2018-08-30

L Sesja Rady Miejskiej

Mielec, 28 sierpnia 2018 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

L sesjęRady Miejskiej w Mielcu w dniu 06 września (czwartek) 2018 roku

 

o godz. 09:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu sali im. Św. Jana Pawła II.

 

 

Porządek obrad:

 

1.Otwarcie sesji.

 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.

 

4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2018-2043.

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok.

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu.

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w formie inkasa, ustalenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w Gminie Miejskiej Mielec.

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec oraz warunku udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Mielec a osobą fizyczną.

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec.

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy.

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia VIII zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu.

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

17. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Mielec.

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu oraz Domu Pomocy Społecznej w Mielcu.

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji projektu pn. „Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych”.

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi wybranym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Mielec.

 

21. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.

 

22.  Wolne wnioski i zapytania. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marian Kokoszka

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się