2019-01-23

Posiedzenie Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Mielec, 22.01.2019 r.

BR.0012.6.1.2019

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 stycznia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w sali im. Św. Jana Pawła IIodbędzie się posiedzenie Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Mielcu.

 

 

Porządek posiedzenia:

 

1. Wyrażenie opinii odnośnie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.

 

2. Wyrażenie opinii odnośnie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy.

 

3. Wyrażenie opinii odnośnie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Witosa w Mielcu.

 

4. Wyrażenie opinii odnośnie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały własnej nr XLI/416/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej o powierzchni około 1,30 ha, położonej w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.

 

5. Wyrażenie opinii odnośnie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Mielec oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

 

6. Rozpatrzenie pisma w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia nieruchomości.

 

7. Zapytania i wolne wnioski.

 

 

                                                                Przewodniczący Komisji

 

                                                                  Zbigniew Głowacki

                                                                                                   

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się