Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie NR 120.377.2018 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 28.02.2018
Zarządzenie NR 120.377.2018 Prezydenta Miasta Mielca z dnia
28.02.2018 r.o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia
Katalogu Usług (...)
05.03.2018 więcej
Zarządzenie NR 120.369.2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie NR 120.369.2018 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 8
lutego 2018 r. o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia
Katalogu Usług, określenia wzoru karty usług świadczonych
przez Urząd Miejski w Mielcu oraz wprowadzenia Procedury
aktualizacji Katalogu i kart usług.
12.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr 120.319.2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 120.319.2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 20
października 2017r. o zmianie zarządzenia w sprawie
wprowadzenia Katalogu Usług, określenia wzoru karty usług
świadczonych przez Urząd Miejski w Mielcu oraz wprowadzenia
Procedury aktualizacji Katalogu i kart usług.
26.10.2017 więcej
KATALOG USŁUG
KATALOG USŁUG
06.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 120.202.2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 10.11.2016
Zarządzenie Nr 120.202.2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia
10.11.2016 w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług, określenia
wzoru karty usług świadczonych przez Urząd Miejski w Mielcu...
16.11.2016 więcej