oacute;ł i&nbsp;plac&oacute;wek niepublicznych (w tym przedszkoli),</li> <li> Ewidencja tytuł&oacute;w wykonawczych &ndash; mandaty,</li> <li> Ewidencja tytuł&oacute;w wykonawczych (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Ewidencja wniosk&oacute;w o&nbsp;udostępnienie danych ze&nbsp;zbior&oacute;w wydanych i&nbsp;utraconych dowod&oacute;w osobistych,</li> <li> Ewidencja wysłanych upomnień (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Ewidencja zatrudnionych i&nbsp;zwolnionych pracownik&oacute;w urzędu,</li> <li> Ewidencja zawiadomień o&nbsp;utracie dowod&oacute;w osobistych,</li> <li> Gminna ewidencja zabytk&oacute;w w&nbsp;formie zbioru kart adresowych zabytk&oacute;w nieruchomych z&nbsp;terenu gminy,</li> <li> Lista stawiennictwa os&oacute;b wykazanych do kwalifikacji wojskowej,</li> <li> Rejestr zamieszkania cudzoziemc&oacute;w,</li> <li> Rejestr mieszkańc&oacute;w,</li> <li> Rejestr wyborc&oacute;w,</li> <li> Rejestr profili zaufanych,</li> <li> Rejestr delegacji służbowych,</li> <li> Rejestr działalności regulowanej w&nbsp;zakresie odbierania odpad&oacute;w komunalnych (w załączeniu),</li> <li> Rejestr instytucji kultury ( w załączeniu),</li> <li> Rejestr kobiet objętych rejestracją wojskową,</li> <li> Rejestr korespondencji wpływającej do urzędu,</li> <li> Rejestr mężczyzn objętych rejestracją wojskową,</li> <li> Rejestr nałożonych mandat&oacute;w karnych,</li> <li> Rejestr os&oacute;b ubiegających się o&nbsp;mieszkanie komunalne,</li> <li> Rejestr plan&oacute;w miejscowych oraz wniosk&oacute;w o&nbsp;ich sporządzenie lub zmianę,</li> <li> Rejestr podatnik&oacute;w &ndash; osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportu) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr podatnik&oacute;w &ndash; osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr podmiot&oacute;w zbierających zużyty sprzęt elektryczny i&nbsp;elektroniczny pochodzący z&nbsp;gospodarstw domowych,</li> <li> Rejestr pomnik&oacute;w przyrody,</li> <li> Rejestr przypis&oacute;w i&nbsp;odpis&oacute;w &ndash; osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportu) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr przypis&oacute;w i&nbsp;odpis&oacute;w &ndash; osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa]</strong></li> <li> Rejestr przypadk&oacute;w stosowania przemocy w rodzinie,</li> <li> Rejestr ps&oacute;w,</li> <li> Rejestr skarg i&nbsp;wniosk&oacute;w,</li> <li> Rejestr petycji,</li> <li> Rejestr sprzedaży VAT,</li> <li> Rejestr świadczeń osobistych i&nbsp;rzeczowych,</li> <li> Rejestr uchwał Rady Miejskiej,</li> <li> Rejestr udostępniania danych osobowych mieszkańc&oacute;w,</li> <li> Rejestr udzielonych licencji na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych,</li> <li> Rejestr udzielonych przez Prezydenta Miasta Mielca licencji na przew&oacute;z os&oacute;b taks&oacute;wką,</li> <li> Rejestr udzielonych zezwoleń na przew&oacute;z os&oacute;b w&nbsp;regularnych i&nbsp;specjalnych liniach,</li> <li> Rejestr um&oacute;w i&nbsp;rejestr zabezpieczeń,</li> <li> Rejestr w&nbsp;zakresie opr&oacute;żniania zbiornik&oacute;w bezobsługowych i&nbsp;transportu nieczystości ciekłych,</li> <li> Rejestr wniosk&oacute;w o&nbsp;udostępnieniu informacji publicznej,</li> <li> Rejestr wniosk&oacute;w o&nbsp;ukaranie do Sądu Rejonowego,</li> <li> Rejestr wydanych decyzji o&nbsp;ustaleniu lokalizacji celu publicznego o&nbsp;znaczeniu powiatowym i&nbsp;gminnym,</li> <li> Rejestr wydanych decyzji o&nbsp;ustaleniu warunk&oacute;w zabudowy,</li> <li> Rejestr wydanych informacji o&nbsp;stanie podatkowym <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr wydanych legitymacji służbowych,</li> <li> Rejestr wydanych pełnomocnictw i&nbsp;upoważnień,</li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;niezaleganiu w&nbsp;podatkach lub stwierdzające stan zaległości <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;stanie podatkowym <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;udzielonej pomocy de minimis,</li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,</li> <li> Rejestr zabytk&oacute;w,</li> <li> Rejestr zakupu VAT,</li> <li> Rejestr zam&oacute;wień publicznych,</li> <li> <a href="http://prawomiejscowe.pl/institution/18586/collection/77087">Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta Mielca</a>,</li> <li> Rejestr zarachowań wpłat w podatkach <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr zidentyfikowanych żołnierzy radzieckich pochowanych na cmentarzu Armii Radzieckiej w&nbsp;Mielcu przy ul. Wolności 44,</li> <li> Rejestr żłobk&oacute;w i&nbsp;klub&oacute;w dziecięcych ( w załączniku)</li> <li> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=mielec/&amp;strona=14&amp;typ=podmenu&amp;menu=226&amp;id=226&amp;str=2">Spis zbior&oacute;w danych osobowych w&nbsp;Urzędzie Miejskim w&nbsp;Mielcu</a></li> <li> Wykaz informacji o środowisku EKOPORTAL,</li> <li> Wykaz os&oacute;b o&nbsp;nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.</li> </ul> </div> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

 • Archiwum akt stanu cywilnego oraz zapis tych samych akt w formie elektronicznej,
 • Archiwum dowodów osobistych,
 • Archiwum zakładowe dokumentów wytworzonych w urzędzie oraz ewidencja osobowa i płacowa, tj. akta osobowe, listy płac, kartoteki wynagrodzeń i listy zasiłkowe pracowników zakładów zlikwidowanych takich jak Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Mielcu, Państwowy Ośrodek Maszynowy w Wojsławiu, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Sadkowa Góra, Spółdzielnia Pracy „Odzież” w Mielcu, Szkoła Podstawowa nr 10 w Mielcu, 
 • Baza środowiskowych kart informacyjnych,
 • Ewidencja dróg,
 • Ewidencja lokali mieszkalnych,
 • Ewidencja nieruchomości,
 • Ewidencja nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste,
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • Ewidencja pieczęci i pieczątek,
 • Ewidencja przeprowadzonych kontroli,
 • Ewidencja szkół i placówek niepublicznych (w tym przedszkoli),
 • Ewidencja tytułów wykonawczych – mandaty,
 • Ewidencja tytułów wykonawczych (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa],
 • Ewidencja wniosków o udostępnienie danych ze zbiorów wydanych i utraconych dowodów osobistych,
 • Ewidencja wysłanych upomnień (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa],
 • Ewidencja zatrudnionych i zwolnionych pracowników urzędu,
 • Ewidencja zawiadomień o utracie dowodów osobistych,
 • Gminna ewidencja zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy,
 • Lista stawiennictwa osób wykazanych do kwalifikacji wojskowej,
 • Rejestr zamieszkania cudzoziemców,
 • Rejestr mieszkańców,
 • Rejestr wyborców,
 • Rejestr profili zaufanych,
 • Rejestr delegacji służbowych,
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (w załączeniu),
 • Rejestr instytucji kultury ( w załączeniu),
 • Rejestr kobiet objętych rejestracją wojskową,
 • Rejestr korespondencji wpływającej do urzędu,
 • Rejestr mężczyzn objętych rejestracją wojskową,
 • Rejestr nałożonych mandatów karnych,
 • Rejestr osób ubiegających się o mieszkanie komunalne,
 • Rejestr planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę,
 • Rejestr podatników – osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu) [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr podatników – osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
 • Rejestr pomników przyrody,
 • Rejestr przypisów i odpisów – osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu) [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr przypisów i odpisów – osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa]
 • Rejestr przypadków stosowania przemocy w rodzinie,
 • Rejestr psów,
 • Rejestr skarg i wniosków,
 • Rejestr petycji,
 • Rejestr sprzedaży VAT,
 • Rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych,
 • Rejestr uchwał Rady Miejskiej,
 • Rejestr udostępniania danych osobowych mieszkańców,
 • Rejestr udzielonych licencji na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • Rejestr udzielonych przez Prezydenta Miasta Mielca licencji na przewóz osób taksówką,
 • Rejestr udzielonych zezwoleń na przewóz osób w regularnych i specjalnych liniach,
 • Rejestr umów i rejestr zabezpieczeń,
 • Rejestr w zakresie opróżniania zbiorników bezobsługowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • Rejestr wniosków o udostępnieniu informacji publicznej,
 • Rejestr wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego,
 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym,
 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
 • Rejestr wydanych informacji o stanie podatkowym [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr wydanych legitymacji służbowych,
 • Rejestr wydanych pełnomocnictw i upoważnień,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o stanie podatkowym [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,
 • Rejestr zabytków,
 • Rejestr zakupu VAT,
 • Rejestr zamówień publicznych,
 • Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta Mielca,
 • Rejestr zarachowań wpłat w podatkach [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr zidentyfikowanych żołnierzy radzieckich pochowanych na cmentarzu Armii Radzieckiej w Mielcu przy ul. Wolności 44,
 • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych ( w załączniku)
 • Spis zbiorów danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mielcu
 • Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.

