2019-09-18

Posiedzenie Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

 Mielec, 17.09.2019 r.

 

BR.0012.6.10.2019

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu25 września 2019 r. (środa) o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskimw sali im. Św. Jana Pawła IIodbędzie się posiedzenie Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Mielcu.

 

Porządek posiedzenia:

 

1. Wyrażenie opinii odnośnie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Mielec a osobami fizycznymi.

 

2. Wyrażenie opinii odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia X zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca - część A.

 

3. Wyrażenie opinii odnośnie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, do gminnego zasobu, nieruchomości położonych w rejonie ulicy Powstańców Warszawy.

 

4. Wyrażenie opinii odnośnie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, do gminnego zasobu, nieruchomości niezabudowanej położonej w Mielcu, w rejonie ul. Korczaka.

 

5. Wyrażenie opinii odnośnie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Mielcu w rejonie ul. Iwaszkiewicza na rzecz jej użytkownika wieczystego.

 

6. Wyrażenie opinii odnośnie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz manipulacyjnej, przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Mielcu, realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

 

7. Wyrażenie opinii odnośnie projektu uchwały uchylającej uchwałę Nr XLVIII/474//2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przyul. Wyspiańskiego 3.

 

8. Zapytania i wolne wnioski.

 

 

 

Przewodniczący Komisji

 

    Zbigniew Głowacki

 

                                                                                                   

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się