Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu w ramach projektu pn. Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu  
Przedmiot zamówienia
dostawy  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
23.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Miejska Mielec  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
mielecki  
Ulica
ul. Żeromskiego  
Numer budynku
26  
Data publikacji od
2019-01-30  
Data publikacji do
2020-12-31  
Termin składania ofert
2019-03-28 10:45  
Numer zgłoszenia
ZP.271.1.2019  
Cpv
30121100-4 Fotokopiarki
30200000-1 Urządzenia komputerowe
30213000-5 Komputery osobiste
30213200-7 Komputer tablet
30216110-0 Skanery komputerowe
30216130-6 Czytniki kodu kreskowego
30232100-5 Drukarki i plotery
30232110-8 Drukarki laserowe
32320000-2 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32322000-6 Urządzenia multimedialne
32324600-6 Telewizory cyfrowe
32333400-0 Odtwarzacze wideo
32340000-8 Mikrofony i głośniki
32342420-2 Studyjne konsole mikserskie
32351000-8 Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo
34144760-3 Wózki biblioteczne
39155000-3 Meble biblioteczne
39155100-4 Wyposażenie bibliotek
39224340-3 Kosze
39711110-3 Chłodziarkozamrażarki
39831700-3 Automatyczne dozowniki mydła
44411300-7 Umywalki
48310000-4 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów
48620000-0 Systemy operacyjne
 

20-02-2019 r. - INFORMACJA!!! W związku z brakiem mozliwości technicznych pozwalających na zamieszczenie kolejnych załączników dotyczących przedmiotowego zamówienia, pozostałe dokumenty związane z postępowaniem publikowane przez Zamawiającego od dnia dzisiejszego bedą zamieszczane w nowej zakładce utworzonej w folderze menu Zamówienia Publiczne.

15-02-2019 r. - Przesłano do publikacji w DUUE Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

01-02-2019 r. - Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w DUUE (treść poniżej oraz w załączeniu)

Dz.U./S S23
01/02/2019
50337-2019-PL
- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
1 / 2
01/02/2019S23
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 2
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:50337-2019:TEXT:PL:HTML
Polska-Mielec: Meble biblioteczne
2019/S 023-050337
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 021-045325)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miejska Mielecul. Żeromskiego 26Mielec39-300PolskaOsoba do kontaktów: Małgorzata BasiakTel.: +48 177874121E-mail: mkrempa@um.mielec.pl Faks: +48 177888505Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: http://mielec.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Dostawa wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu w ramach projektu pn. Poszerzenie iwzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację MiejskiejBiblioteki Publicznej w Mielcu
Numer referencyjny: ZP.271.1.2019
II.1.2)
Główny kod CPV
39155000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu zpodziałem na części:
a) część 1 – obejmująca dostawę mebli,
Dz.U./S S23
01/02/2019
50337-2019-PL
- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
2 / 2
01/02/2019S23
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2 / 2
b) część 2 – obejmująca dostawę wyposażenia multimedialnego,
c) część 3 – obejmująca dostawę wyposażenia teleinformatycznego,
2. Szczegółowy wykaz dostaw dla poszczególnych części zamówienia zawarty jest w Tomie III SpecyfikacjiIstotnych Warunków Zamówienia (dalej zwana SIWZ).
3. Dostawa obejmuje także transport, rozmieszczenie, montaż, instalację, uruchomienie oraz wszystkieinne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przezZamawiającego.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2019
VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 021-045325
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.2
Część nr: 1 – obejmująca dostawę mebli
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV
Zamiast:
39155100
44411300
44411100
39224340
39831700
39713100
39711110
Powinno być:
39155100
44411300
39224340
39831700
39711110
VII.2)
Inne dodatkowe informacje:

30-01-2019 r. - Przesłano do publikacji w DUUE Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

30-01-2019 r. - Klucz publiczny postępowania ( w załączeniu)

Identyfikator postępowania na Miniportalu UZP: 8b2e85f6-f20b-4e38-b45a-1bbe6a4011cf

Adres EPUAP Urzędu Miejskiego w Mielcu: ePUAP:/w121nc8nfz/SkrytkaESP

30-01-2019 r. - Publikacja SIWZ wraz z załącznikami (w załączeniu)

30-01-2019 r. - Publikacja ogłoszenia o zamówieniu (treść poniżej oraz w załączeniu)

