Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
przebudowa parteru budynku przy ulicy Mickiewicza 13 na działania integracji społeczno-zawodowej  
Przedmiot zamówienia
roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
20.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Miejska Mielec  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
mielecki  
Ulica
ul. Żeromskiego  
Numer budynku
26  
Data publikacji od
2019-07-19  
Data publikacji do
2020-12-31  
Termin składania ofert
2019-09-06 10:45  
Numer zgłoszenia
ZP.271.20.2019  
Cpv
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45350000-5 Instalacje mechaniczne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
 

12.09.2019 r. - Zawiadomienie o wyniku postępowania (treść w załączeniu)

 

06.09.2019 r. - Protokół z otwarcia ofert (treść w załączeniu)

 

27.08.2019r. zmiana treści SIWZ (treść w załączeniu)

Ogłoszenie nr 540179080-N-2019 z dnia 27-08-2019 r.
Mielec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 576415-N-2019
Data: 19/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miejska Mielec, Krajowy numer identyfikacyjny 690581867, ul. ul. Żeromskiego  26, 39-300  Mielec, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 177 888 500, e-mail sekretariat@um.mielec.pl, faks 177 888 505.
Adres strony internetowej (url): www.mielec.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: DATA ZAKOŃCZENIA: 2019-12-20
W ogłoszeniu powinno być: DATA ZAKOŃCZENIA: 2020-02-29

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 2019-08-28
W ogłoszeniu powinno być: 2019-09-06

19.08.2019r. wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (treść w załączeniu)

Ogłoszenie nr 540172753-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.
Mielec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 576415-N-2019
Data: 19-07-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miejska Mielec, Krajowy numer identyfikacyjny 690581867, ul. ul. Żeromskiego  26, 39-300  Mielec, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 177 888 500, e-mail sekretariat@um.mielec.pl, faks 177 888 505.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 26-08-2019
W ogłoszeniu powinno być: 28-08-2019

13.08.2019r. zmiana treści SIWZ (treść w załączeniu)

Ogłoszenie nr 540169294-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.
Mielec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 576415-N-2019
Data: 19-07-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miejska Mielec, Krajowy numer identyfikacyjny 690581867, ul. ul. Żeromskiego  26, 39-300  Mielec, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 177 888 500, e-mail sekretariat@um.mielec.pl, faks 177 888 505.
Adres strony internetowej (url): www.mielec.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 19-08-2019
W ogłoszeniu powinno być: 26-08-2019

07.08.2019r. wyjaśnienia i zmiana SIWZ (treść w załączeniu)

INFORMACJA: Zamawiający informuje, iż w dniu 9 sierpnia br. w godzinach: 12-14 w budynku przy ul. Mickiewicza 13 organizuje zebranie wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w prowadzonym postępowaniu.

06.08.2019r. wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (treść w załączeniu)

02.08.2019r. zmiana treści SIWZ (treść w załączeniu)

Ogłoszenie nr 540161769-N-2019 z dnia 02-08-2019 r.
Mielec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 576415-N-2019
Data: 2019-07-19
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miejska Mielec, Krajowy numer identyfikacyjny 690581867, ul. ul. Żeromskiego  26, 39-300  Mielec, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 177 888 500, e-mail sekretariat@um.mielec.pl, faks 177 888 505.
Adres strony internetowej (url): www.mielec.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 2019-08-06
W ogłoszeniu powinno być: 2019-08-19

Ogłoszenie nr 576415-N-2019 z dnia 2019-07-19 r.
 

Gmina Miejska Mielec: przebudowa parteru budynku przy ulicy Mickiewicza 13 na działania integracji społeczno-zawodowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa nr V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Mielec, krajowy numer identyfikacyjny 690581867, ul. ul. Żeromskiego  26 , 39-300  Mielec, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 177 888 500, , e-mail sekretariat@um.mielec.pl, , faks 177 888 505.
Adres strony internetowej (URL): www.mielec.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.mielec.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.mielec.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Gmina Miejska Mielec 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 26

