2017-11-22

XL Sesja Rady Miejskiej

Mielec,  2017 – 11 - 09

                                             

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1875)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

XL sesję Rady Miejskiej w dniu 28 listopada (wtorek) br. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w sali im. św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

 

2. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji.

 

3. Wystąpienie okolicznościowe radnego Józefa Witka z okazji 560 rocznicy wyrażenia zgody Króla Kazimierza Jagiellończyka na założenie miasta Mielca.

 

4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.

 

5. Podjęcie uchwały  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2017-2043.

 

6. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok.

 

7. Podjęcie uchwały  w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.

 

8. Podjęcie uchwały  w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

9. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

 

10. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.

 

11. Podjęcie uchwały  w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2018 roku.

 

12. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.

 

13. Podjęcie uchwały  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2018  rok.

 

14. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.

 

15. Podjęcie uchwały  w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji  w sprawie podatku leśnego.

 

16. Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”;

 

17. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC gruntów położonych na terenie miasta Mielca.

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla istniejącej drogi na przeprawie mostowej nad torami kolejowymi przy dworcu PKP w Mielcu.

 

19. Podjęcie uchwały  w sprawie nadania nazwy dla istniejącego parku w Mielcu na części działki nr 1645/14 obręb 2 Osiedle w Mielcu.           

 

20. Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Mielcu pomiędzy obszarem przemysłowym w Osiedlu Wojsław, torami kolejowymi, osiedlem mieszkaniowym przy ul.Inwestorów oraz obwodnicą miasta.

 

21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz manipulacyjnej, przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Mielcu, realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

 

22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej w Mielcu realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

 

23. Podjęcie uchwały  w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019. r.

 

24. Podjęcie uchwały  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 2 w Mielcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 13 im.Jana Bytnara “Rudego” w Mielcu, ul.Łąkowa 6, 39-300 Mielec.

 

25. Podjęcie uchwały  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 im.Henryka Sienkiewicza w Mielcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 im.Henryka Sienkiewicza w Mielcu, ul.Wandy 11, 39-300Mielec.

 

26. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana Pawła II w Mielcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im.św.Jana Pawła II w Mielcu, ul.Warneńczyka 2, 39-300 Mielec.

 

27. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im.Władysława Jasińskiego”Jędrusia” w Mielcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Władysława Jasińskiego „Jędrusia” w Mielcu, ul.Drzewieckiego 11, 39-300 Mielec.

 

28. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  nr 6 im. Żwirki i Wigury z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Mielcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Żwirki i Wigury z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Mielcu, ul.Solskiego 8, 39-300 Mielec.

 

29. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im.Wojska Polskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 30, 39-300 Mielec.

 

30. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  nr 2 im.Tadeusza Kościuszki w Mielcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im.Tadeusza Kościuszki w Mielcu, ul.Kościuszki 4, 39-300 Mielec.

 

31. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  nr 1 im.Władysława Szafera w Mielcu, ul.Kilińskiego 37, 39-300 Mielec w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im.Władysława Szafera w Mielcu, ul.Kilińskiego 37, 39-300 Mielec.

 

32. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w Mielcu.

 

33. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.

 

34. Zapytania i wolne wnioski. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
 

Marian Kokoszka  

 

Podstawa prawna do urlopowania:          
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

Załączniki

  Zaproszenie na XL s...dy Miejskiej 19,47 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się