Dz.U./S S21
30/01/2019
45325-2019-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1 / 12
30/01/2019S21
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 12
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:45325-2019:TEXT:PL:HTML
Polska-Mielec: Meble biblioteczne
2019/S 021-045325
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miejska Mielecul. Żeromskiego 26Mielec39-300PolskaOsoba do kontaktów: Małgorzata BasiakTel.: +48 177874121E-mail: mkrempa@um.mielec.pl Faks: +48 177888505Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: http://mielec.pl
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: https://mielec.bip.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną zapośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Dostawa wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu w ramach projektu pn. Poszerzenie iwzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację MiejskiejBiblioteki Publicznej w Mielcu
Numer referencyjny: ZP.271.1.2019
II.1.2)
Główny kod CPV
Dz.U./S S21
30/01/2019
45325-2019-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2 / 12
30/01/2019S21
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2 / 12
39155000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu zpodziałem na części:
a) część 1 – obejmująca dostawę mebli,
b) część 2 – obejmująca dostawę wyposażenia multimedialnego,
c) część 3 – obejmująca dostawę wyposażenia teleinformatycznego,
2. Szczegółowy wykaz dostaw dla poszczególnych części zamówienia zawarty jest w Tomie III SpecyfikacjiIstotnych Warunków Zamówienia (dalej zwana SIWZ).
3. Dostawa obejmuje także transport, rozmieszczenie, montaż, instalację, uruchomienie oraz wszystkieinne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przezZamawiającego.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Część 1 – obejmująca dostawę mebli
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
39155100
44411300
44411100
39224340
39831700
39713100
39711110
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miejska Mielec
II.2.4)
Opis zamówienia:
1. Część 1 – obejmująca dostawę mebli.
2. Szczegółowy wykaz dostaw zawarty jest w Tomie III SIWZ:
a) Rozdział 1.1 Część 1: Wykaz dostaw mebli w zakresie zamówienia podstawowego
b) Rozdział 1.2 Część 1: Wykaz dostaw mebli w zakresie zamówienia objętego prawem opcji
c) Rozdział 1.3 Dokumentacja projektowa (rysunki, rzuty, karty katalogowe)
3. Dostawa obejmuje także transport, rozmieszczenie, montaż, instalację, uruchomienie oraz wszystkieinne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przezZamawiającego.
Dz.U./S S21
30/01/2019
45325-2019-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3 / 12
30/01/2019S21
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3 / 12
4. Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żądawskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu „Oferta”) części zamówienia, którego wykonanieWykonawca powierzy podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców i wartości lub procentowego udziałudostaw realizowanych przez danego podwykonawcę.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2019
Koniec: 31/05/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Przedmiot zamówienia objętego prawemopcji określa Tom III SIWZ Rozdział 1.2.
2. W związku z tym Zamawiający ustala, że przedmiot zamówienia dla części 1 składa się z zamówieniapodstawowego, którego zakres został określony w pkt 5.1 a) SIWZ oraz z zamówienia objętego prawem opcji,którego zakres został określony w pkt 5.2. SIWZ Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania całościbądź części zamówienia objętego prawem opcji a Wykonawca nie będzie z tego powodu wnosił żadnychroszczeń. Zamawiający skorzysta z prawa opcji składając pisemne oświadczenie Wykonawcy w terminie niedłuższym niż 5 dni od dnia zawarcia umowy, określające szczegółowy zakres realizacji prawa opcji.
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPPK.04.04.00-18-0086/16
II.2.14)
Informacje dodatkowe
1. Zamawiający przewiduje możliwość najpierw dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału wpostępowaniu.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty będą decydować kryteria: Cena 60 % (50 % - zamówienie podstawowe,10 % - zamówienie objęte prawem opcji), okres gwarancji 40 %.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Część 2 – obejmująca dostawę wyposażenia multimedialnego
Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
32320000
32342420
Dz.U./S S21
30/01/2019
45325-2019-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4 / 12
30/01/2019S21
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4 / 12
32340000
32324600
32333400
32322000
32351000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miejska Mielec
II.2.4)
Opis zamówienia:
1. Część 2 – obejmująca dostawę wyposażenia multimedialnego.
2. Szczegółowy wykaz dostaw dla poszczególnych części zamówienia zawarty jest w Tomie III SIWZ: Rozdział2 Część 2: Wykaz dostaw wyposażenia multimedialnego
3. Dostawa obejmuje także transport, rozmieszczenie, montaż, instalację, uruchomienie oraz wszystkieinne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przezZamawiającego.
4. Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żądawskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu „Oferta”) części zamówienia, którego wykonanieWykonawca powierzy podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców i wartości lub procentowego udziałudostaw realizowanych przez danego podwykonawcę.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2019
Koniec: 31/05/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPPK.04.04.00-18-0086/16
II.2.14)
Informacje dodatkowe
1. Zamawiający przewiduje możliwość najpierw dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału wpostępowaniu.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty będą decydować kryteria: Cena 60 %, okres gwarancji 40 %.
II.2)
Opis
Dz.U./S S21
30/01/2019
45325-2019-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5 / 12
30/01/2019S21
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5 / 12
II.2.1)
Nazwa:
Część 3 – obejmująca dostawę wyposażenia teleinformatycznego
Część nr: 3
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000
30213000
30232100
30232110
30216130
30216110