 

 • Archiwum akt stanu cywilnego oraz zapis tych samych akt w formie elektronicznej,
 • Archiwum dowodów osobistych,
 • Archiwum zakładowe dokumentów wytworzonych w urzędzie oraz ewidencja osobowa i płacowa, tj. akta osobowe, listy płac, kartoteki wynagrodzeń i listy zasiłkowe pracowników zakładów zlikwidowanych takich jak Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Mielcu, Państwowy Ośrodek Maszynowy w Wojsławiu, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Sadkowa Góra, Spółdzielnia Pracy „Odzież” w Mielcu, Szkoła Podstawowa nr 10 w Mielcu, 
 • Baza Azbestowa – do gromadzenia informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest,
 • Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz strategicznych ocenach odziaływania na środowisko – OOŚ-GDOŚ,
 • Baza o emisjach gazów i innych substancji - KOBIZE,
 • Baza środowiskowych kart informacyjnych,
 • Ewidencja dróg,
 • Ewidencja lokali mieszkalnych,
 • Ewidencja nieruchomości,
 • Ewidencja nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste,
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • Ewidencja pieczęci i pieczątek,
 • Ewidencja przeprowadzonych kontroli,
 • Ewidencja szkół i placówek niepublicznych (w tym przedszkoli),
 • Ewidencja tytułów wykonawczych – mandaty,
 • Ewidencja tytułów wykonawczych (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa],
 • Ewidencja wniosków o udostępnienie danych ze zbiorów wydanych i utraconych dowodów osobistych,
 • Ewidencja wysłanych upomnień (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa],
 • Ewidencja zatrudnionych i zwolnionych pracowników urzędu,
 • Ewidencja zawiadomień o utracie dowodów osobistych,
 • Gminna ewidencja zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy,
 • Lista stawiennictwa osób wykazanych do kwalifikacji wojskowej,
 • Rejestr zamieszkania cudzoziemców,
 • Rejestr mieszkańców,
 • Rejestr wyborców,
 • Rejestr profili zaufanych,
 • Rejestr delegacji służbowych,
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (w załączeniu),
 • Rejestr instytucji kultury ( w załączeniu),
 • Rejestr kobiet objętych rejestracją wojskową,
 • Rejestr korespondencji wpływającej do urzędu,
 • Rejestr mężczyzn objętych rejestracją wojskową,
 • Rejestr nałożonych mandatów karnych,
 • Rejestr osób ubiegających się o mieszkanie komunalne,
 • Rejestr planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę,
 • Rejestr podatników – osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu) [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr podatników – osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
 • Rejestr pomników przyrody,
 • Rejestr przypisów i odpisów – osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu) [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr przypisów i odpisów – osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa]
 • Rejestr przypadków stosowania przemocy w rodzinie,
 • Rejestr psów,
 • Rejestr skarg i wniosków,
 • Rejestr petycji,
 • Rejestr sprzedaży VAT,
 • Rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych,
 • Rejestr uchwał Rady Miejskiej,
 • Rejestr udostępniania danych osobowych mieszkańców,
 • Rejestr udzielonych licencji na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • Rejestr udzielonych przez Prezydenta Miasta Mielca licencji na przewóz osób taksówką,
 • Rejestr udzielonych zezwoleń na przewóz osób w regularnych i specjalnych liniach,
 • Rejestr umów i rejestr zabezpieczeń,
 • Rejestr w zakresie opróżniania zbiorników bezobsługowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • Rejestr wniosków o udostępnieniu informacji publicznej,
 • Rejestr wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego,
 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym,
 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
 • Rejestr wydanych informacji o stanie podatkowym [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr wydanych legitymacji służbowych,
 • Rejestr wydanych pełnomocnictw i upoważnień,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o stanie podatkowym [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,
 • Rejestr zabytków,
 • Rejestr zakupu VAT,
 • Rejestr zamówień publicznych,
 • Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta Mielca,
 • Rejestr zarachowań wpłat w podatkach [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr zidentyfikowanych żołnierzy radzieckich pochowanych na cmentarzu Armii Radzieckiej w Mielcu przy ul. Wolności 44,
 • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych ( w załączniku)
 • Spis zbiorów danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mielcu
 • Wykaz informacji o środowisku EKOPORTAL,
 • Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.
2017-01-18 12:30:39  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole full zmieniło wartość z '<div class="informacje_tresc"> <div class="tresc"> <p style="text-align: center;"> <strong>&nbsp;</strong></p> <ul> <li> Archiwum akt stanu cywilnego oraz zapis tych samych akt w&nbsp;formie elektronicznej,</li> <li> Archiwum dowod&oacute;w osobistych,</li> <li> Archiwum zakładowe dokument&oacute;w wytworzonych w&nbsp;urzędzie oraz ewidencja osobowa i&nbsp;płacowa, tj. akta osobowe, listy płac, kartoteki wynagrodzeń i&nbsp;listy zasiłkowe pracownik&oacute;w zakład&oacute;w zlikwidowanych takich jak Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w&nbsp;Mielcu, Państwowy Ośrodek Maszynowy w&nbsp;Wojsławiu, Rolnicza Sp&oacute;łdzielnia Produkcyjna Sadkowa G&oacute;ra, Sp&oacute;łdzielnia Pracy &bdquo;Odzież&rdquo; w&nbsp;Mielcu, Szkoła Podstawowa nr 10 w&nbsp;Mielcu,&nbsp;</li> <li> Baza Azbestowa &ndash; do gromadzenia informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrob&oacute;w zawierających azbest,</li> <li> Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz strategicznych ocenach odziaływania na środowisko &ndash; OOŚ-GDOŚ,</li> <li> Baza o emisjach gaz&oacute;w i innych substancji - KOBIZE,</li> <li> <a href="https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Miejski+w+Mielcu">Baza środowiskowych kart informacyjnych,</a></li> <li> Ewidencja dr&oacute;g,</li> <li> Ewidencja lokali mieszkalnych,</li> <li> Ewidencja nieruchomości,</li> <li> Ewidencja nieruchomości oddanych w&nbsp;użytkowanie wieczyste,</li> <li> Ewidencja os&oacute;b upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,</li> <li> <span>Ewidencja pieczęci i&nbsp;pieczątek,</span></li> <li> Ewidencja przeprowadzonych kontroli,</li> <li> Ewidencja szk&oacute;ł i&nbsp;plac&oacute;wek niepublicznych (w tym przedszkoli),</li> <li> Ewidencja tytuł&oacute;w wykonawczych &ndash; mandaty,</li> <li> Ewidencja tytuł&oacute;w wykonawczych (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Ewidencja wniosk&oacute;w o&nbsp;udostępnienie danych ze&nbsp;zbior&oacute;w wydanych i&nbsp;utraconych dowod&oacute;w osobistych,</li> <li> Ewidencja wysłanych upomnień (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Ewidencja zatrudnionych i&nbsp;zwolnionych pracownik&oacute;w urzędu,</li> <li> Ewidencja zawiadomień o&nbsp;utracie dowod&oacute;w osobistych,</li> <li> Gminna ewidencja zabytk&oacute;w w&nbsp;formie zbioru kart adresowych zabytk&oacute;w nieruchomych z&nbsp;terenu gminy,</li> <li> Lista stawiennictwa os&oacute;b wykazanych do kwalifikacji wojskowej,</li> <li> Rejestr zamieszkania cudzoziemc&oacute;w,</li> <li> Rejestr mieszkańc&oacute;w,</li> <li> Rejestr wyborc&oacute;w,</li> <li> Rejestr profili zaufanych,</li> <li> Rejestr delegacji służbowych,</li> <li> Rejestr działalności regulowanej w&nbsp;zakresie odbierania odpad&oacute;w komunalnych (w załączeniu),</li> <li> Rejestr instytucji kultury ( w załączeniu),</li> <li> Rejestr kobiet objętych rejestracją wojskową,</li> <li> Rejestr korespondencji wpływającej do urzędu,</li> <li> Rejestr mężczyzn objętych rejestracją wojskową,</li> <li> Rejestr nałożonych mandat&oacute;w karnych,</li> <li> Rejestr os&oacute;b ubiegających się o&nbsp;mieszkanie komunalne,</li> <li> Rejestr plan&oacute;w miejscowych oraz wniosk&oacute;w o&nbsp;ich sporządzenie lub zmianę,</li> <li> Rejestr podatnik&oacute;w &ndash; osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportu) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr podatnik&oacute;w &ndash; osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr podmiot&oacute;w zbierających zużyty sprzęt elektryczny i&nbsp;elektroniczny pochodzący z&nbsp;gospodarstw domowych,</li> <li> Rejestr pomnik&oacute;w przyrody,</li> <li> Rejestr przypis&oacute;w i&nbsp;odpis&oacute;w &ndash; osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportu) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr przypis&oacute;w i&nbsp;odpis&oacute;w &ndash; osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa]</strong></li> <li> Rejestr przypadk&oacute;w stosowania przemocy w rodzinie,</li> <li> Rejestr ps&oacute;w,</li> <li> Rejestr skarg i&nbsp;wniosk&oacute;w,</li> <li> Rejestr petycji,</li> <li> Rejestr sprzedaży VAT,</li> <li> Rejestr świadczeń osobistych i&nbsp;rzeczowych,</li> <li> Rejestr uchwał Rady Miejskiej,</li> <li> Rejestr udostępniania danych osobowych