Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie NR 120.51.2019 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie NR 120.51.2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 4
kwietnia 2019 r. o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia
Katalogu Usług (...)
08.04.2019 więcej
Zarządzenie NR 120.377.2018 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 28.02.2018
Zarządzenie NR 120.377.2018 Prezydenta Miasta Mielca z dnia
28.02.2018 r.o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia
Katalogu Usług (...)
05.03.2018 więcej
Zarządzenie NR 120.369.2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie NR 120.369.2018 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 8
lutego 2018 r. o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia
Katalogu Usług, określenia wzoru karty usług świadczonych
przez Urząd Miejski w Mielcu oraz wprowadzenia Procedury
aktualizacji Katalogu i kart usług.
12.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr 120.319.2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 120.319.2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 20
października 2017r. o zmianie zarządzenia w sprawie
wprowadzenia Katalogu Usług, określenia wzoru karty usług
świadczonych przez Urząd Miejski w Mielcu oraz wprowadzenia
Procedury aktualizacji Katalogu i kart usług.
26.10.2017 więcej
KATALOG USŁUG
KATALOG USŁUG
06.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 120.202.2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 10.11.2016
Zarządzenie Nr 120.202.2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia
10.11.2016 w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług, określenia
wzoru karty usług świadczonych przez Urząd Miejski w Mielcu...
16.11.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się