2016-10-18

Ponowne wykorzystywanie

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 

Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz o prawie do sprzeciwu:

1.       Gmina Miejska Mielec w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

 

2.       Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, lub wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji sektora publicznego albo zawiadomić o przyjęciu oferty. Brak zawiadomieniao przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Gmina Miejska Mielec, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat.

 

3.       Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

 

4.       Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) z tym, że:

  • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

 

 

USTAWA z dnia 25 lutego 2016 r.o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego - Ustawaokreśla zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie.

 

 

WARUNKI PONOWNEGTO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

1.      Powtórne wykorzystywanie informacji zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mielcu ( mielec.bip.gov.pl) oraz na stronie głównej Urzędu (www.mielec.pl) jest bezpłatne.

Dalsze udostępnianie informacji w tej samej formie przez podmiot powtórnie je wykorzystujący również następuje bezpłatnie ( nie dotyczy to sytuacji, gdy informacja publiczna pozyskana w celu jej powtórnego wykorzystania jest poddawana przetworzeniu przez podmiot zamierzający ja powtórnie wykorzystywać).

 

2.      Podmiot powtórnie wykorzystujący informacje zawarte na stronach wymienionych w pkt 1 jest zobowiązany do podania źródła ich pochodzenia (wskazanie strony, z której informacje zostały pozyskane).

 

3.      Informacje publiczne nieudostępnione w sposób określony w pkt 1 udostępniane są na wniosek. W takim przypadku zasady ich powtórnego wykorzystania określone zostaną indywidualnie, z uwzględnieniem w szczególności obowiązku podania źródła pochodzenia informacji publicznej.

 

4.      Urząd Miejski w Mielcu nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie informacji (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osobowych lub tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności ), a także za informacje pozyskane w sposób inny niż określony w pkt 1 lub z pominięciem procedury wnioskowej.

 

5.      Podmiot dokonujący przetworzenia informacji publicznych pozyskanych w celu ich powtórnego wykorzystania zobowiązany jest do wskazania tego faktu. Podmiot powtórnie wykorzystujący informację publiczną jest zobowiązany do wskazania, czy we fragmentach , a jeżeli tak to w jakich.