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przebudowa parteru budynku przy ulicy Mickiewicza 13 na działania integracji społeczno-zawodowej
Numer referencyjny: ZP.271.20.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 5.1. Przedmiotem zamówienia jest dokończenie przebudowy pomieszczeń parteru budynku położonego w Mielcu przy ul. Mickiewicza 13 wraz z dostosowaniem na działalność społeczną i społeczno-zawodową. Roboty budowlane obejmują między innymi: - roboty rozbiórkowe i wzmocnienie konstrukcji, - skucie tynków na ścianach wewnętrznych, - uzupełnienie ocieplenia od wewnątrz, - wyprofilowanie ościeży okiennych, - wykonanie tynku wewnątrz budynku - docieplenie podłóg i posadzek, - uzupełnienie ścian i ścianek działowych, - hydranty ppoż. (wykonanie jednego hydrantu i przełożenie istniejącego), - dostawa i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, - wykonanie sufitów podwieszanych, - licowanie ścian i roboty malarskie, - uzupełnienie parapetów okiennych z konglomeratu, - instalacje wewnętrzne: wentylacji mechanicznej, elektrycznej, słabo prądowej (np. interent, domofon, tv, monitoring, telefonicznej), wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, hydrantowej, instalacji co. i gazu, - dostosowanie budynku do spełniania standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020. W ramach realizacji zamówienia wykonawcą wykona roboty zewnętrzne polegające na powiększeniu wejścia na posesję (przebudowa bramy wjazdowej), wykonaniu nowej nawierzchni na terenie działki (wejście do mieszkań chronionych), zmianie wejścia od strony północno – wschodniej (ul. Nowy Rynek) wraz z oznakowaniem na parkingu miejsca dla osób niepełnosprawnych.

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45450000-6
45330000-9
45350000-5
45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, do wysokości 20% zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-20
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2019-12-20

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia wstępnie potwierdzającego, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia wstępnie potwierdzającego, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) zdolność techniczna Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 robót budowlanych w zakresie budynków o wartości minimum 400 000 zł każda. b) zdolność zawodowa Wykonawca musi wykazać, iż do realizacji przedmiotu zamówienia dysponuje lub będzie dysponował osobą, której zostanie powierzona funkcja kierownika robót, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, b) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju/przedmiotu, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4) lit.a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2.Dokumenty, o których mowa w pkt. III.4) lit.a) i pkt. 1 powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 3 powyżej stosuje się. 4.W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 6 Obowiązki wykonawcy polegającego na zasobach innych podmiotów. 6.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych i zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 6.2 W celu oceny czy wykonawca polegając na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający – żąda dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 6.3 Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz w pkt III.2.2). 6.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane/usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonych przez Zamawiającego: a) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt III.1.3). 6.6 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.3. 6.7 Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.4 lit. a). 7 Obowiązki Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 7.1 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu wstępnie potwierdzającym, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 7.2 Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów o których mowa w pkt. III.4 lit.a) dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 7.3 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokumenty o których mowa 7.2 powyżej dotyczące tego podwykonawcy. 7.4 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 8 Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja) 8.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt III.1) Wykonawcy wykazują łącznie. 8.3 Oświadczenia wymienione w pkt III.3) powinny być złożone w przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w ten sposób, że powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 8.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców. 8.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt III.4) i III.5) albo odpowiadające im określone w pkt 1 powyżej przy czym: 1) dokumenty, o których mowa w pkt III.5) składa dowolny Wykonawca/dowolni Wykonawcy wykazujący spełnianie warunków spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, 2) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt III.4) składa każdy z nich.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w Banku PKO BP 64 1020 4913 0000 9302 0118 7699; b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 uraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 11.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
długość okresu gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w poniżej opisanym zakresie i przypadkach: 1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy np. konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, udzielenie zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 2) Zakres przedmiotu umowy oraz sposób wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zmiana dokumentacji projektowej, 3) Zaistnienie warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury itp. 4) Regulacje prawne wprowadzone w życie po dacie podpisania umowy, wywołujące potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 5) Inne nieistotne zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-06, godzina: 10:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OSÓB FIZYCZNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Mielca, adres: ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec. 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mielcu jest Pan Robert Płoszaj, dostępny pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.mielec.pl, oraz nr telefonu 17- 7874033. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. przebudowa parteru budynku przy ulicy Mickiewicza 13 na działania integracji społeczno – zawodowej prowadzonym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.). 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z celem, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w art. 6 ust. 1 pkt b RODO. 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 8. Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 9. Nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Załączniki

