2019-03-07

V Sesja Rady Miejskiej w Mielcu

Mielec, 20 lutego 2019 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

V sesjęRady Miejskiej w Mielcu w dniu 28 lutego (czwartek) 2019 roku

o godz. 9:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.

 

4. Przyjęcie Kodeksu Etycznego Radnych Rady Miejskiej w Mielcu Kadencji 2018-2023.

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2019 rok.

 

6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2019-2043.

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminów targowisk miejskich.

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.

 

10.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony  w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec.

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia VII zmiany  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Mielec – Osiedle – Centrum” – etap I.

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli na terenie Gminy Miejskiej Mielec oraz wyznaczenia radnych Rady Miejskiej w Mielcu do pracy w komisjach wyborczych.

 

15. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w Mielcu.

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Centrum Kultury w Mielcu.

 

18. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec.

 

19. Sprawozdanie roczne z działalności Mieleckiej Rady Seniorów za rok 2018.

 

20. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 Bogdan Bieniek

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się