mieszkańc&oacute;w,</li> <li> Rejestr udzielonych licencji na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych,</li> <li> Rejestr udzielonych przez Prezydenta Miasta Mielca licencji na przew&oacute;z os&oacute;b taks&oacute;wką,</li> <li> Rejestr udzielonych zezwoleń na przew&oacute;z os&oacute;b w&nbsp;regularnych i&nbsp;specjalnych liniach,</li> <li> Rejestr um&oacute;w i&nbsp;rejestr zabezpieczeń,</li> <li> Rejestr w&nbsp;zakresie opr&oacute;żniania zbiornik&oacute;w bezobsługowych i&nbsp;transportu nieczystości ciekłych,</li> <li> Rejestr wniosk&oacute;w o&nbsp;udostępnieniu informacji publicznej,</li> <li> Rejestr wniosk&oacute;w o&nbsp;ukaranie do Sądu Rejonowego,</li> <li> Rejestr wydanych decyzji o&nbsp;ustaleniu lokalizacji celu publicznego o&nbsp;znaczeniu powiatowym i&nbsp;gminnym,</li> <li> Rejestr wydanych decyzji o&nbsp;ustaleniu warunk&oacute;w zabudowy,</li> <li> Rejestr wydanych informacji o&nbsp;stanie podatkowym <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr wydanych legitymacji służbowych,</li> <li> Rejestr wydanych pełnomocnictw i&nbsp;upoważnień,</li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;niezaleganiu w&nbsp;podatkach lub stwierdzające stan zaległości <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;stanie podatkowym <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;udzielonej pomocy de minimis,</li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,</li> <li> Rejestr zabytk&oacute;w,</li> <li> Rejestr zakupu VAT,</li> <li> Rejestr zam&oacute;wień publicznych,</li> <li> <a href="http://prawomiejscowe.pl/institution/18586/collection/77087">Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta Mielca</a>,</li> <li> Rejestr zarachowań wpłat w podatkach <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr zidentyfikowanych żołnierzy radzieckich pochowanych na cmentarzu Armii Radzieckiej w&nbsp;Mielcu przy ul. Wolności 44,</li> <li> Rejestr żłobk&oacute;w i&nbsp;klub&oacute;w dziecięcych ( w załączniku)</li> <li> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=mielec/&amp;strona=14&amp;typ=podmenu&amp;menu=226&amp;id=226&amp;str=2">Spis zbior&oacute;w danych osobowych w&nbsp;Urzędzie Miejskim w&nbsp;Mielcu</a></li> <li> Wykaz informacji o środowisku EKOPORTAL,</li> <li> Wykaz os&oacute;b o&nbsp;nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.</li> </ul> </div> </div> ' na '<div class="informacje_tresc"> <div class="tresc"> <p style="text-align: center;"> <strong>&nbsp;</strong></p> <ul> <li> Archiwum akt stanu cywilnego oraz zapis tych samych akt w&nbsp;formie elektronicznej,</li> <li> Archiwum dowod&oacute;w osobistych,</li> <li> Archiwum zakładowe dokument&oacute;w wytworzonych w&nbsp;urzędzie oraz ewidencja osobowa i&nbsp;płacowa, tj. akta osobowe, listy płac, kartoteki wynagrodzeń i&nbsp;listy zasiłkowe pracownik&oacute;w zakład&oacute;w zlikwidowanych takich jak Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w&nbsp;Mielcu, Państwowy Ośrodek Maszynowy w&nbsp;Wojsławiu, Rolnicza Sp&oacute;łdzielnia Produkcyjna Sadkowa G&oacute;ra, Sp&oacute;łdzielnia Pracy &bdquo;Odzież&rdquo; w&nbsp;Mielcu, Szkoła Podstawowa nr 10 w&nbsp;Mielcu,&nbsp;</li> <li> Baza Azbestowa &ndash; do gromadzenia informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrob&oacute;w zawierających azbest,</li> <li> Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz strategicznych ocenach odziaływania na środowisko &ndash; OOŚ-GDOŚ,</li> <li> Baza o emisjach gaz&oacute;w i innych substancji - KOBIZE,</li> <li> <a href="https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Miejski+w+Mielcu">Baza środowiskowych kart informacyjnych,</a></li> <li> Ewidencja dr&oacute;g,</li> <li> Ewidencja lokali mieszkalnych,</li> <li> Ewidencja nieruchomości,</li> <li> Ewidencja nieruchomości oddanych w&nbsp;użytkowanie wieczyste,</li> <li> Ewidencja os&oacute;b upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,</li> <li> <span>Ewidencja pieczęci i&nbsp;pieczątek,</span></li> <li> Ewidencja przeprowadzonych kontroli,</li> <li> Ewidencja szk&oacute;ł i&nbsp;plac&oacute;wek niepublicznych (w tym przedszkoli),</li> <li> Ewidencja tytuł&oacute;w wykonawczych &ndash; mandaty,</li> <li> Ewidencja tytuł&oacute;w wykonawczych (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Ewidencja wniosk&oacute;w o&nbsp;udostępnienie danych ze&nbsp;zbior&oacute;w wydanych i&nbsp;utraconych dowod&oacute;w osobistych,</li> <li> Ewidencja wysłanych upomnień (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Ewidencja zatrudnionych i&nbsp;zwolnionych pracownik&oacute;w urzędu,</li> <li> Ewidencja zawiadomień o&nbsp;utracie dowod&oacute;w osobistych,</li> <li> Gminna ewidencja zabytk&oacute;w w&nbsp;formie zbioru kart adresowych zabytk&oacute;w nieruchomych z&nbsp;terenu gminy,</li> <li> Lista stawiennictwa os&oacute;b wykazanych do kwalifikacji wojskowej,</li> <li> Rejestr zamieszkania cudzoziemc&oacute;w,</li> <li> Rejestr mieszkańc&oacute;w,</li> <li> Rejestr wyborc&oacute;w,</li> <li> Rejestr profili zaufanych,</li> <li> Rejestr delegacji służbowych,</li> <li> Rejestr działalności regulowanej w&nbsp;zakresie odbierania odpad&oacute;w komunalnych (w załączeniu),</li> <li> Rejestr instytucji kultury ( w załączeniu),</li> <li> Rejestr kobiet objętych rejestracją wojskową,</li> <li> Rejestr korespondencji wpływającej do urzędu,</li> <li> Rejestr mężczyzn objętych rejestracją wojskową,</li> <li> Rejestr nałożonych mandat&oacute;w karnych,</li> <li> Rejestr os&oacute;b ubiegających się o&nbsp;mieszkanie komunalne,</li> <li> Rejestr plan&oacute;w miejscowych oraz wniosk&oacute;w o&nbsp;ich sporządzenie lub zmianę,</li> <li> Rejestr podatnik&oacute;w &ndash; osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportu) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr podatnik&oacute;w &ndash; osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr podmiot&oacute;w zbierających zużyty sprzęt elektryczny i&nbsp;elektroniczny pochodzący z&nbsp;gospodarstw domowych,</li> <li> Rejestr pomnik&oacute;w przyrody,</li> <li> Rejestr przypis&oacute;w i&nbsp;odpis&oacute;w &ndash; osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportu) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr przypis&oacute;w i&nbsp;odpis&oacute;w &ndash; osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa]</strong></li> <li> Rejestr przypadk&oacute;w stosowania przemocy w rodzinie,</li> <li> Rejestr ps&oacute;w,</li> <li> Rejestr skarg i&nbsp;wniosk&oacute;w,</li> <li> Rejestr petycji,</li> <li> Rejestr sprzedaży VAT,</li> <li> Rejestr świadczeń osobistych i&nbsp;rzeczowych,</li> <li> Rejestr uchwał Rady Miejskiej,</li> <li> Rejestr udostępniania danych osobowych mieszkańc&oacute;w,</li> <li> Rejestr udzielonych licencji na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych,</li> <li> Rejestr udzielonych przez Prezydenta Miasta Mielca licencji na przew&oacute;z os&oacute;b taks&oacute;wką,</li> <li> Rejestr udzielonych zezwoleń na przew&oacute;z os&oacute;b w&nbsp;regularnych i&nbsp;specjalnych liniach,</li> <li> Rejestr um&oacute;w i&nbsp;rejestr zabezpieczeń,</li> <li> Rejestr w&nbsp;zakresie opr&oacute;żniania zbiornik&oacute;w bezobsługowych i&nbsp;transportu nieczystości ciekłych,</li> <li> Rejestr wniosk&oacute;w o&nbsp;udostępnieniu informacji publicznej,</li> <li> Rejestr wniosk&oacute;w o&nbsp;ukaranie do Sądu Rejonowego,</li> <li> Rejestr wydanych decyzji o&nbsp;ustaleniu lokalizacji celu publicznego o&nbsp;znaczeniu powiatowym i&nbsp;gminnym,</li> <li> Rejestr wydanych decyzji o&nbsp;ustaleniu warunk&oacute;w zabudowy,</li> <li> Rejestr wydanych informacji o&nbsp;stanie podatkowym <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr wydanych legitymacji służbowych,</li> <li> Rejestr wydanych pełnomocnictw i&nbsp;upoważnień,</li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;niezaleganiu w&nbsp;podatkach lub stwierdzające stan zaległości <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;stanie podatkowym <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;udzielonej pomocy de minimis,</li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,</li> <li> Rejestr zabytk&oacute;w,</li> <li> Rejestr zakupu VAT,</li> <li> Rejestr zam&oacute;wień publicznych,</li> <li> <a href="http://prawomiejscowe.pl/institution/18586/collection/77087">Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta Mielca</a>,</li> <li> Rejestr zarachowań wpłat w podatkach <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr zidentyfikowanych żołnierzy radzieckich pochowanych na cmentarzu Armii Radzieckiej w&nbsp;Mielcu przy ul. Wolności 44,</li> <li> Rejestr żłobk&oacute;w i&nbsp;klub&oacute;w dziecięcych ( w załączniku)</li> <li> <a href="http://mielec.bip.gov.pl/rejestry-ewidencje-archiwa/spis-zbiorow-danych-osobowych-w-urzedzie-miejskim-w-mielcu.html">Spis zbior&oacute;w danych osobowych w&nbsp;Urzędzie Miejskim w&nbsp;Mielcu</a></li> <li> Wykaz informacji o środowisku EKOPORTAL,</li> <li> Wykaz os&oacute;b o&nbsp;nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.</li> </ul> </div> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

