2019-05-29

Raport o stanie Gminy Miejskiej Mielec za rok 2018

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Prezydent Miasta Mielca przedstawia Radzie Miejskiej w Mielcu raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.  

 

Nad przedstawionym raportem o stanie Gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy, oprócz radnych, głos mogą zabierać również mieszkańcy.

 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Mielec za 2018 rok, składa pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej. Zgłoszenie musi zostać poparte podpisami co najmniej 50 osób.

 

 

Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu 23 czerwca 2019 r.

 

Załączniki:

1. Raport o stanie Gminy Miejskiej Mielec 2018 r.,

2. Przykładowy wzór zgłoszenia,

3. Przykładowy wzór listy poparcia,

4. Klauzula informacyjna.

Załączniki

  1. Raport o stanie ...elec_2018.pdf 10,69 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2. przykładowy wzr...oszenia.docx 35,89 KB (doc) szczegóły pobierz
  3. przykładowy wzr...poparcia.docx 39,3 KB (doc) szczegóły pobierz
  4. klauzula informa...ie gminy.docx 38,83 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się