2019-01-02

Ogłoszenie ws przystąpienia do przygotowania Planu

Opracowanie Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Mielec.

 

Gmina Miasto Mielec przystąpiła do przygotowania Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Mielec.

Plan Adaptacji do zmian klimatu Miasta Mielec ma na celu utworzyć kompletną oraz spójną formułę, oraz spełnić cel, którym jest zmierzanie do adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Mielec, poprzez analizę zjawisk klimatycznych i ich pochodnych, aż do zaplanowanego wieloletniego Planu działań adaptacyjnych, w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Dokument zostanie opracowany dla horyzontu czasowego obejmującego  lata 2018 - 2030.

OpracowaniePlanu ma na celu „Zapewnienie poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców wraz z zachowaniem walorów środowiskowych oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki miasta w warunkach zmian klimatu”.

 

W związku z powyższym, zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty zlokalizowane na terenie Gminy Miasto Mielec (instytucje, przedsiębiorcy, NGO) o zgłaszanie planowanych przedsięwzięć, które mogą wpłynąć na adoptowanie się Miasta do zmian meteorologicznych (upały, nagłe ulewne opady, silne wiatry). W przypadku wątpliwości, czy planowane przedsięwzięcie może wpisywać się w ramy Planu prosimy o kontakt z wykonawcą opracowania (dane kontaktowe podano w końcowej części tekstu).

Podmioty zgłaszające wpisanie przedsięwzięcia do Planu prosimy o wypełnienie karty zadania/inwestycji i wysłanie do Koordynatora Projektu na adres e-mail: Jan.Bundyra@um.mielec.pl, do dnia 16.01.2019 roku.

Przygotowany Plan umożliwi ubieganie się o dofinansowanie projektów w nim ujętych, zarówno Gminie Miasto Mielec, jak i innym potencjalnym beneficjentom np.: organizacjom pozarządowym, przedsiębiorcom.

Zapraszamy Państwa do współpracy przy tworzeniu tego dokumentu na każdym jego etapie. Niezwykle ważny jest udział wszystkich interesariuszy.

 

Jeżeli mają Państwo pytania zachęcamy do kontaktu z :

 

·         Gmina Miasto Mielec

Pan Jan Bundyra

e-mail: Jan.Bundyra@um.mielec.pl

kom. 17 788 85 53

 

·         Przedstawicielem firmy Atmoterm SA:

Pan Janusz Pietrusiak, tel.: 606 845 256, e-mail: pietrusiak@atmoterm.pl

Pan Grzegorz Markowski, tel.:  606 845 265, e-mail: markowski@atmoterm.pl

 

Załącznik nr 1 – Karta zadania, inwestycji zgłoszonej do Planu

 


1

Wstępny tytuł zadania

   
 

2

Miejsce realizacji/lokalizacji inwestycji

 

 

3

Okres realizacji/ horyzont czasowy

Od

 

 

4

Do

 

 

5

Szacunkowy koszt realizacji projektu (brutto) [zł]

 

 

6

Planowane źródła finansowania (w tym możliwe dofinansowanie zewnętrzne)

1.

 

2.

 

7

Podmiot(y) odpowiedzialne za realizację/ partnerzy projektu

1.

 

2.

 

3.

 

(np. inwentaryzacja obiektów, studium wykonalności, koncepcja funkcjonalna/ architektoniczna, program funkcjonalno-użytkowy, projekt techniczny/ wykonawczy; zezwolenia: zakończona procedura oceny oddziaływania na środowisko, pozwolenie na budowę itp.)

   

8

Typ działania

a) edukacyjno-informacyjne

b) organizacyjne

c) techniczne

d) inne

 

9

Krótki opis projektu

 

 

(zakres i charakterystyka zadania wraz ze wstępnymi danymi jakościowymi i ilościowymi)

 

10

Cel realizacji projektu i planowane oddziaływanie

 

 

(krótkie wskazanie jaki jest cel wdrożenia przedsięwzięcia i jaki będzie efekt jego realizacji związany np. ograniczeniem wpływu na wysokie temperatury, silne wiatry)

 

11

Uwzględnienie projektu w innych dokumentach

TAK / NIE

 

(np.: Strategia Rozwoju Gminy, Program ochrony powietrza, Program rewitalizacji, Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej)

(jeśli TAK prosimy wskazać nazwę dokumentu i nazwę zadania)

 

 

Nazwa dokumentu:

 

 

 

Nazwa zadania:

 

 

12

Czy planowana inwestycja jest wpisana do WPF dla gminy?*

TAK / NIE

 

*wypełnić jeżeli dotyczy

 

 

Załączniki

  Ogłoszenie ws przy...an kl.._.docx 21,46 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się