2018-03-07

XLV Sesja Rady Miejskiej


Nagranie dźwiękowe

06.03.2018 r. 

 

Na podstawie art. 20 ust.1 oraz art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1875 z późn zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

XLV  sesjęRady Miejskiej w dniu 15 marca (czwartek) 2018 roku

o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

3.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok.

4.      Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2018-2043.

5.      Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Mielec.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Cyranka w Mielcu.

8.      Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Kazimierza Wielkiego w Mielcu.

9.      Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Kilińskiego
w Mielcu.

10.  Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Wojsław w Mielcu.

11.  Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Wolności w Mielcu.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości gruntowych położonych w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.

14.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości gruntowych położonych na terenie Mieleckiego Parku Przemysłowego „B Wojsław” w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości gruntowych położonych w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony części lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy najmu.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy najmu.

19.  Informacja na temat aktualnego stanu jakości powietrza ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji aktualnych wyników przeprowadzonej kontroli instalacji Kronospan Mielec Sp. z o.o. przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

20.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

21.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika „Obelisk Niepodległości”.

22.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniach chronionych.

23.  Podjęcie uchwały w sprawie sprawiania pogrzebu przez Gminę Miejską Mielec osobom zmarłym
i dzieciom martwo urodzonym.

24.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktycznych badań kolonoskopowych dla mieszkańców miasta Mielca na lata 2018-2019”.

25.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mielcu na 2018 rok oraz przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

26.  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017.

27.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec za rok 2017.

28.  Sprawozdanie roczne z działalności Mieleckiej Rady Seniorów za rok 2017.

29.  Wolne wnioski i zapytania. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Marian Kokoszka

 

 

 

Załączniki

  XLV Sesja Rady Miejskiej 838,22 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się