Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec część II – zbiorniki retencyjne w pobliżu Hotelu Polskiego  
Przedmiot zamówienia
roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
100.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Miejska Mielec  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
mielecki  
Ulica
ul. Żeromskiego  
Numer budynku
26  
Data publikacji od
2019-09-11  
Data publikacji do
2020-12-31  
Termin składania ofert
2019-10-21 11:00  
Numer zgłoszenia
ZP.271.23.2019  
Cpv
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45232151-5 Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
 

2019-12-06:

- zawiadomienie o wyniku postępowania - treśc w załączeniu 

2019-10-21:

- otwarcie ofert - Protokół z otwarcia ofert w załączeniu

2019-10-07:

- publikacja ogłoszenia w sprawie zmiany ogłoszenia o zamówieniu  (treść w załączeniu)

2019-10-02:

- zmiana i wyjaśnienia treści SIWZ (treść w załączeniu)

- przesłano do publikacji w DUUE zmiany ogłoszenia o zmaówieniu

2019-09-26:

- uzupełnienie treści SIWZ (treść w załączeniu)

2019-09-11:

- identyfikator postępowania: 02cbac71-08e0-4463-ab17-c492e2618044

- SIWZ wraz z załącznikami

- SIWZ Tom III : Opis przedmiotu zamówienia można pobrać z następującego adresu (link): 

http://www.mielec.pl/BIP/ZP/SIWZ_TOM_III_opis_przedmiotu_zamowienia.zip

2019-09-11 - ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (treść [poniżej oraz w załączniku):

 

11/09/2019    S175    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Mielec: Roboty budowlane

2019/S 175-425459

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miejska Mielec
ul. Żeromskiego 26
Mielec
39-300
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Basiak
Tel.: +48 177874121
E-mail: Malgorzata.Basiak@um.mielec.pl
Faks: +48 177888505
Kod NUTS: PL823

Adresy internetowe:

Główny adres: http://mielec.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://mielec.bip.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie gminy miejskiej Mielec część II – zbiorniki retencyjne w pobliżu Hotelu Polskiego

Numer referencyjny: ZP.271.23.2019
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa układu retencji wód opadowych i roztopowych dla osiedla centrum w Mielcu UR-1 na działce nr 1517/18, 2913/2, 2913/4, 692/13 obręb 2 – Osiedle, w tym:

1) budowa kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi,

2) budowa zbiornika retencyjnego z rur DN2800 i DN3000 i komór KR-D1-1 i KR-D1-6,

3) budowa osadnika OS i separatora lamelowego SP,

4) budowa pompowni ścieków P1,

5) budowa przyłącza energetycznego oraz układu sterowania pompownią,

6) przebudowa istniejącego wodociągu,

7) zabezpieczenie istniejących i projektowanych linii kablowych energetycznych i teletechnicznych,

8) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111200
45262350
45223500
45232130
45232151
45311200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Miasto Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem zam jest budowa układu retencji wód opadowych i roztopowych dla osiedla centrum w Mielcu UR-1 w tym budowa: kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi, zbiornika retencyjnego, osadnika OS i separatora lamelowego SP, pompowni ścieków P1, przyłącza energetycznego i układu sterowania pompownią oraz przebudowa istniejącego wodociągu, zabezpieczenie istniejących i projektowanych linii kablowych energetycznych i teletech., geodezyjna inwentaryz. powyk.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, do wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego.

Zamawiający dopuszcza wyk zam. przy udziale podwykonawców. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwyk. na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace objęte przedmiotem zamówienia wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w tym prac fizycznych, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w spr ochrony osób fizycznych w zw. z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, Administratorem danych osobowych osób fizycznych biorących udział w postępowaniu. jest Prezydent Miasta Mielca, adres: ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec, POLSKA. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mielcu jest Robert Płoszaj - adresem poczty elektronicznej: iod@um.mielec.pl, tel. +48 177874033. Dane osob. przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO w celu związanym z post. o udzielenie zam. publ. pn. Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie GMM cz.II – zbiorniki retencyjne w pobliżu Hotelu polskiego.Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dok. post. w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Pzp (Dz.U. z 2018 r. poz.1986). Dane osob. będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zam., a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

Obowiązek podania danych osob. bezpośrednio dotyczących osob. fiz. jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu. W odniesieniu do danych osob. decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Osoba, której dane dotyczą posiada:

1) na podst. art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych przy czym w przypadku gdy wykonanie obow., o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zam. może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty (procedowanego/zakończonego) postępowania;

2) na podst. art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; przy czym skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku post., ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, a także nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załącz.;

3) na podst art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osob. z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czas zakończenia post.;

4) prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony dany Osob. Osoba, kt. dane dotyczą nie posiada prawa do: usunięcia danych osob., do przenoszenia danych o kt. mowa w art. 20 RODO oraz na podst. art. 21 RODO do sprzeciwu, wobec ich przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 10/12/2019
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

 

Nr projektu: POIS.02.01.00-00015/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

 

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury przewidzianej w art. 24 aa ustawy Pzp tj. w pierwszej kolejności dokonanie oceny ofert a nast. zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty będą decydować kryteria: cena - 60 %, długość okresu gwarancji - 40 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

1. O udzielenie zam. mogą ubiegać się Wyk., którzy spełniają warunki, o których mowa art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i wykażą ich spełnianie zgodnie z wymag. Zam. oraz nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp.

