2018-06-08

XLIX Sesja Rady Miejskiej

Mielec, 06 czerwca 2018 r.

 

Na podstawie art. 20 ust.1 oraz art.18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XLIX  sesjęRady Miejskiej w Mielcu w dniu 22 czerwca (piątek) 2018 roku

o godz. 09:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu sali im. Św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2017 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Mielca absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Mielca za 2017 r.

6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2018-2043.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok.

8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Mielca.

10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023.

11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Mielec.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na czas oznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Mielca.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec” w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności naturalne oraz monitoring środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla istniejącego ronda, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985, na skrzyżowaniu ulicy Dębickiej z obwodnicą wschodnią miasta Mielca.

18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla istniejącego ronda, w ciągu ulicy Padykuły (droga gminna publiczna Nr 103708R), na skrzyżowaniu z ulicą Kazimierza Jagiellończyka (droga gminna publiczna Nr 103707R).

19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla istniejącego ronda w ciągu drogi powiatowej (ulicy Sienkiewicza), na skrzyżowaniu z drogami gminnymi publicznymi (ulice: Traugutta i Padykuły).

20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla istniejącego ronda w ciągu Alei Kwiatkowskiego (droga powiatowa publiczna) na skrzyżowaniu z ulicą Przemysłową (droga gminna publiczna).

21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2021”.

22. Informacja z realizacji programu Mielecka Karta Seniora – Aktywny Senior 60+ za 2017 rok.

23.  Wolne wnioski i zapytania. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marian Kokoszka

 

Załączniki

  XLIX Sesja Rady Miejskiej 666,74 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się