30213200
48620000
48310000
30121100
34144760
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miejska Mielec
II.2.4)
Opis zamówienia:
1. Część 3 – obejmująca dostawę wyposażenia teleinformatycznego.
2. Szczegółowy wykaz dostaw dla poszczególnych części zamówienia zawarty jest w Tomie III SIWZ: Rozdział3 Część 3: Wykaz dostaw wyposażenia teleinformatycznego.
3. Dostawa obejmuje także transport, rozmieszczenie, montaż, instalację, uruchomienie oraz wszystkieinne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przezZamawiającego.
4. Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żądawskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu „Oferta”) części zamówienia, którego wykonanieWykonawca powierzy podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców i wartości lub procentowego udziałudostaw realizowanych przez danego podwykonawcę.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2019
Koniec: 31/05/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
Dz.U./S S21
30/01/2019
45325-2019-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6 / 12
30/01/2019S21
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6 / 12
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPPK.04.04.00-18-0086/16
II.2.14)
Informacje dodatkowe
1. Zamawiający przewiduje możliwość najpierw dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału wpostępowaniu.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty będą decydować kryteria: Cena 60 %, okres gwarancji 40 %.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa art. 22 ust.1 Pzp oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art.24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Pzp.
2. Dokumenty i oświadczenia które Wykonawca składa wraz z ofertą (wymagania dla każdej części zamówieniana którą Wykonawca składa ofertę):
2.1 Pełnomocnictwa jeśli są wymagane do reprezentowania Wyk.
2.2 Dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty.
2.3 Oświadczenie w postaci JEDZ w zakresie wskazanym w SIWZ.
2.4 Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzebyrealizacji zamówienia.
3. W terminie 3 dni od dnia zam.na stronie internet. informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wyk.składają oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowaw art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post. na podst. art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 PzpWykonawca składa:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega zopłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innydokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawiespłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidzianeprawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonaniadecyzji właściwego organu
2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KasyRolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega zopłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumieniez właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległychpłatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu zaświadczenie, że uzyskał prawemzwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzjiwłaściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
Dz.U./S S21
30/01/2019
45325-2019-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
7 / 12
30/01/2019S21
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7 / 12
3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębneprzepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminuskładania ofert
4) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 ustawy Pzp
5) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zamówienie publiczne
6) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzjiadministracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lubzdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonaniepłatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumieniaw sprawie spłaty tych należności
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu a w przypadku świadczeń okresowychlub ciągłych wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia, spełniającegonastępujące wymagania:
Część 1: przedmiot zamówienia - dostawa mebli, wartość zamówienia - min. 550 000,00 zł brutto.
Część 2: przedmiot zamówienia - dostawa i uruchomienie sprzętu nagłośnieniowego, wartość zamówienia -min. 40 000,00 PLN brutto
Część 3: Przedmiot zamówienia - dostawa sprzętu komputerowego, Wartość zamówienia - min. 300 000,00PLN brutto
2. Na potwierdzenie spełniania warunku w tym zakresie Wykonawca przedłoży aktualne na dzień składaniaofert oświadczenie JEDZ oraz następujące dokumenty:
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz którychdostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub sąwykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawioneprzez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłychsą wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanieuzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadalwykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydanenie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający w SIWZ zamieścił pomocniczo wzory wykazów i oświadczeń, o których mowa w sekcji III.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać nazdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Dz.U./S S21
30/01/2019
45325-2019-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
8 / 12
30/01/2019S21
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
8 / 12
Szczegółowe warunki realizacji umowy zawiera Tom II SIWZ - wzór umowy i Tom III SIWZ - Opis przedmiotuzamówienia. Umowa będzie realizowana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy zzastrzeżeniem ewentualnych zmian, opisanych we wzorze umowy, którego treść stanowi integralną część SIWZoraz tych wynikających z treści Pzp.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/03/2019
Czas lokalny: 10:45
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/05/2019
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 05/03/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywanejest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywanejest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Dla części nr 1 – 23 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące);