2. Dokumenty i oświadczenia które należy złożyć wraz z ofertą:

2.1 pełnomocnictwa jeśli są wymagane do reprezentowania Wyk.;

2.2 dok. z których wynika umocowanie do podpisania oferty;

2.3 oświadczenie JEDZ w zakresie wskazanym w SIWZ;

2.4 zobow. innego podmiotu do oddania do dyspozycji wyk. niezbędnych zasobów na potrzeby wy. zam.

3. Ośw. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o kt. mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp - składane w ter. do 3 dni od zamieszczenia na str. inter. zam. informacji o kt. mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.

4. Przed udzieleniem zamówienia Zam. wezwie Wyk. którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w ter. nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dok. potwierdz. okoliczności o kt. mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

4.1 w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post. Wyk. przedłoży:

1) zaświad. właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdz. że wyk. nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub inny dok. potwierdz. że wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w spr. spłat tych należności wraz z odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2) zaświad. właściwej terenowej jedn. org. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dok. potwierdz. że Wyk. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub inny dok. potwierdz. że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z odsetkami lub grzywnami, w szczeg. uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdz. braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

4) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określ.w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

5) oświadcz. Wyk.o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

6) oświadcz. Wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dok. potwierdz. dokonanie płatności tych należności wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności;

7) oświadcz. Wyk. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o kt. mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia wstępnie potwierdzającego, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

a) Zdolność techniczna:

Minimalne warunki/Opis sposobu dokonywania oceny warunku:

1) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, roboty/robót budowlanych, z których każda spełnia co spełniających następujące warunki:

— dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o wartości robót wynoszącej co najmniej 3 000 000,00 PLN,

— dotyczącej budowy zbiornika (lub zbiorników|) retencyjnego/ych o pojemności wynoszącej co najmniej 800,00 m3,

— dotyczącej budowy pompowni o wydajności co najmniej 2x50 dm/s.

b) Zdolność zawodowa

Minimalne warunki/Opis sposobu dokonywania oceny warunku:

Wykonawca musi wykazać, iż do realizacji przedmiotu zamówienia dysponuje lub będzie dysponował osobą, której zostanie powierzona funkcja kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Uwaga: Stosowanie do art. 12 a Prawa budowlanego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18.3.2008 roku.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

Na potwierdzenie spełniania warunków w tym zakresie Wykonawca przedłoży aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ oraz następujące dokumenty:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawiera tom II SIWZ - wzór umowy i tom III opis przedmiotu zamówienia. Umowa będzie realizowana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy z zastrzeżeniem ewentualnych zmian opisanych we wzorze umowy, którego treść stanowi integralną cześć SIWZ oraz tych wynikających z treści ustawy Pzp.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/10/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 12/12/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/10/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

 

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 23, pok. nr 1, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

 

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości – 100 000,00 PLN.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

a) pieniądzu, przelewem na rachunek 64 1020 4913 0000 9302 0118 7699;

b) poręczeniach bankowych;

c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

d) gwarancjach bankowych;

e) gwarancjach ubezpieczeniowych;

f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.jedn. Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze zm.).

Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

2. Zam. nie przewiduje aukcji elektronicznej, zawierania umowy ramowej ani ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.

3.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dok. o których mowa:

1) w sekcji III.1.1) pkt 4.1.4) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2) w sekcji III.1.1) pkt 4.1.1-3) dok. wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3.2 Dok. o których mowa pkt 3.1.1) i 3.1.2) lit. b powinny być wstawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Dok. o którym mowa w pkt 3.1.2) lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.

3.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 3.2 stosuje się.

3.4 Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP której dotyczy dokument wskazany w sekcji III.1.1 pkt 4.1.4 składa dokument, o którym mowa w pkt 3.1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3.2. stosuje się.

4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Oferta powinna być sporządzona w formie elektronicznej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Terminy wniesienia odwołania:

4.1 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4.2 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4.3 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4.1. i 4.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4.4 Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia zamieszczenia w Dzienniki Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

06/09/2019

Załączniki

  Ogłoszenie o zamó...9.2019 r..pdf 149,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ Retencja II część.pdf 17,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  wzór umowy retencj... część.pdf 8,98 MB (pdf) szczegóły pobierz
  espd-request.xml 136,22 KB (xml) szczegóły pobierz
  Elektroniczne narz...JEDZ_ESPD.pdf 221,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  JEDZ - Instrukcja w...iania UZP.pdf 1,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  JEDZ poglądowo.pdf 86,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularze edytowalne.docx 68,66 KB (doc) szczegóły pobierz
  KluczPub_Oferta_Pos...2e2618044.asc 700 B (asc) szczegóły pobierz
  uzupełnienie treści SIWZ.pdf 676,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zmiana i wyjaśnien... SIWZ (2).pdf 2,82 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Mielec-KD1_PW KON rys_2.pdf 291,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  467971-2019.pdf 437,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół z otwarc...10.2019r..pdf 457,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zawiadomienie 06.12.2019r..pdf 319,71 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się