Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie Radnego Jakuba Blicharczyka
dotyczące możliwości wykupu miejsc pochówkowych na Cmentarzu
Komunalnym
17.02.2020 więcej
Zapytanie radnego Roberta Wójcika
dotyczące wprowadzenia efaktury
17.02.2020 więcej
Zapytanie Radnego Jakuba Blicharczyka
dotyczące podjęcia działań mających na celu poprawę
jakości powietrza w mieście poprzez posadzenie nowych drzew
liściastych na terenach miejskich
13.02.2020 więcej
Zapytanie Radnego Radosława Swóła i Roberta Wójcika
dotyczące przedstawienia Radnym informacji na piśmie w
przedmiocie pozyskanych środków zewnętrznych po dniu 19
listopada 2018 r.
28.01.2020 więcej
Zapytanie Radnego Jarosława Szczerby
dotyczące dzałań na nieruchomości 6/19
27.01.2020 więcej
Zapytanie Radnego Jarosława Szczerba
dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
22.01.2020 więcej
Zapytanie Radnego Jarosława Szczerba
dotyczące nabycia nieruchomości do zasobów miejskich
22.01.2020 więcej
Interpelacja Radnego Jarosława Szczerby
dotycząca otrzymywania elektronicznego sprawozdania
międzysesyjnego
14.01.2020 więcej
Zapytanie Radnego Jarosława Szczerba
dotyczące dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi
gminnej łączącej ul. Wojsławską z ul. Korczaka w Mielcu"
13.01.2020 więcej
Zapytanie Radnego Jarosława Szczerba
dotyczące nabycia do zasobu nieruchomości miejskiej
stanowiącej działkę 1763 o pow. 0,5011 ha
10.01.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się