 • Archiwum akt stanu cywilnego oraz zapis tych samych akt w formie elektronicznej,
 • Archiwum dowodów osobistych,
 • Archiwum zakładowe dokumentów wytworzonych w urzędzie oraz ewidencja osobowa i płacowa, tj. akta osobowe, listy płac, kartoteki wynagrodzeń i listy zasiłkowe pracowników zakładów zlikwidowanych takich jak Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Mielcu, Państwowy Ośrodek Maszynowy w Wojsławiu, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Sadkowa Góra, Spółdzielnia Pracy „Odzież” w Mielcu, Szkoła Podstawowa nr 10 w Mielcu, 
 • Baza Azbestowa – do gromadzenia informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest,
 • Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz strategicznych ocenach odziaływania na środowisko – OOŚ-GDOŚ,
 • Baza o emisjach gazów i innych substancji - KOBIZE,
 • Baza środowiskowych kart informacyjnych,
 • Ewidencja dróg,
 • Ewidencja lokali mieszkalnych,
 • Ewidencja nieruchomości,
 • Ewidencja nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste,
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • Ewidencja pieczęci i pieczątek,
 • Ewidencja przeprowadzonych kontroli,
 • Ewidencja szkół i placówek niepublicznych (w tym przedszkoli),
 • Ewidencja tytułów wykonawczych – mandaty,
 • Ewidencja tytułów wykonawczych (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa],
 • Ewidencja wniosków o udostępnienie danych ze zbiorów wydanych i utraconych dowodów osobistych,
 • Ewidencja wysłanych upomnień (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa],
 • Ewidencja zatrudnionych i zwolnionych pracowników urzędu,
 • Ewidencja zawiadomień o utracie dowodów osobistych,
 • Gminna ewidencja zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy,
 • Lista stawiennictwa osób wykazanych do kwalifikacji wojskowej,
 • Rejestr zamieszkania cudzoziemców,
 • Rejestr mieszkańców,
 • Rejestr wyborców,
 • Rejestr profili zaufanych,
 • Rejestr delegacji służbowych,
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (w załączeniu),
 • Rejestr instytucji kultury ( w załączeniu),
 • Rejestr kobiet objętych rejestracją wojskową,
 • Rejestr korespondencji wpływającej do urzędu,
 • Rejestr mężczyzn objętych rejestracją wojskową,
 • Rejestr nałożonych mandatów karnych,
 • Rejestr osób ubiegających się o mieszkanie komunalne,
 • Rejestr planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę,
 • Rejestr podatników – osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu) [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr podatników – osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
 • Rejestr pomników przyrody,
 • Rejestr przypisów i odpisów – osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu) [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr przypisów i odpisów – osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa]
 • Rejestr przypadków stosowania przemocy w rodzinie,
 • Rejestr psów,
 • Rejestr skarg i wniosków,
 • Rejestr petycji,
 • Rejestr sprzedaży VAT,
 • Rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych,
 • Rejestr uchwał Rady Miejskiej,
 • Rejestr udostępniania danych osobowych mieszkańców,
 • Rejestr udzielonych licencji na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • Rejestr udzielonych przez Prezydenta Miasta Mielca licencji na przewóz osób taksówką,
 • Rejestr udzielonych zezwoleń na przewóz osób w regularnych i specjalnych liniach,
 • Rejestr umów i rejestr zabezpieczeń,
 • Rejestr w zakresie opróżniania zbiorników bezobsługowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • Rejestr wniosków o udostępnieniu informacji publicznej,
 • Rejestr wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego,
 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym,
 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
 • Rejestr wydanych informacji o stanie podatkowym [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr wydanych legitymacji służbowych,
 • Rejestr wydanych pełnomocnictw i upoważnień,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o stanie podatkowym [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,
 • Rejestr zabytków,
 • Rejestr zakupu VAT,
 • Rejestr zamówień publicznych,
 • Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta Mielca,
 • Rejestr zarachowań wpłat w podatkach [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr zidentyfikowanych żołnierzy radzieckich pochowanych na cmentarzu Armii Radzieckiej w Mielcu przy ul. Wolności 44,
 • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych ( w załączniku)
 • Spis zbiorów danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mielcu
 • Wykaz informacji o środowisku EKOPORTAL,
 • Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.