Dz.U./S S21
30/01/2019
45325-2019-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
9 / 12
30/01/2019S21
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
9 / 12
Dla części nr 2 – 1 400,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc czterysta);
Dla części nr 3 – 11 000,00 PLN (słownie złotych: jedenaście tysięcy);
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach,w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w Banku PKO BP 64 1020 4913 0000 9302 0118 7699
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 rokuo utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.jedn. Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze zm.).
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować całyokres związania ofertą.
Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany powyżejrachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, umowy ramowej ani ustanowieniadynamicznego systemu zakupów.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiastdokumentów, o których mowa w:
1) sekcji III.1.1 pkt 4.4 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którymWykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczyinformacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
2) sekcji III.1.1 pkt 4.1.-3 dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lubmiejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, żezawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkamilub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1 pkt. 1 i pkt 3.2.b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcyprzed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 3.2.a) powinny być wystawione niewcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania lub miejsce zamieszkaniama osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje sięje dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osóbuprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przednotariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lubgospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejscezamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 4 stosuje się.
6. Zamawiający w celu uszczegółowienia informacji zawartej w sekcji IV pkt 2.6 określa, że termin związaniaofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.Termin związania ofertą może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w art. 85 Pzp.
Klauzula informacyjna dotycząca osób fizycznych biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówieniapublicznego
Dz.U./S S21
30/01/2019
45325-2019-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
10 / 12
30/01/2019S21
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
10 / 12
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Mielca, adres: ul. Żeromskiego 26,39-300 Mielec, POLSKA.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mielcu jest Pan Robert Płoszaj, dostępnypod adresem poczty elektronicznej : iod@um.mielec.pl , oraz nr telefonu +48 177874033.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanymz postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa wyposażenia dla Miejskiej BibliotekiPublicznej w Mielcu w ramach projektu pn. Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańcówMOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu prowadzonym w trybieprzetargu nieograniczonego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostaniedokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówieńpublicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat oddnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okresprzechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jestwymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu oudzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposóbzautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowychz zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, żeprzetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawąprawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczejul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Dz.U./S S21
30/01/2019
45325-2019-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
11 / 12
30/01/2019S21
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
11 / 12
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lubmoże ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środkiochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniuoraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, októrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca sięniezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie orazwskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznejopatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanegocertyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu, przesyłając kopięodwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł onzapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Terminy wniesienia odwołania:
4.1 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającegostanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdaniedrugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4.2 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymUnii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4.3 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.4.1. i 17.4.2. wnosi się w terminie 10 dniod dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość ookolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4.4 Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołaniewnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia zamieszczenia w Dzienniki Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
5. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawyPzp.
6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczegoprzysługuje skarga do sądu.
7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem PrezesaKrajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatorapublicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznychul. Postępu 17 aWarszawa
Dz.U./S S21
30/01/2019
45325-2019-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
12 / 12
30/01/2019S21
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
12 / 12
02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/01/2019

