Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Rewitalizacja parku przy ul. Kazimierza Wielkiego Część I - wykonanie wycinki drzew i krzewów, przygotowanie gruntu pod nasadzenia, wykonanie nasadzeń, prace pielęgnacyjne w zaadaptowanym drzewostanie, montaż budek lęgowych dla ptaków  
Przedmiot zamówienia
usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
5.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Miejska Mielec  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
mielecki  
Ulica
ul. Żeromskiego  
Numer budynku
26  
Data publikacji od
2020-01-23  
Data publikacji do
2021-12-31  
Termin składania ofert
2020-02-04 10:45  
Numer zgłoszenia
ZP.271.3.2020  
Cpv
77211400-6 Usługi wycinania drzew
 

13.02.2020r. zawiadomienie o wyniku postępowania (treść w załączeniu)

04.02.2020r. - protokół z otwarcia ofert (treść w załączeniu)

29.01.2020r. - zmiana SIWZ (treść w załączeniu)

Ogłoszenie nr 540017339-N-2020 z dnia 29-01-2020 r.
Mielec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 505267-N-2020
Data: 22-01-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miejska Mielec, Krajowy numer identyfikacyjny 690581867, ul. ul. Żeromskiego  26, 39-300  Mielec, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 177 888 500, e-mail sekretariat@um.mielec.pl, faks 177 888 505.
Adres strony internetowej (url): www.mielec.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 2020-01-31
W ogłoszeniu powinno być: 2020-02-04
 
Ogłoszenie nr 540013778-N-2020 z dnia 23-01-2020 r.
Mielec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 505267-N-2020
Data: 22-01-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miejska Mielec, Krajowy numer identyfikacyjny 690581867, ul. ul. Żeromskiego  26, 39-300  Mielec, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 177 888 500, e-mail sekretariat@um.mielec.pl, faks 177 888 505.
Adres strony internetowej (url): www.mielec.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja parku przy ul. Kazimierza Wielkiego w ramach inwestycyjnego programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec – Część I. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) wycinkę drzew i krzewów, karczowanie, usuwanie posuszu, korygowanie statyki drzew w zaadoptowanym drzewostanie; 2) przygotowanie gruntu pod nasadzenia, 3) sadzenie drzew, krzewów, bylin, cebul, zakładanie żywopłotów oraz założenie trawników, 4) prace pielęgnacyjne po posadzeniu roślin i założenie trawników, 5) montaż budek lęgowych dla ptaków.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja parku przy ul. Kazimierza Wielkiego w ramach inwestycyjnego programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec – Część I – zadanie nr 1. Zamówienie jest częścią zadania pn. Rewitalizacja parku przy ul. Kazimierza Wielkiego Część I – wykonanie wycinki drzew i krzewów, usuwanie posuszu i korygowanie statyki w zaadaptowanym drzewostanie, zabezpieczenie pni i korzeni drzew oraz mrowisk przed zniszczeniem w sąsiedztwie wycinek i prac budowlanych, karczowanie pni i karp korzeniowych, przygotowanie gruntu pod nowe nasadzenia, dowóz ziemi urodzajnej i rozplantowanie, wyrównanie powierzchni pod nasadzenia, posadzenie roślin, założenie trawników parkowych, realizowane na podstawie art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiot zamówienia obejmuje wycinkę drzew i krzewów tj.: - wycięcie pojedynczych egzemplarzy oraz skupisk krzewów, - wycięcie wyznaczonych drzew, - usunięcie złomów i wykrotów, - przycinkę i wykarczowanie podrostów, samosiewów drzew i krzewów, chwastów z podszytu leśnego, - karczowanie drzew wytypowanych do wycinki, zgodnie z decyzjami administracyjnymi zezwalającymi na wycinkę i inwentaryzację dendrologiczną, opinią dendrologiczną, - ułożenie drewna w stosy z podziałem na drewno liściaste twarde i miękkie, iglaste twarde i miękkie, celem pomiaru, określenia ilości oraz wywóz na teren wysypiska, - wykarczowanie wszystkich zalegających karpin po wyciętych drzewach, - uprzątniecie terenu po wycinkach, utylizacja karpin, gałęzi po wycinkach.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 7
W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, do wysokości 50% zamówienia podstawowego.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, do wysokości 25% zamówienia podstawowego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Dodatkowe kody CPV: 77211600-8, 77211500-7, 77310000-6
W ogłoszeniu powinno być: Dodatkowe kody CPV:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: data zakończenia: 2020-10-31
W ogłoszeniu powinno być: data zakończenia: 2020-03-14

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000,00 zł
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 zł

