Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-11-22 09:21:21  MIKOLAJKOPEC61519 MIKOLAJKOPEC61519

Utworzono artykuł 174877 o nazwie 'II Sesja Rady Miejskiej w Mielcu '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste174877
user_idpuste2500872
resource_idpuste811
namepusteII Sesja Rady Miejskiej w Mielcu
category_idpuste210
language_idpuste1
shortpusteData: 28.11.2018 r., godz. 13:00
fullpuste

    

Mielec, 21 listopada 2018 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

II sesjęRady Miejskiej w Mielcu w dniu 28 listopada (środa) 2018 roku
o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2018-2043.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2019 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Mielca.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej
  oraz ustalenia składów osobowych Komisji.
 11. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Bieniek

publishfrompuste2018-11-22 00:00:00
_activepuste1
slugpusteii-sesja-rady-miejskiej-w-mielcu

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się