2017-08-21

XXXVI Sesja Rady Miejskiej

Nagranie dźwiękowe

Mielec,  2017 – 08 - 11

                                             

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

XXXVI sesjęRady Miejskiej w dniu  23 sierpnia (środa) br. o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim w sali im. św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie  uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.”Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz poszerzenie oferty edukacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Mielcu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2017 - 2043.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec
  i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, do gminnego zasobu, nieruchomości niezabudowanej położonej  w Mielcu przy ul. Krańcowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia szkół w związku
  z reformą systemu oświaty.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu kiosków stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec położonych w Mielcu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej położonej na terenie Mieleckiego Parku Przemysłowego
  „B Wojsław” w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Miejskiej Mielec nieruchomości, stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Partyzantów w Mielcu pod wody powierzchniowe – usługi w zakresie edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości miejskiej niezabudowanej położonej przy ulicach Trynitarskiej, Świętego Brata Alberta i Świętej Kingi w Mielcu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, do gminnego zasobu, nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul.Witosa w Mielcu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, do gminnego zasobu, nieruchomości niezabudowanych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami – lokali użytkowych mieszczących się w budynku komunalnym przy ul.Mickiewicza 2 w Mielcu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca „Smoczka A”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca w rejonie ulic Partyzantów i Wojska Polskiego.
 20. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Mielec, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 21. Zapytania i wolne wnioski. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                      Marian Kokoszka  

 

Podstawa prawna do urlopowania:          
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.

 

Załączniki

  Zaproszenie na XXXV...nia 2017.docx 17,8 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się