  SIWZ przebudowa ul....ewicza 13.pdf 13,05 MB (pdf) szczegóły pobierz
  wzór umowy - przeb...ewicza 13.pdf 7,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularze edytowalne.docx 92,43 KB (doc) szczegóły pobierz
  A-01 rzut piwnic.pdf 9,51 MB (pdf) szczegóły pobierz
  A-02 rzut parteru.pdf 9,67 MB (pdf) szczegóły pobierz
  A-03 rzut piętra.pdf 444,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  A-04 rzut dachu.pdf 144,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  A-05 elewacja wschodnia.pdf 160,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  A-06 elewacja zachodnia.pdf 106,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  A-07 elewacja północna.pdf 112,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  A-08 elewacja południowa.pdf 117,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  A-09 przekrój A-A.pdf 169,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  AI-01 rzut piwnicy.pdf 126,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  AI-02 rzut parteru.pdf 146,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  AI-03 rzut piętra.pdf 160,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  AI-04 rzut dachu.pdf 91,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  AI-05 elewacje.pdf 181,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  AI-06 przekrój A-A.pdf 99,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  AI-06 przekrój A-A.pdf 99,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Analiza OZE Mielec ...ewicza 13.pdf 51,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Audyt energetyczny ... w Mielcu.pdf 955,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  AZ-01 PZT.pdf 11,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Mielec_inf bioz.doc 44,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Mielec_otpa 06072016.doc 263,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Mielec_spis zawarto...racowania.doc 70,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  OPIS PZT Mielec 06072016.docx 57,3 KB (doc) szczegóły pobierz
  OPIS PZT Mielec 06072016.docx 57,3 KB (doc) szczegóły pobierz
  strona tyt skan.pdf 583,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  A-01 rzut piwnic.pdf 9,51 MB (pdf) szczegóły pobierz
  A-02 rzut parteru.pdf 9,67 MB (pdf) szczegóły pobierz
  A-03 rzut piętra.pdf 444,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  A-04 rzut dachu.pdf 144,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  A-05 elewacja wschodnia.pdf 160,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  A-06 elewacja zachodnia.pdf 106,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  A-07 elewacja północna.pdf 112,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  A-08 elewacja południowa.pdf 117,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  A-09 przekrój A-A.pdf 169,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  A-10 zestawienie st...drzwiowej.pdf 129,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  AI-01 rzut piwnicy.pdf 126,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  AI-02 rzut parteru.pdf 146,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  AI-03 rzut piętra.pdf 160,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  AI-06 przekrój A-A.pdf 99,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IO_Mielec_PW.pdf 130,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Mielec_opis PW.doc 264 KB (doc) szczegóły pobierz
  Mielec_spis zawarto...owania PW.doc 58 KB (doc) szczegóły pobierz
  Mielec_Str tytułowa PW.doc 46 KB (doc) szczegóły pobierz
  OPIS KONSTRUKCJI-Mielec.pdf 1017,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OPIS PZT Mielec PW.docx 19,89 KB (doc) szczegóły pobierz
  E-01a.pdf 502,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  E-02.pdf 481,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  E-03a.pdf 605,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  E-04.pdf 619,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  E-05.pdf 205,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  E-06.pdf 179,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PB IE Mielec 25.02.2016.pdf 1,73 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ew-01a.pdf 590,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ew-02.pdf 515,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ew-03a.pdf 735,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ew-04.pdf 637,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ew-05.pdf 151,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ew-06.pdf 185,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ew-07.pdf 298,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ew-08.pdf 197,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ew-09a.pdf 266,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ew-10.pdf 326,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ew-11.pdf 285,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ew-12.pdf 183,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ew-13.pdf 252,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ew-14.pdf 170,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ew-15.pdf 118,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ew-16.pdf 200,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PV-01.pdf 209,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PV-02.pdf 437,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PV-03.pdf 169,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PV-04.pdf 45,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PV-05.pdf 120,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PV-06.pdf 318,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PV-07.pdf 43,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PW IE Mielec 25.03.2016.pdf 1,8 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PW PV Mielec 25.03.2016.pdf 234,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  STWIOR_Mielec-Mickiewicza-IE.pdf 164,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  STWIOR_Milec-Mickiewicza-PV.pdf 183,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PW IE Mielec 25.03.2016.doc 3,68 MB (doc) szczegóły pobierz
