2018-12-13

III Sesja Rady Miejskiej w Mielcu

    

Mielec, 12 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

III sesjęRady Miejskiej w Mielcu w dniu 28 grudnia (piątek) 2018 roku

o godz. 9:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.

5.Podjęcie uchwały budżetowej miasta Mielca na 2019 rok.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2019-2043.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Mielec.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Solskiego 10 w Mielcu, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Mielec.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC działek położonych na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w zakresie dożywiania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

13. Podjęcie uchwały w sprawie  ustanowienia wieloletniego gminnego „Programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości gminnej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej do Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do wydawania poleceń wyjazdów służbowych dla Przewodniczącego Rady Miejskiej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu.

19. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Bogdan Bieniek

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się