2016-02-06

Strategia Rozwoju Społ.-Gosp. Miasta Mielca na lata 2015-2020

Strategia rozwoju jest podstawowym narzędziem zarządzania strategicznego w jednostkach samorządu terytorialnego. Jej opracowanie jest niezbędne nie tylko ze względu na wymóg formalny wynikający z Ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, ale przede wszystkim ze względu na zakres zadań i warunki funkcjonowania JST. Jednostka samorządu terytorialnego, podobnie jak organizacje gospodarcze działa w warunkach niepewności oraz ograniczonych zasobów. Jednakże JST cechuje ponadto wielość i różnorodność potrzeb i aspiracji społeczności lokalnej, jak również złożoność i wzajemna współzależność procesów rozwojowych. Ta specyfika funkcjonowania JST rodzi szczególną potrzebę świadomego planowania strategicznego na wszystkich szczeblach administracji samorządowej. „Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Mielca na lata 2015-2020 z prognozą do roku 2025" została opracowana zgodnie z przytoczonymi powyżej definicjami, z myślą o zapewnieniu długofalowego wzrostu jakości życia mieszkańców. Bezpośrednią przesłanką do jej opracowania stanowiły nowe szanse oraz wyzwania dla samorządu, związane z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej 2014-2020, jak również dobiegający końca okres realizacji strategii rozwoju miasta na lata 2007-2015. W związku z tym, że planowanie strategiczne jest procesem ciągłym, dokonano oceny efektów realizacji strategii rozwoju w okresie 2007-2015 oraz dokonano redefinicji wizji rozwoju, misji i celów strategicznych Miasta Mielca w oparciu o przeprowadzoną diagnozę strategiczną. Zapisy strategii stanowią odpowiedź na aktualne wyzwania i szanse płynące z otoczenia oraz oczekiwania mieszkańców gminy.

 

Załączniki

  Diagnoza strategiczna.pdf 1,53 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.pdf 2,44 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Strategia Rozwoju M...ta Mielca.pdf 1,58 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Streszczenie Strate...i Rozwoju.pdf 3,53 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się