2019-09-19

XII sesja Rady Miejskiej w Mielcu

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

XII sesjęRady Miejskiej w Mielcu w dniu 26 września (czwartek) 2019 roku

o godz. 9:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji. 

 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2019 rok.

 

5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2019-2043.

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Miejską Mielec.

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Mielec a osobami fizycznymi.

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia X zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca - część A.

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, do gminnego zasobu, nieruchomości położonych w rejonie ulicy Powstańców Warszawy.

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, do gminnego zasobu, nieruchomości niezabudowanej położonej w Mielcu, w rejonie ul. Korczaka.

 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Mielcu w rejonie ul. Iwaszkiewicza na rzecz jej użytkownika wieczystego.

 

12.  Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XLVIII/474/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Wyspiańskiego 3.

 

13.  Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz manipulacyjnej, przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Mielcu, realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące w Mielcu.

 

15.  Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec.

 

16.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla Prezydenta Miasta Mielca kierunków działania w zakresie ochrony środowiska.

 

17.  Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do organu właściwego do jej rozpatrzenia.

 

18.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego z dnia 23 sierpnia 2019 r. w przedmiocie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

 

19.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Mielcu na kadencję 2020-2023.

 

20.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Mielec Samorządowej Karty Praw Rodzin.

 

21.  Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.

 

22.  Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Bogdan Bieniek

 

 

 

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)

Załączniki

  zaproszenie XII ses...9.209 r_.docx 43,3 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się