2019-10-23

XIII sesja Rady Miejskiej w Mielcu

Mielec, 22 października 2019 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

XIII sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 30 października (środa) 2019 roku

o godz. 8:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji. 

2. Złożenie ślubowania przez Radnego w związku z objęciem mandatu. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mielcu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do wydawania poleceń wyjazdów służbowych dla Przewodniczącego Rady Miejskiej.

7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej oraz ustalenia składów osobowych Komisji.

8. Podjęcie apelu w sprawie ochrony powietrza w Mielcu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mielec.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2019 rok.

11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2019-2043.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy.

13. Podjęcie uchwały uchylającej Uchwałę Nr XII/116/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, do gminnego zasobu, nieruchomości niezabudowanej położonej w Mielcu, w rejonie ul. Korczaka.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/504/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 6 września 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia VIII zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu udzielania oraz sposobu rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji celowych udzielanych z budżetu miasta Mielca stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miejskiej Mielec.

17. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

18. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

21. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Mielcu i nadania jednostce statutu.

22. Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.

23. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.

24. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 Bogdan Bieniek

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się