2019-11-21

XIV sesja Rady Miejskiej w Mielcu

Mielec, 21 listopada 2019 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

XIV sesjęRady Miejskiej w Mielcu w dniu 28 listopada (czwartek) 2019 roku

o godz. 8:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

 

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji. 

 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.

 

4. Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta Mielca za lata 2017-2018.

 

5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mielec.

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2019 rok.

 

7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2019-2043.

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2020 roku.

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2020 rok.

 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Mielec na lata 2013-2030.

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Mielcu.

 

14.  Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Mielec.

 

15.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

 

16.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania Edwardowi Kazimierskiemu Honorowego Obywatelstwa Miasta Mielca.

 

17.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania Grzegorzowi Lacie Honorowego Obywatelstwa Miasta Mielca.

 

18.  Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. Zamknięcie obrad.

 

 

           Przewodniczący Rady Miejskiej

                 Bogdan Bieniek     

                                                                         

 

                                                                               

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się