2017-01-10

Ogłoszenie o przetargu

PREZYDENT  MIASTA  MIELCA

ogłasza

przetarg  pisemny  nieograniczony

 

na najem kiosku handlowego o pow. użytkowej 10,92 m2, położonego przy wschodnim boku Placu Armii Krajowej, umeblowanego, wyposażonego w instalację wodno- kanalizacyjną i elektryczną, przeznaczonego pod sprzedaż prasy, kwiatów, książek, płyt, pamiątek, itp. z dopuszczeniem prowadzenia małej gastronomii bez możliwości sprzedaży alkoholu. Sezonowo dopuszczone jest prowadzenie ogródka letniego na części placu o pow. około 20 m2.

 

Cena wywoławcza rocznego czynszu za najem kiosku od miesiąca stycznia do grudnia włącznie wynosi 7.500,00 zł netto.

Okres trwania umowy – na czas nieoznaczony. Czynsz płatny miesięcznie, do 15-go każdego miesiąca, podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Dla branży mała gastronomia najemca będzie płacił czynsz najmu inny w okresie letnim a inny w okresie zimowym. Zmiana wysokości czynszu – waloryzacja na 1 kwietnia każdego roku najmu, o roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja). Czynsz najmu płatny jest od pierwszego dnia następnego miesiąca po którym umowa najmu została podpisana.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do przetargu zobowiązane są do zapoznania z istotnymi warunkami umowy najmu kiosku oraz regulaminem przetargu. Z w/w dokumentami można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Mielcu, Wydział Urbanistyki, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, ul. Żeromskiego 23, pok. Nr 7 lub na stronie internetowej urzędu www.mielec.pl(załączniki do ogłoszenia).

 

Wysokość wadium wynosi 1.800,00 zł.

 

Kiosk będzie można obejrzeć w dniu 31 stycznia 2017 r. w godzinach od 930 do 1030.

 

Pisemne ofertyz podaniem wysokości rocznego czynszu za najem kiosku od miesiąca stycznia do grudnia (włącznie) należy składać w zabezpieczonych kopertach z napisem „Najem kiosku” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mielcu, ulica Żeromskiego 26 pokój nr 20 w terminie do dnia 10 lutego 2017 r. do godziny 1500.

Warunkiem  dopuszczenia  do  udziału  w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości

1.800,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2017 r. gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Mielcu do godziny 1330 lub przelewem na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Mielcu o nazwie Bank PKO BP S.A. nr konta 64 1020 4913 0000 9302 0118 7699.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

Oferta powinna zawierać:

1.      Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę jeżeli oferentem jest osoba prawna, aktualną informację z rejestru przedsiębiorców/ewidencji – bądź potwierdzona kopię, nie starszą niż jeden tydzień przed złożeniem oferty lub inny dokument potwierdzający rodzaj i zakres prowadzonej działalności (umowa spółki, statut, itp. ) jeżeli oferentem jest jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,

2.      zgodę współmałżonka oferenta będącego osobą fizyczną (również wspólnika spółki cywilnej) na wzięcie udziału w przetargu oraz zawarcie umowy najmu w razie jego wygrania lub złożenie oświadczenia o nie pozostawaniu w związku małżeńskim albo dokument stwierdzający istnienie ustroju rozdzielności majątkowej,

3.      umocowanie do udziału w przetargu, jeżeli w imieniu oferenta występuje pełnomocnik,

4.      dowód wpłacenia wadium,

5.      datę sporządzenia oferty,

6.      oferowaną wysokość rocznego czynszu na najem kiosku (netto), która nie może być niższa niż określona w zaproszeniu do składania ofert, ,

7.      oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

8.      oświadczenie, że oferent zapoznał się z projektem umowy najmu i przyjmuje zapisy umowy bez zastrzeżeń oraz oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym kiosku,

9.      dokładny adres banku oraz numer konta  bankowego, na które zostanie odesłane wadium
w przypadku gdy przetarg nie zostanie rozstrzygnięty na korzyść oferenta.

Komisyjne otwarcie ofert(część jawna przetargu), ustalenie ich ważności oraz zawiadomienie oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu oraz przewidywanym terminie zamknięcia przetargu nastąpi w dniu 14 lutego 2017 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, w sali im. Jana Pawła II.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet przyszłego, należnego czynszu najmu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu kiosku. Pozostałe wadia wpłacone przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu podlegają zwrotowi po zakończeniu przetargu, nie później niż w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu bez oprocentowania.

Organizatorzy przetargu zastrzegają sobie:

1.      prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert,

2.      prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mielcu, Wydział Urbanistyki, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pok. Nr 7 w budynku Urzędu ul. Żeromskiego 23 lub pod nr tel. 788-85-64.

Informacja o wyniku przetargu w załączniku

 

Załączniki

  Ogłoszenie o przetargu.pdf 814,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  regulamin przetargu.pdf 2,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o wyniku przetargu.pdf 233,63 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się