Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie Radnego Jarosława Szczerby
dotyczące złożonych petycji w latach 2017-2020
15.04.2021 więcej
Interpelacja Radnego Jarosława Szczerby
Interpelacja radnego dot. przesunięcia znaku drogowego
08.04.2021 więcej
Interpelacja Radnego Jarosława Szczerby
Interpelacja radnego dot. zmiana organizacji ruchu na ulicy
Królowej Jadwigi w dniu 1 listopada Wszystkich Świętych
08.04.2021 więcej
Interpelacja Radnego Jarosława Szczerby
dot. spotkania z przedsiębiorcami w sprawie modernizacji hali
targowej
01.04.2021 więcej
Zapytanie Radnego Jarosława Szczerby
dot. zgłaszanych problemów handlujących na hali targowej przy
ulicy Wolności
29.03.2021 więcej
Interpelacja Radnego Jarosława Szczerby
dot. spraw sądowych związanych z modernizacją stadionu
25.03.2021 więcej
Interpelacja Radnego Jarosława Szczerby
dot. ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Mielec
zmierzających do podwyżki płac dla pracowników żłobków
samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec
23.03.2021 więcej
Interpelacja Radnego Jarosława Szczerby
dot. prac modernizacyjnych na hali targowej
19.03.2021 więcej
Zapytanie Radnego Jarosława Szczerby
dot. opracowania projektu "Strategii rozwoju miasta Mielca na
lata 2021-2026 z prognozą do roku 2030"
19.03.2021 więcej
Interpelacja Radnego Jarosława Szczerby
dot. prac modernizacyjnych w żłobku nr 5
16.03.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się