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej: - jednej usługi polegającej na wykonywaniu prac pielęgnacyjnych w drzewostanie wraz z wycinką drzew o wartości tej usługi wynoszącej co najmniej 200 000 zł - jednej usługi polegającej na zakładaniu terenów zielonych na powierzchni wynoszącej co najmniej 5 ha, w tym nasadzeń roślinnych, zakładaniu trawników o wartości tej usługi wynoszącej co najmniej 250 000 zł b) Wykonawca musi wykazać, iż do realizacji przedmiotu zamówienia dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej: - jedną osobą, której zostanie powierzona funkcja kierownika robót posiadającą : -- wykształcenie co najmniej średnie ogrodnicze lub leśne lub rolnicze, -- ukończony kurs, co najmniej II-stopnia Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew lub równoważny np. SITO,-- minimum 5-letni staż pracy przy pielęgnacji drzewostanu ozdobnego oraz co najmniej 2-letni staż pracy jako kierownik robót w zakresie pielęgnacji drzewostanu, - jedną osobą, która ukończyła kurs pilarza drzew ozdobnych, co najmniej I-stopnia; dopuszcza się uznanie kursu pilarza pod warunkiem wykazania w zakresie kursu zajęć dotyczących cięć pielęgnacyjnych drzew; kurs obsługi piły nie spełnia w/w warunku w zakresie zdolności zawodowej; - jedna osoba posiadającą uprawnienia do nadzorowania prac w zieleni w stopniu inspektora nadzoru prac w terenach zieleni SITO NOT lub gospodarza terenów zieleni
W ogłoszeniu powinno być: a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu wycinki drzew o wartości wynoszącej co najmniej 100 000,00 zł b) Wykonawca musi wykazać, iż do realizacji przedmiotu zamówienia dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej: - jedną osobą, której zostanie powierzona funkcja kierownika robót posiadającą ukończony kurs, co najmniej II-stopnia Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew lub równoważny np. SITO, - jedną osobą, która ukończyła kurs pilarza drzew ozdobnych, co najmniej I-stopnia; dopuszcza się uznanie kursu pilarza pod warunkiem wykazania w zakresie kursu zajęć dotyczących cięć pielęgnacyjnych drzew; kurs obsługi piły nie spełnia w/w warunku w zakresie zdolności zawodowej;

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-01-30
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-01-31
 
 
 

Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publiczny

 

Ogłoszenie nr 505267-N-2020 z dnia 2020-01-22 r.
 

Gmina Miejska Mielec: Rewitalizacja parku przy ul. Kazimierza Wielkiego Część I - wykonanie wycinki drzew i krzewów, przygotowanie gruntu pod nasadzenia, wykonanie nasadzeń, prace pielęgnacyjne w zaadaptowanym drzewostanie, montaż budek lęgowych dla ptaków
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Mielec, krajowy numer identyfikacyjny 690581867, ul. ul. Żeromskiego  26 , 39-300  Mielec, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 177 888 500, , e-mail sekretariat@um.mielec.pl, , faks 177 888 505.
Adres strony internetowej (URL): www.mielec.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.mielec.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Mielcu 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 26

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja parku przy ul. Kazimierza Wielkiego Część I - wykonanie wycinki drzew i krzewów, przygotowanie gruntu pod nasadzenia, wykonanie nasadzeń, prace pielęgnacyjne w zaadaptowanym drzewostanie, montaż budek lęgowych dla ptaków
Numer referencyjny: ZP.271.3.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja parku przy ul. Kazimierza Wielkiego w ramach inwestycyjnego programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec – Część I. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) wycinkę drzew i krzewów, karczowanie, usuwanie posuszu, korygowanie statyki drzew w zaadoptowanym drzewostanie; 2) przygotowanie gruntu pod nasadzenia, 3) sadzenie drzew, krzewów, bylin, cebul, zakładania żywopłotów, oraz założenie trawników, 4) prace pielęgnacyjne po posadzeniu roślin i założeniu trawników. 5) montaż budek lęgowych dla ptaków.

