2018-09-20

LI sesja Rady Miejskiej

 

Mielec, 19 września 2018 r.

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

LI sesjęRady Miejskiej w Mielcu w dniu 27 września (czwartek) 2018 roku

o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mielcu sali im. Św. Jana Pawła II.

 

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok.

 

5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2018-2043.

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy.

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Miejskiej Mielec nieruchomości, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Partyzantów w Mielcu pod wody powierzchniowe – usługi w zakresie edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej.

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, jak i poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Mielec miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

 

12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Mielec.

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla istniejącego ronda w ciągu ulicy Kazimierza Jagiellończyka w Mielcu leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875.

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla istniejącego skweru, na części działki nr 1059/8 (obręb 2 – Osiedle) w Mielcu.

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Mielcu.

 

17. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.

 

18. Wolne wnioski i zapytania. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marian Kokoszka

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się