 

 • Archiwum akt stanu cywilnego oraz zapis tych samych akt w formie elektronicznej,
 • Archiwum dowodów osobistych,
 • Archiwum zakładowe dokumentów wytworzonych w urzędzie oraz ewidencja osobowa i płacowa, tj. akta osobowe, listy płac, kartoteki wynagrodzeń i listy zasiłkowe pracowników zakładów zlikwidowanych takich jak Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Mielcu, Państwowy Ośrodek Maszynowy w Wojsławiu, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Sadkowa Góra, Spółdzielnia Pracy „Odzież” w Mielcu, Szkoła Podstawowa nr 10 w Mielcu, 
 • Baza Azbestowa – do gromadzenia informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest,
 • Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz strategicznych ocenach odziaływania na środowisko – OOŚ-GDOŚ,
 • Baza o emisjach gazów i innych substancji - KOBIZE,
 • Baza środowiskowych kart informacyjnych,
 • Ewidencja dróg,
 • Ewidencja lokali mieszkalnych,
 • Ewidencja nieruchomości,
 • Ewidencja nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste,
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • Ewidencja pieczęci i pieczątek,
 • Ewidencja przeprowadzonych kontroli,
 • Ewidencja szkół i placówek niepublicznych (w tym przedszkoli),
 • Ewidencja tytułów wykonawczych – mandaty,
 • Ewidencja tytułów wykonawczych (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa],
 • Ewidencja wniosków o udostępnienie danych ze zbiorów wydanych i utraconych dowodów osobistych,
 • Ewidencja wysłanych upomnień (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa],
 • Ewidencja zatrudnionych i zwolnionych pracowników urzędu,
 • Ewidencja zawiadomień o utracie dowodów osobistych,
 • Gminna ewidencja zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy,
 • Lista stawiennictwa osób wykazanych do kwalifikacji wojskowej,
 • Rejestr zamieszkania cudzoziemców,
 • Rejestr mieszkańców,
 • Rejestr wyborców,
 • Rejestr profili zaufanych,
 • Rejestr delegacji służbowych,
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (w załączeniu),
 • Rejestr instytucji kultury ( w załączeniu),
 • Rejestr kobiet objętych rejestracją wojskową,
 • Rejestr korespondencji wpływającej do urzędu,
 • Rejestr mężczyzn objętych rejestracją wojskową,
 • Rejestr nałożonych mandatów karnych,
 • Rejestr osób ubiegających się o mieszkanie komunalne,
 • Rejestr planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę,
 • Rejestr podatników – osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu) [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr podatników – osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
 • Rejestr pomników przyrody,
 • Rejestr przypisów i odpisów – osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu) [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr przypisów i odpisów – osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa]
 • Rejestr przypadków stosowania przemocy w rodzinie,
 • Rejestr psów,
 • Rejestr skarg i wniosków,
 • Rejestr petycji,
 • Rejestr sprzedaży VAT,
 • Rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych,
 • Rejestr uchwał Rady Miejskiej,
 • Rejestr udostępniania danych osobowych mieszkańców,
 • Rejestr udzielonych licencji na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • Rejestr udzielonych przez Prezydenta Miasta Mielca licencji na przewóz osób taksówką,
 • Rejestr udzielonych zezwoleń na przewóz osób w regularnych i specjalnych liniach,
 • Rejestr umów i rejestr zabezpieczeń,
 • Rejestr w zakresie opróżniania zbiorników bezobsługowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • Rejestr wniosków o udostępnieniu informacji publicznej,
 • Rejestr wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego,
 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym,
 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
 • Rejestr wydanych informacji o stanie podatkowym [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr wydanych legitymacji służbowych,
 • Rejestr wydanych pełnomocnictw i upoważnień,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o stanie podatkowym [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,
 • Rejestr zabytków,
 • Rejestr zakupu VAT,
 • Rejestr zamówień publicznych,
 • Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta Mielca,
 • Rejestr zarachowań wpłat w podatkach [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr zidentyfikowanych żołnierzy radzieckich pochowanych na cmentarzu Armii Radzieckiej w Mielcu przy ul. Wolności 44,
 • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych ( w załączniku)
 • Spis zbiorów danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mielcu
 • Wykaz informacji o środowisku EKOPORTAL,
 • Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.
2017-11-03 08:17:31  mpekalska mpekalska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-11-03 08:19:34  mpekalska mpekalska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-11-03 08:21:51  mpekalska mpekalska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
10  2017-12-06 13:36:36  Joanna Kasza
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
11  2017-12-20 08:22:18  mpekalska mpekalska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
12  2018-01-10 11:21:05  mpekalska mpekalska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
13  2019-03-15 11:01:27  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole full zmieniło wartość z '<div class="informacje_tresc"> <div class="tresc"> <p style="text-align: center;"> <strong>&nbsp;</strong></p> <ul> <li> Archiwum akt stanu cywilnego oraz zapis tych samych akt w&nbsp;formie elektronicznej,</li> <li> Archiwum dowod&oacute;w osobistych,</li> <li> Archiwum zakładowe dokument&oacute;w wytworzonych w&nbsp;urzędzie oraz ewidencja osobowa i&nbsp;płacowa, tj. akta osobowe, listy płac, kartoteki wynagrodzeń i&nbsp;listy zasiłkowe pracownik&oacute;w zakład&oacute;w zlikwidowanych takich jak Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w&nbsp;Mielcu, Państwowy Ośrodek Maszynowy w&nbsp;Wojsławiu, Rolnicza Sp&oacute;łdzielnia Produkcyjna Sadkowa G&oacute;ra, Sp&oacute;łdzielnia Pracy &bdquo;Odzież&rdquo; w&nbsp;Mielcu, Szkoła Podstawowa nr 10 w&nbsp;Mielcu,&nbsp;</li> <li> Baza Azbestowa &ndash; do gromadzenia informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrob&oacute;w zawierających azbest,</li> <li> Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz strategicznych ocenach odziaływania na środowisko &ndash; OOŚ-GDOŚ,</li> <li> Baza o emisjach gaz&oacute;w i innych substancji - KOBIZE,</li> <li> <a href="https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Miejski+w+Mielcu">Baza środowiskowych kart informacyjnych,</a></li> <li> Ewidencja dr&oacute;g,</li> <li> Ewidencja lokali mieszkalnych,</li> <li> Ewidencja nieruchomości,</li> <li> Ewidencja nieruchomości oddanych w&nbsp;użytkowanie wieczyste,</li> <li> Ewidencja os&oacute;b upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,</li> <li> <span>Ewidencja pieczęci i&nbsp;pieczątek,</span></li> <li> Ewidencja przeprowadzonych kontroli,</li> <li> Ewidencja szk&oacute;ł i&nbsp;plac&oacute;wek niepublicznych (w tym przedszkoli),</li> <li> Ewidencja tytuł&oacute;w wykonawczych &ndash; mandaty,</li> <li> Ewidencja tytuł&oacute;w wykonawczych (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Ewidencja wniosk&oacute;w o&nbsp;udostępnienie danych ze&nbsp;zbior&oacute;w wydanych i&nbsp;utraconych dowod&oacute;w osobistych,</li> <li> Ewidencja wysłanych upomnień (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Ewidencja zatrudnionych i&nbsp;zwolnionych pracownik&oacute;w urzędu,</li> <li> Ewidencja zawiadomień o&nbsp;utracie dowod&oacute;w osobistych,</li> <li> Gminna ewidencja zabytk&oacute;w w&nbsp;formie zbioru kart adresowych zabytk&oacute;w nieruchomych z&nbsp;terenu gminy,</li> <li> Lista stawiennictwa os&oacute;b wykazanych do kwalifikacji wojskowej,</li> <li> Rejestr zamieszkania cudzoziemc&oacute;w,</li> <li> Rejestr mieszkańc&oacute;w,</li> <li> Rejestr wyborc&oacute;w,</li> <li> Rejestr profili zaufanych,</li> <li> Rejestr delegacji służbowych,</li> <li> Rejestr działalności regulowanej w&nbsp;zakresie odbierania odpad&oacute;w komunalnych (w załączeniu),</li> <li> Rejestr instytucji kultury ( w załączeniu),</li> <li> Rejestr kobiet objętych rejestracją wojskową,</li> <li> Rejestr korespondencji wpływającej do urzędu,</li> <li> Rejestr mężczyzn objętych rejestracją wojskową,</li> <li> Rejestr nałożonych mandat&oacute;w karnych,</li> <li> Rejestr os&oacute;b ubiegających się o&nbsp;mieszkanie komunalne,</li> <li> Rejestr plan&oacute;w miejscowych oraz wniosk&oacute;w o&nbsp;ich sporządzenie lub zmianę,</li> <li> Rejestr podatnik&oacute;w &ndash; osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportu) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr podatnik&oacute;w &ndash; osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr podmiot&oacute;w zbierających zużyty sprzęt elektryczny i&nbsp;elektroniczny pochodzący z&nbsp;gospodarstw domowych,</li> <li> Rejestr pomnik&oacute;w przyrody,</li> <li> Rejestr przypis&oacute;w i&nbsp;odpis&oacute;w &ndash; osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportu) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr przypis&oacute;w i&nbsp;odpis&oacute;w &ndash; osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa]</strong></li> <li> Rejestr przypadk&oacute;w stosowania przemocy w rodzinie,</li> <li> Rejestr ps&oacute;w,</li> <li> Rejestr