2016-05-25

Uproszczone formularze do realizacji zadania publicznego

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570).

 

http://www.pozytek.gov.pl/Rozporzadzenia,3377.html