2016-02-05

Mielecka Rada Seniorów

Mielecka Rada Seniorów została powołana Uchwałą nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 czerwca 2015 r.

Inicjatywa utworzenia Mieleckiej Rady Seniorów wypłynęła w lutym 2015 r. od Stowarzyszenia Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mielcu, Klubu Seniora „Zacisze” i Klubu Seniora „Pogodna Jesień”.

Na dzień 21 września 2015 r. Prezydent Miasta Mielca zarządził przeprowadzenie zebrania wyborczego do Mieleckiej Rady Seniorów, w wyniku którego wyłoniono w głosowaniu tajnym 12 członków spośród złożonych kandydatur.

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady odbyło się 12 października 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mielcu. Zgodnie ze Statutem nowa Rada dokonała wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Mieleckiej Rady Seniorów pierwszej kadencji. Na funkcję Przewodniczącej MRS została wybrana Pani Stanisława Rzeźnik, natomiast Wiceprzewodniczącym został Pan Wacław Świerczyński.

Dokumentem określającym zasady działania Mieleckiej Rady Seniorów oraz tryb wyboru członków jest statut, stanowiący załącznik do uchwały powołującej Radę. Członkami Mieleckiej Rady Seniorów mogą być osoby, które ukończyły 60 rok życia i zamieszkują na terenie Miasta Mielca. Rada wybrana została spośród osób zgłoszonych przez przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych oraz spośród seniorów, którzy uzyskali poparcie 15 osób starszych.

12-osobowa Mielecka Rada Seniorów jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy Miejskiej Mielec. Jej celem jest zapewnienie seniorom wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej, w tym najstarszego pokolenia. Rada wybierana jest na czteroletnią kadencję.

Skład Mieleckiej Rady Seniorów:

 1. Pan Jan Bury,
 2. Pani Władysława Cegielska,
 3. Pan Feliks Czop,
 4. Pan Antoni Dutkiewicz,
 5. Pan Józef Dziekan,
 6. Pani Jadwiga Jankowska,
 7. Pani Maria Madej,
 8. Pani Elżbieta Pitroff,
 9. Pani Stanisława Rzeźnik – przewodnicząca MRS,
 10. Pan Wacław Świerczyński – wiceprzewodniczący MRS,
 11. Pan Andrzej Talarek,
 12. Pani Janina Tomczyk.

Uchwała Nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Mieleckiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu - w załączniku.

 

Zarządzenie Nr 274/2015 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 23 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia składu osobowego Mieleckiej Rady Seniorów oraz ustalenia terminu pierwszego posiedzenia i porządku obrad Mieleckiej Rady Seniorów - w załączniku.

Załączniki

  Uchwała w sprawie ...j ststutu.pdf 212,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie Nr 274/...Seniorów.pdf 102,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie za rok 2017.pdf 1015,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie za rok 2016.pdf 1,3 MB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie za rok 2018.pdf 1,11 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się