skarg i&nbsp;wniosk&oacute;w,</li> <li> Rejestr petycji,</li> <li> Rejestr sprzedaży VAT,</li> <li> Rejestr świadczeń osobistych i&nbsp;rzeczowych,</li> <li> Rejestr uchwał Rady Miejskiej,</li> <li> Rejestr udostępniania danych osobowych mieszkańc&oacute;w,</li> <li> Rejestr udzielonych licencji na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych,</li> <li> Rejestr udzielonych przez Prezydenta Miasta Mielca licencji na przew&oacute;z os&oacute;b taks&oacute;wką,</li> <li> Rejestr udzielonych zezwoleń na przew&oacute;z os&oacute;b w&nbsp;regularnych i&nbsp;specjalnych liniach,</li> <li> Rejestr um&oacute;w i&nbsp;rejestr zabezpieczeń,</li> <li> Rejestr w&nbsp;zakresie opr&oacute;żniania zbiornik&oacute;w bezobsługowych i&nbsp;transportu nieczystości ciekłych,</li> <li> Rejestr wniosk&oacute;w o&nbsp;udostępnieniu informacji publicznej,</li> <li> Rejestr wniosk&oacute;w o&nbsp;ukaranie do Sądu Rejonowego,</li> <li> Rejestr wydanych decyzji o&nbsp;ustaleniu lokalizacji celu publicznego o&nbsp;znaczeniu powiatowym i&nbsp;gminnym,</li> <li> Rejestr wydanych decyzji o&nbsp;ustaleniu warunk&oacute;w zabudowy,</li> <li> Rejestr wydanych informacji o&nbsp;stanie podatkowym <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr wydanych legitymacji służbowych,</li> <li> Rejestr wydanych pełnomocnictw i&nbsp;upoważnień,</li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;niezaleganiu w&nbsp;podatkach lub stwierdzające stan zaległości <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;stanie podatkowym <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;udzielonej pomocy de minimis,</li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,</li> <li> Rejestr zabytk&oacute;w,</li> <li> Rejestr zakupu VAT,</li> <li> Rejestr zam&oacute;wień publicznych,</li> <li> <a href="http://prawomiejscowe.pl/institution/18586/collection/77087">Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta Mielca</a>,</li> <li> Rejestr zarachowań wpłat w podatkach <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr zidentyfikowanych żołnierzy radzieckich pochowanych na cmentarzu Armii Radzieckiej w&nbsp;Mielcu przy ul. Wolności 44,</li> <li> Rejestr żłobk&oacute;w i&nbsp;klub&oacute;w dziecięcych ( w załączniku)</li> <li> <a href="http://mielec.bip.gov.pl/rejestry-ewidencje-archiwa/spis-zbiorow-danych-osobowych-w-urzedzie-miejskim-w-mielcu.html">Spis zbior&oacute;w danych osobowych w&nbsp;Urzędzie Miejskim w&nbsp;Mielcu</a></li> <li> Wykaz informacji o środowisku EKOPORTAL,</li> <li> Wykaz os&oacute;b o&nbsp;nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.</li> </ul> </div> </div> ' na '<div class="informacje_tresc"> <div class="tresc"> <p style="text-align: center;"> <strong>&nbsp;</strong></p> <ul> <li> Archiwum akt stanu cywilnego oraz zapis tych samych akt w&nbsp;formie elektronicznej,</li> <li> Archiwum dowod&oacute;w osobistych,</li> <li> Archiwum zakładowe dokument&oacute;w wytworzonych w&nbsp;urzędzie oraz ewidencja osobowa i&nbsp;płacowa, tj. akta osobowe, listy płac, kartoteki wynagrodzeń i&nbsp;listy zasiłkowe pracownik&oacute;w zakład&oacute;w zlikwidowanych takich jak Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w&nbsp;Mielcu, Państwowy Ośrodek Maszynowy w&nbsp;Wojsławiu, Rolnicza Sp&oacute;łdzielnia Produkcyjna Sadkowa G&oacute;ra, Sp&oacute;łdzielnia Pracy &bdquo;Odzież&rdquo; w&nbsp;Mielcu, Szkoła Podstawowa nr 10 w&nbsp;Mielcu,&nbsp;</li> <li> Baza Azbestowa &ndash; do gromadzenia informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrob&oacute;w zawierających azbest,</li> <li> Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz strategicznych ocenach odziaływania na środowisko &ndash; OOŚ-GDOŚ,</li> <li> Baza o emisjach gaz&oacute;w i innych substancji - KOBIZE,</li> <li> <a href="https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Miejski+w+Mielcu">Baza środowiskowych kart informacyjnych,</a></li> <li> Ewidencja dr&oacute;g,</li> <li> Ewidencja lokali mieszkalnych,</li> <li> Ewidencja nieruchomości,</li> <li> Ewidencja nieruchomości oddanych w&nbsp;użytkowanie wieczyste,</li> <li> Ewidencja os&oacute;b upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,</li> <li> <span>Ewidencja pieczęci i&nbsp;pieczątek,</span></li> <li> Ewidencja przeprowadzonych kontroli,</li> <li> Ewidencja szk&oacute;ł i&nbsp;plac&oacute;wek niepublicznych (w tym przedszkoli),</li> <li> Ewidencja tytuł&oacute;w wykonawczych &ndash; mandaty,</li> <li> Ewidencja tytuł&oacute;w wykonawczych (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Ewidencja wniosk&oacute;w o&nbsp;udostępnienie danych ze&nbsp;zbior&oacute;w wydanych i&nbsp;utraconych dowod&oacute;w osobistych,</li> <li> Ewidencja wysłanych upomnień (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Ewidencja zatrudnionych i&nbsp;zwolnionych pracownik&oacute;w urzędu,</li> <li> Ewidencja zawiadomień o&nbsp;utracie dowod&oacute;w osobistych,</li> <li> Gminna ewidencja zabytk&oacute;w w&nbsp;formie zbioru kart adresowych zabytk&oacute;w nieruchomych z&nbsp;terenu gminy,</li> <li> Lista stawiennictwa os&oacute;b wykazanych do kwalifikacji wojskowej,</li> <li> Rejestr zamieszkania cudzoziemc&oacute;w,</li> <li> Rejestr mieszkańc&oacute;w,</li> <li> Rejestr wyborc&oacute;w,</li> <li> Rejestr profili zaufanych,</li> <li> Rejestr delegacji służbowych,</li> <li> Rejestr działalności regulowanej w&nbsp;zakresie odbierania odpad&oacute;w komunalnych (w załączeniu),</li> <li> Rejestr instytucji kultury ( w załączeniu),</li> <li> Rejestr kobiet objętych rejestracją wojskową,</li> <li> Rejestr korespondencji wpływającej do urzędu,</li> <li> Rejestr mężczyzn objętych rejestracją wojskową,</li> <li> Rejestr nałożonych mandat&oacute;w karnych,</li> <li> Rejestr os&oacute;b ubiegających się o&nbsp;mieszkanie komunalne,</li> <li> Rejestr plan&oacute;w miejscowych oraz wniosk&oacute;w o&nbsp;ich sporządzenie lub zmianę,</li> <li> Rejestr podatnik&oacute;w &ndash; osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportu) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr podatnik&oacute;w &ndash; osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr podmiot&oacute;w zbierających zużyty sprzęt elektryczny i&nbsp;elektroniczny pochodzący z&nbsp;gospodarstw domowych,</li> <li> Rejestr pomnik&oacute;w przyrody,</li> <li> Rejestr przypis&oacute;w i&nbsp;odpis&oacute;w &ndash; osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportu) <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr przypis&oacute;w i&nbsp;odpis&oacute;w &ndash; osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środk&oacute;w transportowych) <strong>[tajemnica skarbowa]</strong></li> <li> Rejestr przypadk&oacute;w stosowania przemocy w rodzinie,</li> <li> Rejestr ps&oacute;w,</li> <li> Rejestr skarg i&nbsp;wniosk&oacute;w,</li> <li> Rejestr petycji,</li> <li> Rejestr sprzedaży VAT,</li> <li> Rejestr świadczeń osobistych i&nbsp;rzeczowych,</li> <li> Rejestr uchwał Rady Miejskiej,</li> <li> Rejestr udostępniania danych osobowych mieszkańc&oacute;w,</li> <li> Rejestr udzielonych licencji na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych,</li> <li> Rejestr udzielonych przez Prezydenta Miasta Mielca licencji na przew&oacute;z os&oacute;b taks&oacute;wką,</li> <li> Rejestr udzielonych zezwoleń na przew&oacute;z os&oacute;b w&nbsp;regularnych i&nbsp;specjalnych liniach,</li> <li> Rejestr um&oacute;w i&nbsp;rejestr zabezpieczeń,</li> <li> Rejestr w&nbsp;zakresie opr&oacute;żniania zbiornik&oacute;w bezobsługowych i&nbsp;transportu nieczystości ciekłych,</li> <li> Rejestr wniosk&oacute;w o&nbsp;udostępnieniu informacji publicznej,</li> <li> Rejestr wniosk&oacute;w o&nbsp;ukaranie do Sądu Rejonowego,</li> <li> Rejestr wydanych decyzji o&nbsp;ustaleniu lokalizacji celu publicznego o&nbsp;znaczeniu powiatowym i&nbsp;gminnym,</li> <li> Rejestr wydanych decyzji o&nbsp;ustaleniu warunk&oacute;w zabudowy,</li> <li> Rejestr wydanych informacji o&nbsp;stanie podatkowym <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr wydanych legitymacji służbowych,</li> <li> Rejestr wydanych pełnomocnictw i&nbsp;upoważnień,</li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;niezaleganiu w&nbsp;podatkach lub stwierdzające stan zaległości <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;stanie podatkowym <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;udzielonej pomocy de minimis,</li> <li> Rejestr wydanych zaświadczeń o&nbsp;zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,</li> <li> Rejestr zabytk&oacute;w,</li> <li> Rejestr zakupu VAT,</li> <li> Rejestr zam&oacute;wień publicznych,</li> <li> <a href="http://prawomiejscowe.pl/institution/18586/collection/77087">Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta Mielca</a>,</li> <li> Rejestr zarachowań wpłat w podatkach <strong>[tajemnica skarbowa],</strong></li> <li> Rejestr zidentyfikowanych żołnierzy radzieckich pochowanych na cmentarzu Armii Radzieckiej w&nbsp;Mielcu przy ul. Wolności 44,</li> <li> Rejestr żłobk&oacute;w i&nbsp;klub&oacute;w dziecięcych ( w załączniku)</li> <li> Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych</li> <li> Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora w UM w Mielcu</li> <li> Rejestru Naruszeń Ochrony Danych Osobowych.</li> <li> Wykaz informacji o środowisku EKOPORTAL,</li> <li> Wykaz os&oacute;b o&nbsp;nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.</li> </ul> </div> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