  PW IE.zip 8,85 MB (zip) szczegóły pobierz
  PW IE.zip 8,85 MB (zip) szczegóły pobierz
  PW PV Mielec 25.03.2016.doc 364,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  PW PV.zip 1,77 MB (zip) szczegóły pobierz
  STWIOR_Mielec-Mickiewicza-IE.doc 189 KB (doc) szczegóły pobierz
  STWIOR_Milec-Mickiewicza-PV.DOC 195,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  MAPA DO CELÓW PROJ..pdf 1,27 MB (pdf) szczegóły pobierz
  OPIS P.B.PRZYŁ. WODY.pdf 79,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  P.B. PRZYŁ WODY, K...RYS IS-02.pdf 243,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  P.B. PRZYŁ WODY, K...RYS IS-03.pdf 305,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  P.B. PRZYŁ WODY,KA...RYS IS-01.pdf 402,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  STRONA TYTUŁOWA P....ZYŁ WODY.pdf 41,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OPIS P.B. CO, KOTŁ. WENT.pdf 148,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  P.B KOTŁ-RYS IS-2.1.pdf 259,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  P.B. INST CO-RYS IS-1.1.pdf 607,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  P.B. INST CO-RYS IS-1.2.pdf 529,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  P.B. WENT-RYS IS-3.1.pdf 770,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  P.B. WENT-RYS IS-3.2.pdf 732,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  P.B. WENT-RYS IS-3.3.pdf 175,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  STRONA TYTUŁOWA P....TŁ, WENT.pdf 42,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OPIS.P.B. INST.GAZOWA.pdf 87,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  P.B. INST GAZ-RYS IS-01.pdf 406,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  P.B. INST GAZ-RYS IS-02.pdf 544,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  P.B. INST GAZ-RYS IS-03.pdf 218,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  STRONA TYTUŁOWA P.... INST GAZ.pdf 42,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WARUNKI GAZ.pdf 869,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OPIS P.B. WOD-KAN.pdf 104 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OPIS P.B. WOD-KAN.pdf 104 KB (pdf) szczegóły pobierz
  P.B. WOD-KAN-RYS IS-01.pdf 198,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  P.B. WOD-KAN-RYS IS-02.pdf 1,26 MB (pdf) szczegóły pobierz
  P.B. WOD-KAN-RYS IS-03.pdf 932,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  P.B. WOD-KAN-RYS IS-04.pdf 183,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  STRONA TYTUŁOWA P....- WOD-KAN.pdf 42,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OPIS -OBLICZENIA -str 17a-e.pdf 81,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OPIS P.W.INST CO, KOTŁ, WENT.pdf 1,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  P.W. INST WENT-RYS IS-3.2.pdf 481,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  P.W. INST CO-RYS IS-1.1.pdf 782,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  P.W. INST CO-RYS IS-1.2.pdf 617,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  P.W. INST CO-RYS IS-1.3.pdf 398,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  P.W. INST CO-RYS IS-1.4.pdf 531,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  P.W. INST CO-RYS IS-1.5.pdf 417,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  P.W. INST CO-RYS IS-1.6.pdf 346,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  P.W. INST WENT-RYS IS-3.1.pdf 958,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  P.W. INST WENT-RYS IS-3.3.pdf 207,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  P.W. KOTŁ-RYS IS-2.1.pdf 240,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  P.W. KOTŁ-RYS IS-2.2.pdf 259,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  STRONA TYTUŁOWA P....TŁ, WENT.pdf 42,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OPIS P.W.INST.GAZOWA.pdf 86,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  P.W. INST GAZ-RYS IS-01.pdf 406,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  P.W. INST GAZ-RYS IS-02.pdf 544,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  P.W. INST GAZ-RYS IS-03.pdf 218,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  P.W. INST GAZ-RYS IS-04.pdf 152,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  STRONA TYTUŁOWA P.... INST GAZ.pdf 42,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WARUNKI GAZ.pdf 869,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OPIS P.W. WOD-KAN.pdf 104,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  P.W. WOD-KAN-RYS IS-01.pdf 216,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  P.W. WOD-KAN-RYS IS-02.pdf 1,27 MB (pdf) szczegóły pobierz
