2019-01-23

IV Sesja Rady Miejskiej w Mielcu

Mielec, 22 stycznia 2019 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

IV sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 30 stycznia (środa) 2019 roku

o godz. 9:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

 

2. Oświadczenie Rady Miejskiej w Mielcu w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.

 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2019 rok.

 

6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2019-2043.

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miejską Mielec udziałów w kapitale zakładowym Elektrociepłownia Mielec Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu.

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy.

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Witosa w Mielcu.

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały własnej nr XLI/416/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej o powierzchni około 1,30 ha, położonej w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.

 

12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Mielec oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.  

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec, przyznania im punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania im punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Mielec dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mielcu na 2019 rok.

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu.

 

19. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. Zamknięcie obrad.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 

Fryderyk Kapinos

 

  

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się