 • Archiwum akt stanu cywilnego oraz zapis tych samych akt w formie elektronicznej,
 • Archiwum dowodów osobistych,
 • Archiwum zakładowe dokumentów wytworzonych w urzędzie oraz ewidencja osobowa i płacowa, tj. akta osobowe, listy płac, kartoteki wynagrodzeń i listy zasiłkowe pracowników zakładów zlikwidowanych takich jak Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Mielcu, Państwowy Ośrodek Maszynowy w Wojsławiu, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Sadkowa Góra, Spółdzielnia Pracy „Odzież” w Mielcu, Szkoła Podstawowa nr 10 w Mielcu, 
 • Baza Azbestowa – do gromadzenia informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest,
 • Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz strategicznych ocenach odziaływania na środowisko – OOŚ-GDOŚ,
 • Baza o emisjach gazów i innych substancji - KOBIZE,
 • Baza środowiskowych kart informacyjnych,
 • Ewidencja dróg,
 • Ewidencja lokali mieszkalnych,
 • Ewidencja nieruchomości,
 • Ewidencja nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste,
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • Ewidencja pieczęci i pieczątek,
 • Ewidencja przeprowadzonych kontroli,
 • Ewidencja szkół i placówek niepublicznych (w tym przedszkoli),
 • Ewidencja tytułów wykonawczych – mandaty,
 • Ewidencja tytułów wykonawczych (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa],
 • Ewidencja wniosków o udostępnienie danych ze zbiorów wydanych i utraconych dowodów osobistych,
 • Ewidencja wysłanych upomnień (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa],
 • Ewidencja zatrudnionych i zwolnionych pracowników urzędu,
 • Ewidencja zawiadomień o utracie dowodów osobistych,
 • Gminna ewidencja zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy,
 • Lista stawiennictwa osób wykazanych do kwalifikacji wojskowej,
 • Rejestr zamieszkania cudzoziemców,
 • Rejestr mieszkańców,
 • Rejestr wyborców,
 • Rejestr profili zaufanych,
 • Rejestr delegacji służbowych,
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (w załączeniu),
 • Rejestr instytucji kultury ( w załączeniu),
 • Rejestr kobiet objętych rejestracją wojskową,
 • Rejestr korespondencji wpływającej do urzędu,
 • Rejestr mężczyzn objętych rejestracją wojskową,
 • Rejestr nałożonych mandatów karnych,
 • Rejestr osób ubiegających się o mieszkanie komunalne,
 • Rejestr planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę,
 • Rejestr podatników – osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu) [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr podatników – osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
 • Rejestr pomników przyrody,
 • Rejestr przypisów i odpisów – osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu) [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr przypisów i odpisów – osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa]
 • Rejestr przypadków stosowania przemocy w rodzinie,
 • Rejestr psów,
 • Rejestr skarg i wniosków,
 • Rejestr petycji,
 • Rejestr sprzedaży VAT,
 • Rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych,
 • Rejestr uchwał Rady Miejskiej,
 • Rejestr udostępniania danych osobowych mieszkańców,
 • Rejestr udzielonych licencji na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • Rejestr udzielonych przez Prezydenta Miasta Mielca licencji na przewóz osób taksówką,
 • Rejestr udzielonych zezwoleń na przewóz osób w regularnych i specjalnych liniach,
 • Rejestr umów i rejestr zabezpieczeń,
 • Rejestr w zakresie opróżniania zbiorników bezobsługowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • Rejestr wniosków o udostępnieniu informacji publicznej,
 • Rejestr wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego,
 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym,
 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
 • Rejestr wydanych informacji o stanie podatkowym [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr wydanych legitymacji służbowych,
 • Rejestr wydanych pełnomocnictw i upoważnień,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o stanie podatkowym [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,
 • Rejestr zabytków,
 • Rejestr zakupu VAT,
 • Rejestr zamówień publicznych,
 • Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta Mielca,
 • Rejestr zarachowań wpłat w podatkach [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr zidentyfikowanych żołnierzy radzieckich pochowanych na cmentarzu Armii Radzieckiej w Mielcu przy ul. Wolności 44,
 • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych ( w załączniku)
 • Spis zbiorów danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mielcu
 • Wykaz informacji o środowisku EKOPORTAL,
 • Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.