Załączniki

  Ogłoszenie o zamó...1.2019 r..pdf 197,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ Tom 1 Rozdział 1.pdf 9,67 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ Tom 1 Rozdział 2.pdf 10,62 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ Tom 1 Rozdział 3.pdf 3,94 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ Tom 2 Rozdział 1-3.pdf 6,44 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ Tom 3 Rozdzia...1.2, 2, 3.pdf 5,71 MB (pdf) szczegóły pobierz
  W.17 B6.pdf 165,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  W.18 B7.pdf 138,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  W.20 B10.pdf 445,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  W.21 B11.pdf 182,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  W.22 B12.pdf 366 KB (pdf) szczegóły pobierz
  W.23 B13, B14.pdf 477,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  W.25 B16.pdf 410,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  W.26 B17, B18.pdf 236,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  W.27 B19.pdf 637,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  W.30 B22, B23.pdf 503,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  W.31 B24.pdf 473,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  W.32 B25, B26, B27.pdf 600,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  W.33 B28, B29.pdf 550,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  W.34 B30, B31.pdf 178,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  W.35 B32.pdf 626,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  W.37 B34.pdf 587,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  W.36 B33.pdf 543,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  W.38 B35.pdf 470,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  W.39 B36, B37.pdf 166,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MIELEC arkusze-W.09...ŻENIA -1.pdf 1,94 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MIELEC arkusze-W.10...AŻENIA 0.pdf 2,82 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MIELEC arkusze-W.11...ŻENIA +1.pdf 2,91 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MIELEC arkusze-W.12...ŻENIA +2.pdf 3,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-2.pdf 1,07 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-1.pdf 1,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-3.pdf 1,12 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karta_katalogowa_wy...e wnętrz.pdf 5,92 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-5.pdf 1,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-4.pdf 1,1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-6.pdf 1,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-7.pdf 1,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-8.pdf 1,15 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-9.pdf 1,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-10.pdf 1,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-11.pdf 1,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-12.pdf 1,29 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-13.pdf 1,39 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-14.pdf 1,57 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-15.pdf 1,4 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-16.pdf 1,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-17.pdf 1,4 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-18.pdf 1,47 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-19.pdf 1,5 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-20.pdf 1,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-21.pdf 1,47 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-22.pdf 1,27 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-23.pdf 1,26 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-24.pdf 1,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-25.pdf 1,26 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-26.pdf 1,46 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-27.pdf 1,66 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-28.pdf 1,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-29.pdf 1,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-30.pdf 1,42 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-31.pdf 1,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-32.pdf 1,39 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-33.pdf 1,46 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-34.pdf 1,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-35.pdf 1,29 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-36.pdf 1,27 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-37.pdf 1,23 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-38.pdf 1,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-39.pdf 1,46 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-40.pdf 1,26 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-41.pdf 1,38 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-42.pdf 1,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-43.pdf 1,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-44.pdf 1,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-45.pdf 1,1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-46.pdf 1,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-47.pdf 1,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-48.pdf 1,05 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-49.pdf 1,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-50.pdf 1,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-51.pdf 1,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-52.pdf 1,1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-53.pdf 1,26 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-54.pdf 1,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-55.pdf 1,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-56.pdf 1,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-57.pdf 1,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-58.pdf 1,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-59.pdf 1,08 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-60.pdf 1,36 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-61.pdf 1,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-62.pdf 1,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-63.pdf 1,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-64.pdf 1,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-65.pdf 1,08 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-66.pdf 1,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-67.pdf 1,11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-68.pdf 1,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-69.pdf 1,17 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-70.pdf 1,39 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-71.pdf 1,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-72.pdf 1,25 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-73.pdf 1,17 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-74.pdf 1,4 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-75.pdf 1,05 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-76.pdf 1,15 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty katalogowe-77.pdf 1,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  espd-request.zip 87,72 KB (zip) szczegóły pobierz
  Elektroniczne narz...JEDZ_ESPD.pdf 221,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  JEDZ - Instrukcja w...iania UZP.pdf 1,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz 2.1.1.docx 17,99 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz 2.2.1.a.docx 21,07 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz 2.2.1.b.docx 15,48 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz 3.2.1.docx 14,71 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz 3.3.1.docx 12,96 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz 3.4.1.docx 13,94 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz 3.5.1.docx 13,94 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz 3.2.2.docx 14,75 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz 2.1.2.docx 17,83 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz 2.2.2.docx 21,42 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz 3.3.2.docx 13 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz 3.4.2.docx 13,71 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz 3.5.2.docx 13,98 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz 2.2.3.docx 26,17 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz 2.1.3.docx 17,51 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz 3.2.3.docx 14,77 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz 3.3.3.docx 13,02 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz 3.4.3.docx 13,74 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz 3.5.3.docx 14 KB (doc) szczegóły pobierz
  KluczPub_Oferta_Pos...e6a4011cf.asc 700 B (asc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...2.2019 r..pdf 68,89 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się