II.5) Główny kod CPV: 77211400-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77211600-8
77211500-7
77310000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, do wysokości 50% zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2020-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia wstępnie potwierdzającego, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej: - jednej usługi polegającej na wykonywaniu prac pielęgnacyjnych w drzewostanie wraz z wycinką drzew o wartości tej usługi wynoszącej co najmniej 200 000,00 zł - jednej usługi polegającej na zakładaniu terenów zielonych na powierzchni wynoszącej co najmniej 5 ha, w tym nasadzeń roślinnych, zakładaniu trawników o wartości tej usługi wynoszącej co najmniej 250 000,00 zł. b) Wykonawca musi wykazać, iż do realizacji przedmiotu zamówienia dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej: - jedną osobą, której zostanie powierzona funkcja kierownika robót posiadającą: -- wykształcenie, co najmniej średnie ogrodnicze lub leśne lub rolnicze, -- ukończony kurs, co najmniej II-stopnia Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew lub równoważny np. SITO, -- minimum 5-letni staż pracy przy pielęgnacji drzewostanu ozdobnego oraz co najmniej 2-letni staż pracy jako kierownik robót w zakresie pielęgnacji drzewostanu; - jedną osobą, która ukończyła kurs pilarza drzew ozdobnych, co najmniej I-stopnia; dopuszcza się uznanie kursu pilarza pod warunkiem wykazania w zakresie kursu zajęć dotyczących cięć pielęgnacyjnych drzew; kurs obsługi piły nie spełnia w/w warunku w zakresie zdolności zawodowej; - jedną osobą, posiadającą uprawnienia do nadzorowania prac w zieleni w stopniu inspektora nadzoru prac w terenach zieleni SITO NOT lub gospodarza terenów zieleni.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, b) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego; b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Formularz 3.4); c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pktIII.4) lit. a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2.Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 lit. a) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 2 powyżej stosuje się. 4. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Obowiązki wykonawcy polegającego na zasobach innych podmiotów. 6.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych i zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 6.2. W celu oceny czy wykonawca polegając na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający – żąda dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia lub sytuacji ekonomicznej, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6.3 Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz w pkt III.2.2). 6.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia lub sytuacji ekonomicznej Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6.5.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna podmiotu na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonych przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną, o których mowa w pkt III.1). 6.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.3). 6.7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.4) lit. a). 7. Obowiązki Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 7.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu wstępnie potwierdzającym, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 7.2. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów o których mowa w pkt. III.4) lit. a) dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 7.3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokumenty o których mowa w pkt. 7.2 powyżej dotyczące tego podwykonawcy. 7.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 8. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja) 8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt III.1) Wykonawcy wykazują łącznie. 8.3. Oświadczenia wymienione w pkt III.3) powinny być złożone w przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w ten sposób, że powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 8.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców. 8.5.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt III.4) i III.5) albo odpowiadające im określone w pkt 1 powyżej przy czym: 1) dokumenty, o których mowa w pkt III.5) składa dowolny Wykonawca/dowolni Wykonawcy wykazujący spełnianie warunków spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, 2) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt III.4) składa każdy z nich.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w Banku PKO BP 64 1020 4913 0000 9302 0118 7699; b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 uraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 11.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartych w niniejszej umowie. W szczególności zmiany mogą dotyczyć przedmiotu zamówienia, terminu wykonania umowy, ustalonego wynagrodzenia, w sytuacji, gdy: 1) zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, np. ustawowa zmiana stawki podatku VAT, 2) wystąpią sytuacje niezależne od stron umowy lub w przypadku działania siły wyższej, powodujące konieczność wprowadzenia zmian do umowy, w tym terminu wykonania. W takim przypadku przesunięcie terminu może nastąpić o okres, w jakim wykonywanie przedmiotu umowy było niemożliwe ze względu na działanie siły wyższej lub wskutek innych sytuacji niezależnych od stron. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia opisanych okoliczności, 3) wystąpią odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne, 4) nastąpią przerwy w realizacji prac powstałe z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 5) Zamawiający zleci prace dodatkowe lub zamienne, od których wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy. W takim przypadku termin wykonania zamówienia podstawowego może być przesunięty o czas niezbędny na zlecenie i wykonanie zamówienia dodatkowego lub zamiennego, 6) wystąpią niekorzystne warunki pogodowe, które uniemożliwiają prowadzenie prac w zgodzie z wymaganiami technologicznymi, 7) wystąpią katastrofalne opady atmosferyczne, które mogą spowodować zniszczenie już wykonanych robót, lub uniemożliwić dalsze wykonywanie robót przez podtopienie obszaru objętego inwestycją. 8) wystąpią przez okres co najmniej 30 dni upały o temp. powyżej 30º C uniemożliwiające sadzenie roślin i utrzymanie ich żywotności po posadzeniu. 9) nastąpi odkrycie na terenie budowy niezinwentaryzowanych ukrytych obiektów budowlanych lub urządzeń, których obecność utrudnia prowadzenie robót w sposób zgodny z umową, 10) pojawią się nowe rozwiązania techniczne i technologiczne, których zastosowanie okaże się korzystne dla Zamawiającego w trybie wykonania robót zamiennych, 11) wystąpi zagrożenie spowodowane niewybuchami, substancjami chemicznymi itp., 12) nastąpi odkrycie obiektów archeologicznych, zabytkowych itp. wymagających inwentaryzacji i badań.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-30, godzina: 10:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OSÓB FIZYCZNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Mielca, adres: ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec. 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mielcu jest Pan Robert Płoszaj, dostępny pod adresem poczty elektronicznej : iod@um.mielec.pl, oraz nr telefonu 17- 7874033. Osobą zastępującą jest pan Jacek Pomykała, dostępny pod adresem poczty elektronicznej: Jacek.Pomykała@um.mielec.pl oraz nr telefonu 17 7874035. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rewitalizacja parku przy ul. Kazimierza Wielkiego Część I - wykonanie wycinki drzew i krzewów, przygotowanie gruntu pod nasadzenia, wykonanie nasadzeń, prace pielęgnacyjne w zaadaptowanym drzewostanie, montaż budek lęgowych dla ptaków prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986). 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 8. Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty (procedowanego/zakończonego) postepowania; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; przy czym skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, a także nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *; przy czym wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czas zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 9. Nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 


