2017-06-02

XXXIV Sesja Rady Miejskiej

Nagranie dźwiękowe

 

Mielec, 02 czerwca 2017 r.            

 

Na podstawie art. 20 ust.1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

XXXIV  sesję Rady Miejskiej w dniu 09 czerwca  (piątek) br. o godz. 13.30 w Urzędzie Miejskim w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji.

 

2.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

3.     Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.

 

4.     Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu.

 

5.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok

 

6.     Podjęcie uchwały o zmianie uchwały  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2017 – 2043.

 

7.     Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.

 

8.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Partyzantów w Mielcu. 

 

9.     Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXIX/245/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mielec .

 

 

10.   Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Miejskiej Mielec za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

 

11.    Sprawozdanie z Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

 

12.     Zapytania i wolne wnioski. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mielcu

 

        Marian Kokoszka

 

Podstawa prawna do urlopowania:                                                 

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                                      

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity

Dz.U.z 2016r. poz.446 z późn.zm)                                        

Załączniki

  Zaproszenie na sesj...czerwiec.docx 17,25 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się