  P.W. WOD-KAN-RYS IS-03.pdf 932,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  P.W. WOD-KAN-RYS IS-04.pdf 183,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  P.W. WOD-KAN-RYS IS-05.pdf 488,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  P.W. WOD-KAN-RYS IS-06.pdf 709,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  P.W. WOD-KAN-RYS IS-07.pdf 582,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  STRONA TYTUŁOWA P....- WOD-KAN.pdf 42,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MAPA DO CELÓW PROJ..pdf 1,27 MB (pdf) szczegóły pobierz
  OPIS P.W..PRZYŁ. WODY.pdf 79,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  P.W. PRZYŁ WODY, K...RYS IS-02.pdf 243,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  P.W. PRZYŁ WODY, K...RYS IS-03.pdf 305,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  P.W. PRZYŁ WODY,KA...RYS IS-01.pdf 402,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  STRONA TYTUŁOWA P....ZYŁ WODY.pdf 41,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  K-01 rzut parteru.pdf 341,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  K-02 rzut piętra.pdf 261,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OPIS KONSTRUKCJI-Mielec.pdf 1017,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  opis techniczny - technologia.pdf 1,78 MB (pdf) szczegóły pobierz
  T-01 technologia.pdf 7,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  A-01 rzut piwnicy - ZAMIENNY.pdf 213,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  A-02 rzut parteru (... ZAMIENNY.pdf 352,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  A-03 rzut piętra - ZAMIENNY.pdf 376,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  A-05 elewacja wschodnia.pdf 160,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  A-06 elewacja zachodnia.pdf 106,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  A-09' przekroje (00... ZAMIENNY.pdf 228,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  FRAGMENT_PRZEKROJU.pdf 77,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IN-1.pdf 289,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IN-2.pdf 280,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IN-3.pdf 57,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IO_Mielec_PW.pdf 130,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OBLICZENIA-wersja-ost.pdf 249,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SCHEMAT ELEMENTÓW ...EŁNIENIE.pdf 257,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SCHEMAT KONSTRUKCJI...EŁNIENIE.pdf 267,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SCHEMAT WZMOCNIENIA...Y DYMOWEJ.pdf 142,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SCHEMAT_ELEMENTÓW_...EŁNIENIE.pdf 164,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SCHEMAT_WZMOCNIENIA...EŁNIENIE.pdf 192,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Winda-zbrojenie - ZAMIENNY.pdf 1,78 MB (pdf) szczegóły pobierz
  WZMOCNIENIE_SCIANKI...ŁOWIENIE.pdf 76,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WZMOCNIENIE_SCIANKI...ŁOWIENIE.pdf 79,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WZMOCNIENIE_ŚCIANK...EŁNIENIE.pdf 133,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZESTAWIENIE OBCIĄ...pu_teriva.pdf 291,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Dokument3 Wyposaże...prawnych.docx 11,75 KB (doc) szczegóły pobierz
  A-01 rzut piwnicy - ZAMIENNY.pdf 213,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  A-01 rzut piwnicy.pdf 237,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  A-02 rzut parteru (... ZAMIENNY.pdf 352,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  A-02 rzut parteru (004).pdf 411,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  A-03 rzut piętra - ZAMIENNY.pdf 376,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  A-03 rzut piętra.pdf 440,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  A-05 elewacja wschodnia.pdf 160,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  A-06 elewacja zachodnia.pdf 106,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  A-09' przekroje (00... ZAMIENNY.pdf 228,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  A-09' przekroje (002).pdf 308,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  FRAGMENT_PRZEKROJU.pdf 77,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IN-1.pdf 289,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IN-2.pdf 280,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IN-3.pdf 57,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OBLICZENIA-wersja-ost.pdf 249,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SCHEMAT ELEMENTÓW ...EŁNIENIE.pdf 257,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SCHEMAT KONSTRUKCJI...EŁNIENIE.pdf 267,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SCHEMAT KONSTRUKCJI...EM-TERIVA.pdf 283,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SCHEMAT WZMOCNIENIA...Y DYMOWEJ.pdf 142,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SCHEMAT_ELEMENTÓW_...EŁNIENIE.pdf 164,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SCHEMAT_WZMOCNIENIA...EŁNIENIE.pdf 192,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Winda-zbrojenie - ZAMIENNY.pdf 1,78 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Winda-zbrojenie.pdf 1,7 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Winda-zbrojenie - ZAMIENNY.pdf 1,78 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Winda-zbrojenie.pdf 1,7 MB (pdf) szczegóły pobierz
