2017-02-02

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Bazując na wynikach analizy danych zastanych, wskaźnikach opisujących poziom rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego, biorąc pod uwagę znaczenie wybranych obszarów dla rozwoju miasta, zdecydowano się wskazać do rewitalizacji w mieście Mielec dwa podobszary: Niepodległości oraz Stare Miasto.

Miasto Mielec przystępuje do przeprowadzenia rewitalizacji zgodnie z zapisami Wytycznych
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 Ministra Rozwoju z 6 sierpnia 2016 roku oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.).

Zmiana Uchwały Nr XXVIII/282//2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023.

Na sesji Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 26 kwietnia 2017 r. została podjęta uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023.

Zmiana uchwały wynika z konieczności uwzględnienia uwag Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023 (uchwała Zarządu Nr 283/5638/17 z dnia 14 marca 2017r. w sprawie zaopiniowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Mielca na lata 2016-2023). Konieczność ta wynika z uczestnictwa Gminy Miejskiej Mielec w Konkursie dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego (umowa nr RR.II.052.8.77.2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.)

 

22.06.2018

Zmiana Uchwały Nr XXVIII/282/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023.

Na sesji Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 22 czerwca 2018 r. została podjęta uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023.

Zmiana uchwały dotyczy wyłącznie zaktualizowania, dodania i zapewnienia komplementarności dla projektów planowanych do złożenia przez Gminę Miejską Mielec, Starostwo Powiatowe oraz Parafię Rzymsko – Katolicką p.w. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu. Niniejsza aktualizacja skutkuje zmianą ram finansowych realizacji programu rewitalizacji. Pozostała treść dokumentu pozostaje bez zmian.

 

24.06.2019

Zmiana Uchwały Nr XXVIII/282/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023.

Na sesji Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 24 czerwca 2019 r. została podjęta uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023. Zmiana uchwały dotyczy wyłącznie zaktualizowania oraz wprowadzenia kontynuacji projektów zawartych w pozostałych projektach i przedsięwzięciach rewitalizacyjnych złożonych przez Starostwo Powiatowe w Mielcu. Niniejsza aktualizacja skutkuje zmianą ram finansowych realizacji programu rewitalizacji. Pozostała treść dokumentu pozostaje bez zmian.

Załączniki

  Granice obszaru rew...- podobszar A 3,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Granice obszaru do ... Obszar B.pdf 5,93 MB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwała z dnia 19....ata 2016-2023 6,46 MB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwała o zmianie ...ata 2016-2023 7,5 MB (pdf) szczegóły pobierz
  LPR-Uchwała-z-dnia...2.06.2018.pdf 7,61 MB (pdf) szczegóły pobierz
  LPR Uchwała z dnia...4.06.2019.pdf 7,69 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 64.1637...packiego..pdf 1,73 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ocena aktualności ...zacji_LPR.pdf 10,25 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się