2016-10-17

Dane teleadresowe

Urząd Miejski w Mielcu

 • adres: ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec
 • tel.: 17 788 85 00
 • fax: 17 788 85 05
 • e-mail: sekretariat@um.mielec.pl
 • NIP: 817-10-03-251
 • regon: 000524708
 • nr konta: Bank PKO BP SA Nr 92 1020 4913 0000 9102 0118 7681

Gmina Miejska Mielec

 • adres: ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec
 • NIP: 817-195-67-32
 • regon: 690581867
 • nr konta: Bank PKO BP SA Nr 92 1020 4913 0000 9102 0118 7681

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Mielcu

 • Poniedziałek: 8.00 – 16.00
 • Wtorek: 7.30 – 15.30
 • Środa: 7.30 – 15.30
 • Czwartek: 7.30 – 15.30
 • Piątek: 7.30 – 15.30

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Prezydenta Miasta Mielca Jacka Wiśniewskiego:

 • .
 • .

Przyjęcia interesantów przez przewodniczącego Rady Miejskiej oraz wiceprzewodniczących:

 • przewodniczący RM Bogdan Bieniek
 • z-ca Przewodniczącego RM Fryderyk Kapinos
 • z-ca Przewodniczącego RM Zbigniew Rzeźnik
 • z-ca Przewodniczącego RM Grzegorz Ziomek

Kasa urzędu:

 • Poniedziałek: 8.00 – 9.00
 • Wtorek: 7.30 – 9.00
 • Środa: 7.30 – 9.00
 • Czwartek: 7.30 – 9.00
 • Piątek: 7.30 – 9.00

 

Inspektor Ochrony Danych Urzędu Miejskiego w Mielcu Pan Robert Płoszaj


iod@um.mielec.pl

tel. 17 7874033

Klauzula informacyjna zawierająca uprawnienia osób, których dane osobowe są przetwarzane w UM w Mielcu - w załączniku.

 

 

Informacja  Prezydenta Miasta Mielca w sprawie systemu monitoringu wizyjnego

 

Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Gminę Miejską Mielec, w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w obszarze przestrzeni publicznej.

W związku z powyższym, obiektem wideofilmowania nie jest osoba czy grupa osób, lecz określone miejsce – w celu wczesnego wykrycia niepożądanych zdarzeń i możliwości podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych lub interwencyjnych.

Prezydent Miasta Mielca informuje osoby, które potencjalnie mogą znaleźć się w obszarze objętym monitoringiem, że wejście osoby w wyraźnie oznaczoną strefę objętą nadzorem wizyjnym równoznaczne jest z wyrażeniem przez tę osobę zgody na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i wykonywanych czynności, jakie mogą zostać dokonane za pośrednictwem urządzeń systemu monitoringu Urzędu Miejskiego w Mielcu. Monitoring wizyjny obejmuje zasięgiem najbliższe otoczenie Urzędu, tj.: budynek, korytarze i Biuro Obsługi Mieszkańca.

Podstawa prawna:

·         art. 114 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1000)

·         art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 994 z późn. zm.)

Każdej osobie, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu, przysługują uprawnienia wymienione w klauzuli informacyjnej – w załączniku.

Więcej informacji uzyskać można pod nr telefonu 17 7874033.

Informacji udziela Inspektor Ochrony Danych.

Załączniki

  Klauzula informacyj...wzór UM.docx 17,6 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się