  WZMOCNIENIE_SCIANKI...ŁOWIENIE.pdf 76,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WZMOCNIENIE_SCIANKI...ŁOWIENIE.pdf 79,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WZMOCNIENIE_ŚCIANK...EŁNIENIE.pdf 133,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZESTAWIENIE OBCIĄ...pu_teriva.pdf 291,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  A1_Inwentaryzacja skala 1_50.pdf 131,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  A1_rzut parteru skala 1_50.pdf 744,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  A1_rzut posadzki skala 1_50.pdf 766,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  A1_rzut sufitu skala 1_50.pdf 609,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  A4 zest stolarki.pdf 168,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  opis_sanitarna+arch..._projektu.pdf 106,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  widoki A-6 na A3.pdf 64,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  widoki A7 na A3.pdf 71,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  widoki A8 na A3.pdf 102,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  widoki A9 na A3.pdf 100,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IP Desk_Wall Master...d Handset.pdf 465,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Specyfikacja_system...erkomów.docx 28,97 KB (doc) szczegóły pobierz
  TCIS-3, Turbine Com...tandard-3.pdf 1,66 MB (pdf) szczegóły pobierz
  UniVox CTC-121, Pę...lejka z~1.pdf 217,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UniVox Odbiornik p...łuchawki.pdf 218,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  E1.pdf 652,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  opis_techniczny_bra...ektryczna.pdf 151,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  instalacja_centraln...grzewania.pdf 393,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  instalacja_wodociągowa.pdf 680,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kanalizacja_sanitarna.pdf 449,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  opis_sanitarna+arch..._projektu.pdf 106,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SITG19071914420.pdf 424,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SITG19071914430.pdf 218,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SITG19071914431.pdf 1,25 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SITG19071915200.pdf 1,73 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zmiana treści SIWZ.pdf 217,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyjanienia i zmiana...ści SIWZ.pdf 2,46 MB (pdf) szczegóły pobierz
  dziedziniec+drzwi.pdf 94,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Mickiewicza13_opis_4082019.pdf 3,79 MB (pdf) szczegóły pobierz
  posadzka.pdf 529,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  rzut.pdf 417,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  stolarka_drzwiowa.pdf 91,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  sufit.pdf 626,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ściany1.pdf 79,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ściany2.pdf 85,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ściany3.pdf 114,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ściany4.pdf 113,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wnęki_okienne.pdf 75,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wsparcie_belek.pdf 572,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  E1.pdf 447,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  E2.pdf 500,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Opis budowlany_bran...ryczna_A4.pdf 142,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Schemat_A3.pdf 362,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Specyfikacja strona...łowa (1).pdf 279,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Specyfikacja_system...terkomów.pdf 71,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  strona_tytułowa_br...ektryczna.pdf 574,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Mickiewicza13_opis_...itarna_a4.pdf 123,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rzut CO_A2.pdf 395,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rzut Gaz_A2.pdf 415,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rzut KS_A2.pdf 458,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rzut Wentylacja_A2.pdf 382,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rzut Woda_A2.pdf 670,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  opis.pdf 5,69 MB (pdf) szczegóły pobierz
  wyjaśnienia i zmia...08.2019r..pdf 418,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zmiana treści SIWZ...08.2019r..pdf 219,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zmiana treści siwz...08.2019r..pdf 220,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyjaśnienia treśc...08.2019r..pdf 609,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  E1 -do przetargu.pdf 620,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  parter zamienny do ...pelnienia.pdf 802,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  specyfikacja rzeczo...sprawnych.pdf 2,56 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zmiana siwz 27.08.2019r..pdf 309,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz 2.1 zmiana.docx 36,71 KB (doc) szczegóły pobierz
  Protokół z otwarc...09.2019r_.pdf 425,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyn...nia - BIP.pdf 326,52 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się