2017-11-23

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Prezydent Miasta Mielca

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne  stanowisko urzędnicze –

podinspektor w Referacie ds. Zdrowia, Profilaktyki Uzależnień, Przemocy oraz Wsparcia Rodziny w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia
 w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 26.

1.      Stanowisko pracy:   podinspektor – Referat ds.Zdrowia, Profilaktyki Uzależnień, Przemocy oraz Wsparcia Rodziny w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia

                                                                        

2.      Wymagania niezbędne wobec kandydata:

a)      obywatelstwo polskie, z uwzględnieniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)      cieszy się nieposzlakowaną opinią,

   e)      wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, nauki o rodzinie, administracja, administracja i gospodarka publiczna,

  f)      posiada certyfikat tłumacza biegłego w zakresie języka migowego,

g)      posiada wiedzę z obszaru przepisów ustaw: o języku migowym i innych środkach komunikowania się, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o zdrowiu publicznym, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020,

h)      posiada znajomość pakietu MS Office, w szczególności arkusza kalkulacyjnego Excel, umiejętność obsługi poczty e-mail oraz obsługi urządzeń biurowych.

 

3.      Wymagania dodatkowe:

a)      mile widziane doświadczenie w zakresie pisania programów polityki zdrowotnej,

b)      umiejętność komunikacji z osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi,

c)      umiejętność komunikacji i zachowania się wobec osób z niepełnosprawnością,

d)      umiejętność organizacji pracy, zarządzania czasem,

e)      dokładność, sumienność, elastyczność,

f)       samodzielność i odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji.

 

4.      Zakres wykonywania zadań na stanowisku, m.in.:

a)      świadczenie usług tłumacza języka migowego w rzeczywistym czasie trwania rozmowy,

b)      pomoc przy załatwianiu spraw za pośrednictwem poczty elektronicznej, wideorozmów oraz sms osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się,

c)      pomaganie niesłyszącym i niedosłyszącym mieszkańcom miasta w załatwianiu ich spraw socjalno-bytowych, społeczno-obywatelskich, ochrony zdrowia, zatrudnienia oraz życia codziennego,

d)      opracowywanie, wdrażanie, realizacja programów polityki zdrowotnej zgodnie
z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawą o zdrowiu publicznym,

e)      przygotowywanie projektów zarządzeń, uchwał oraz dokumentacji dotyczącej konkursów ofert na realizację zadań w obszarze ochrony zdrowia z zakresu programów polityki zdrowotnej,

f)       współpraca z instytucjami w zakresie profilaktyki słuchu oraz promocji zdrowia,

g)      współpraca z Agencją Oceny Technologii Medycznych w zakresie opiniowania programów polityki zdrowotnej,

h)      przygotowywanie sprawozdań z wykonywanych usług na rzecz niesłyszących mieszkańców miasta.

5.      Warunki pracy:

a)      ½ wymiaru czasu pracy,

b)      miejsce pracy – Mielec, ul. Żeromskiego 23, parter oraz obszar Gminy Miejskiej Mielec,

c)      praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i współpracy z innymi komórkami urzędu i jednostkami Gminy w zakresie świadczenia usług tłumacza języka migowego,

d)      utrzymanie stałego kontaktu z członkami Stowarzyszenia Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Mielcu.

 

6.      Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W październiku 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Mielcu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

7.      Wymagane dokumenty:

a)      list motywacyjny, cv (zdjęcie),

b)      kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej miasta Mielca),

c)      kserokopie świadectw pracy, dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających

posiadane wykształcenie i inne kwalifikacje,

d)      w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

e)      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (po rozstrzygnięciu konkursu potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”),

f)       oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

g)      oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h)      oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia.

 

8.      Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty osobowe należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miejski, 39-300 Mielec ul. Żeromskiego 26, I piętro, pok. 20,
do 11 grudnia 2017 r.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej miasta www.mielec.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Mielec oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

Dokumenty aplikacyjne tj. CV, list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).”

 

Mielec, 23.11.2017 r.                                                

 

         

Wykonujący Zadania i Kompetencje

Prezydenta Miasta Mielca 

Jan Myśliwiec

Pierwszy Zastępca Prezydenta

Załączniki

  Ogłoszenie o nabor...cz migowy.pdf 855,3 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się