 

 • Archiwum akt stanu cywilnego oraz zapis tych samych akt w formie elektronicznej,
 • Archiwum dowodów osobistych,
 • Archiwum zakładowe dokumentów wytworzonych w urzędzie oraz ewidencja osobowa i płacowa, tj. akta osobowe, listy płac, kartoteki wynagrodzeń i listy zasiłkowe pracowników zakładów zlikwidowanych takich jak Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Mielcu, Państwowy Ośrodek Maszynowy w Wojsławiu, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Sadkowa Góra, Spółdzielnia Pracy „Odzież” w Mielcu, Szkoła Podstawowa nr 10 w Mielcu, 
 • Baza Azbestowa – do gromadzenia informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest,
 • Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz strategicznych ocenach odziaływania na środowisko – OOŚ-GDOŚ,
 • Baza o emisjach gazów i innych substancji - KOBIZE,
 • Baza środowiskowych kart informacyjnych,
 • Ewidencja dróg,
 • Ewidencja lokali mieszkalnych,
 • Ewidencja nieruchomości,
 • Ewidencja nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste,
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • Ewidencja pieczęci i pieczątek,
 • Ewidencja przeprowadzonych kontroli,
 • Ewidencja szkół i placówek niepublicznych (w tym przedszkoli),
 • Ewidencja tytułów wykonawczych – mandaty,
 • Ewidencja tytułów wykonawczych (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa],
 • Ewidencja wniosków o udostępnienie danych ze zbiorów wydanych i utraconych dowodów osobistych,
 • Ewidencja wysłanych upomnień (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa],
 • Ewidencja zatrudnionych i zwolnionych pracowników urzędu,
 • Ewidencja zawiadomień o utracie dowodów osobistych,
 • Gminna ewidencja zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy,
 • Lista stawiennictwa osób wykazanych do kwalifikacji wojskowej,
 • Rejestr zamieszkania cudzoziemców,
 • Rejestr mieszkańców,
 • Rejestr wyborców,
 • Rejestr profili zaufanych,
 • Rejestr delegacji służbowych,
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (w załączeniu),
 • Rejestr instytucji kultury ( w załączeniu),
 • Rejestr kobiet objętych rejestracją wojskową,
 • Rejestr korespondencji wpływającej do urzędu,
 • Rejestr mężczyzn objętych rejestracją wojskową,
 • Rejestr nałożonych mandatów karnych,
 • Rejestr osób ubiegających się o mieszkanie komunalne,
 • Rejestr planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę,
 • Rejestr podatników – osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu) [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr podatników – osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
 • Rejestr pomników przyrody,
 • Rejestr przypisów i odpisów – osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu) [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr przypisów i odpisów – osoby prawne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) [tajemnica skarbowa]
 • Rejestr przypadków stosowania przemocy w rodzinie,
 • Rejestr psów,
 • Rejestr skarg i wniosków,
 • Rejestr petycji,
 • Rejestr sprzedaży VAT,
 • Rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych,
 • Rejestr uchwał Rady Miejskiej,
 • Rejestr udostępniania danych osobowych mieszkańców,
 • Rejestr udzielonych licencji na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • Rejestr udzielonych przez Prezydenta Miasta Mielca licencji na przewóz osób taksówką,
 • Rejestr udzielonych zezwoleń na przewóz osób w regularnych i specjalnych liniach,
 • Rejestr umów i rejestr zabezpieczeń,
 • Rejestr w zakresie opróżniania zbiorników bezobsługowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • Rejestr wniosków o udostępnieniu informacji publicznej,
 • Rejestr wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego,
 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym,
 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
 • Rejestr wydanych informacji o stanie podatkowym [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr wydanych legitymacji służbowych,
 • Rejestr wydanych pełnomocnictw i upoważnień,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o stanie podatkowym [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,
 • Rejestr zabytków,
 • Rejestr zakupu VAT,
 • Rejestr zamówień publicznych,
 • Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta Mielca,
 • Rejestr zarachowań wpłat w podatkach [tajemnica skarbowa],
 • Rejestr zidentyfikowanych żołnierzy radzieckich pochowanych na cmentarzu Armii Radzieckiej w Mielcu przy ul. Wolności 44,
 • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych ( w załączniku)
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
 • Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora w UM w Mielcu
 • Rejestru Naruszeń Ochrony Danych Osobowych.
 • Wykaz informacji o środowisku EKOPORTAL,
 • Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.
2019-03-15 11:01:27  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 157276

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2029222
user_idpuste1337092
fobject_idpuste157276
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste37834
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-15 11:01:27  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 157277

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2029223
user_idpuste1337092
fobject_idpuste157277
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste37834
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-15 11:01:27  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 304018

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2029224
user_idpuste1337092
fobject_idpuste304018
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste37834
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-15 11:01:27  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 319027

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2029225
user_idpuste1337092
fobject_idpuste319027
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste37834
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-15 11:01:27  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 326062

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2029226
user_idpuste1337092
fobject_idpuste326062
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste37834
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-15 11:01:27  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 332187

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2029227
user_idpuste1337092
fobject_idpuste332187
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste37834
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się