 

Załączniki

  SIWZ - Rewitalizacja parku.pdf 13,07 MB (pdf) szczegóły pobierz
  wzór umowy - rewit...anie nr 1.pdf 6,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularze edytowalne.docx 72,44 KB (doc) szczegóły pobierz
  Opis przedmiotu zamówienia.pdf 3,18 MB (pdf) szczegóły pobierz
  harmonogram rzeczow...finansowy.pdf 337,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MLCP_PW_G_01.pdf 2,36 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MLCP_PW_G_02.pdf 2,53 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MLCP_PW_G_03.pdf 1,63 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MLCP_PW_G_04.pdf 1,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MLCP_PW_G_OPIS.pdf 18,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MLCP_PW_NAS_01.pdf 2,33 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MLCP_PW_NAS_02.pdf 2,51 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MLCP_PW_NAS_03.pdf 1,64 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MLCP_PW_NAS_04.pdf 1,73 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MLCP_PW_NAS_OPIS -n...przetargu.pdf 1,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Mielec - opinia den...STATECZNA.pdf 4,95 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Mielec_mapa wykaz 1 (002).pdf 1,53 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Mielec_mapa wykaz 2 (002).pdf 1,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  OPNIAL~1.PDF 3,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  5SST Gospodarka zie...asadzenia.pdf 684,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5SST Gospodarka zie...asadzenia.pdf 684,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Aktualizacja_inwent...ŚĆ_A_01.pdf 3,94 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Aktualizacja_inwent...ŚĆ_A_01.pdf 3,94 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Aktualizacja_inwent...ŚĆ_A_02.pdf 2,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Aktualizacja_inwent...ŚĆ_A_02.pdf 2,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MLCP_PW_G_01.pdf 2,36 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MLCP_PW_G_02.pdf 2,53 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MLCP_PW_G_03.pdf 1,63 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MLCP_PW_G_04.pdf 1,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MLCP_PW_G_OPIS.pdf 18,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MLCP_PW_NAS_01.pdf 2,33 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MLCP_PW_NAS_02.pdf 2,51 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MLCP_PW_NAS_03.pdf 1,64 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MLCP_PW_NAS_04.pdf 1,73 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MLCP_PW_NAS_OPIS -n...przetargu.pdf 1,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  decyzja na wycinki ...Wielkiego.pdf 19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  decyzja na wycinki ...zdnego A1.pdf 2,58 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MLCP_PW_PZT_01.pdf 5,1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MLCP_PW_PZT_01.pdf 5,1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MLCP_PW_PZT_02.pdf 5,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MLCP_PW_PZT_02.pdf 5,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MLCP_PW_PZT_03.pdf 3,39 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MLCP_PW_PZT_OPIS.pdf 922,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MLCP_PW_PZT_03.pdf 3,39 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MLCP_PW_PZT_OPIS.pdf 922,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MLCP_PW_PZT_OPIS.pdf 922,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Mielec - opinia den...STATECZNA.pdf 4,95 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Mielec_mapa wykaz 1 (002).pdf 1,53 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Mielec_mapa wykaz 2 (002).pdf 1,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  OPNIAL~1.PDF 3,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PZT_00 PROJEKTOWANE...kiewicza..pdf 2,7 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zmiana siwz 29.01.2020r..pdf 1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz 2.2 edyto...y zmiana.docx 14,22 KB (doc) szczegóły pobierz
  Protokół Komisji ...02.2020r..pdf 505,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zawiadomienie 13.03.2020r..pdf 507,38 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się