Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sprawozdanie z realizacji Programu wspólpracy
Sprawozdanie z realizacji "PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ
MIELEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018"
27.05.2019 więcej
Zarządzenie Nr 235/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 235/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
powołania członków Mieleckiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego II kadencji na lata 2019-2022, oraz zwołania
pierwszego posiedzenia Mieleckiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego
23.05.2019 więcej
Zarządzenie Nr 223/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 223/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wyników głosowania na członków Mieleckiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego
09.05.2019 więcej
Zarządzenie nr 194/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 194/2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 15
kwietnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru karty do
głosowania na członków Mieleckiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego
16.04.2019 więcej
Zarządzenie nr 166/2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 166/2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 26
marca 2019 r. w sprawie ustalenia terminu zgłaszania
kandydatów, wzoru formularza zgłoszeniowego kandydatów,
publikacji listry zgłoszonych kandydatów oraz harmonogramu i
miejsca głosowania na członków Mieleckiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego kadencji 2019-2022
27.03.2019 więcej
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy 2017
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy 2017
24.04.2018 więcej
Regulamin udzielania dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert
Zarządzenie nr 120.356.2018 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 18
stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do opiniowania
ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej Mielec
składanych z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz
ustalenia regulaminu udzielania dotacji w tym trybie
24.01.2018 więcej
Program współpracy na rok 2018
"Program współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami
pozarządowymi na rok 2018"
17.01.2018 więcej
Program Współpracy na rok 2017
Program współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami
pozarządowymi na rok 2017
29.05.2017 więcej
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy 2016
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy
Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2016”
29.05.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się