Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy 2017
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy 2017
24.04.2018 więcej
Regulamin udzielania dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert
Zarządzenie nr 120.356.2018 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 18
stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do opiniowania
ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej Mielec
składanych z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz
ustalenia regulaminu udzielania dotacji w tym trybie
24.01.2018 więcej
Program współpracy na rok 2018
"Program współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami
pozarządowymi na rok 2018"
17.01.2018 więcej
Program Współpracy na rok 2017
Program współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami
pozarządowymi na rok 2017
29.05.2017 więcej
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy 2016
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy
Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2016”
29.05.2017 więcej