2019-05-23

VIII sesja Rady Miejskiej w Mielcu

Mielec, 23 maja 2019 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

VIII sesjęRady Miejskiej w Mielcu w dniu 30 maja (czwartek) 2019 roku

o godz. 8:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.

4.Optymalizacja komunikacji miejskiej – od założeń do efektów.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Mielca".

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2019 rok.

7.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2019-2043.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca „Smoczka A".

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze zamiany prawa użytkowania wieczystego działki 6/19 o pow. 2,6661 ha, położonej w Mielcu, obręb 3. Przemysłowy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu Nr 8 w Mielcu.

13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli poza zatwierdzonym planem pracy.

15. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”.

16.  Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 Bogdan Bieniek

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się