2018-05-18

XLVIII Sesja Rady Miejskiej

Nagranie obrad

 

Mielec, 18 maja 2018 r.

 

Na podstawie art. 20 ust.1 oraz art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1875 z późn zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

XLVIII  sesjęRady Miejskiej w Mielcu w dniu 28 maja (poniedziałek) 2018 roku

o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.

4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XLVI/462/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia
12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok.

5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2018-2043.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok.

7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz manipulacyjnej, przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Mielcu, realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiłydo porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Wyspiańskiego 3 w Mielcu.

9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości miejskich niezabudowanych, położonych przy ulicach Siorka, Żurawskiego i Sabbata w Mielcu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla istniejącej ulicy wewnętrznej (drogi rowerowej) zlokalizowanej m. in. na koronie prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w mieście Mielec.

11. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2017”.

12. Wolne wnioski i zapytania. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marian Kokoszka
 

Załączniki

  XLVIII Sesja Rady Miejskiej 398,68 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się