2019-12-09

XVI sesja Rady Miejskiej w Mielcu

Mielec, 09 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

XVI sesjęRady Miejskiej w Mielcu w dniu 23 grudnia (poniedziałek) 2019 roku

o godz. 8:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Mielec do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Mielec do realizacji projektu „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej” w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2019 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019.

8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.

12. Podjęcie uchwały budżetowej miasta Mielca na 2020 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2020-2043.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi wybranym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Mielec.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości.

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miejskiej Mielec na rok szkolny 2019/2020.

17. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 Bogdan Bieniek

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się