2016-10-17

Dane teleadresowe

 

Urząd Miejski w Mielcu

 • adres: ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec
 • tel.: 17 788 85 00
 • fax: 17 788 85 05
 • e-mail: sekretariat@um.mielec.pl
 • NIP: 817-10-03-251
 • regon: 000524708
 • nr konta: Bank PKO BP SA Nr 92 1020 4913 0000 9102 0118 7681

Gmina Miejska Mielec

 • adres: ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec
 • NIP: 817-195-67-32
 • regon: 690581867
 • nr konta: Bank PKO BP SA Nr 92 1020 4913 0000 9102 0118 7681

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Mielcu

 • Poniedziałek: 8.00 – 16.00
 • Wtorek: 7.30 – 15.30
 • Środa: 7.30 – 15.30
 • Czwartek: 7.30 – 15.30
 • Piątek: 7.30 – 15.30

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Pełniącego Funkcję Prezydenta Miasta Mielca

 • środa: 10.00 – 15.30.

Przyjęcia interesantów przez przewodniczącego Rady Miejskiej oraz wiceprzewodniczących:

 • przewodniczący RM Marian Kokoszka – I wtorek każdego miesiąca w godz. 12.00 – 14.00,
 • z-ca Przewodniczącego RM Jakub Cena – II wtorek każdego miesiąca w godz. 12.00 – 14.00
 • z-ca Przewodniczącego RM Bogdan Bieniek – IV wtorek każdego miesiąca w godz. 12.00 – 14.00.
 • z-ca Przewodniczącego RM Andrzej Zemmel – III wtorek każdego miesiąca w godz. 12.00 – 14.00.

Kasa urzędu:

 • Poniedziałek: 7.30 – 13.30
 • Wtorek: 7.30 – 13.30
 • Środa: 7.30 – 13.30
 • Czwartek: 7.30 – 13.30
 • Piątek: 7.30 – 13.30
 • Przerwa: 11.00 – 11.15

 

Informacja  Prezydenta Miasta Mielca w sprawie systemu monitoringu wizyjnego

 

Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Prezydenta Miasta Mielca, z siedzibą przy ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec, w celu zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób i budynku, a w szczególności ze względu na potrzebę:

·         Wspomagania kontroli dostępu;

·         Zwiększenia bezpieczeństwa pracowników, osób współpracujących i pracodawcy;

·         Dozoru nad mieniem Urzędu;

·         Zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony informacji przetwarzanych w Urzędzie;

·         Zapobiegania incydentom zagrażającym porządkowi publicznemu.

W związku z powyższym, obiektem wideofilmowania nie jest osoba czy grupa osób, lecz określone miejsce – w celu wczesnego wykrycia niepożądanych zdarzeń i możliwości podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych lub interwencyjnych.

Prezydent Miasta Mielca informuje osoby, które potencjalnie mogą znaleźć się w obszarze objętym monitoringiem, że wejście osoby w wyraźnie oznaczoną strefę objętą nadzorem wizyjnym równoznaczne jest z wyrażeniem przez tę osobę zgody na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i wykonywanych czynności, jakie mogą zostać dokonane za pośrednictwem urządzeń systemu monitoringu Urzędu Miejskiego w Mielcu. Monitoring wizyjny obejmuje zasięgiem najbliższe otoczenie Urzędu, tj. budynek, korytarze i Biuro Obsługi Mieszkańca.

Podstawa prawna:

·         art. 23 ust. 1 pkt 5 i art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2016.922)

·         art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2016 r., poz. 922 z późn. zm.)

·         art. 207§2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2018r., poz.108 z późn.zm.)

·         art. 3 ust. 1 pkt a) i b) oraz ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U.2017 r., poz. 2213 z późn.zm.)

·         art. 46 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U.2018 r., poz.412)

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu, ma prawo do uzyskania informacji nt. operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie:

·         reguł rejestracji i zapisu informacji,

·         praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring,

·         praw osób objętych monitoringiem.

Więcej informacji uzyskać można pod nr telefonu 17 7888513. Informacji udziela Administrator Bezpieczeństwa Informacji.