2018-01-15

XLII Sesja Rady Miejskiej

Nagranie dźwiękowe.

Mielec, 09 stycznia  2018 r.

                                                          

 

Na podstawie art. 20 ust.1 oraz art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1875)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

XLII  sesję Rady Miejskiej w dniu 25 stycznia (czwartek) 2018 roku o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji.

3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.

4. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Mielca na 2018 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2018-2043.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia IX zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy istniejącej ulicy wewnętrznej w Mielcu, na działkach nr 1761/1 i 1762/1 (obręb 5 – Smoczka), ulica „Wesoła”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów, przyznania im punktów oraz określenia dokumentów do ich potwierdzenia, w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania im punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu prowadzenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych przy ulicy Sitki 3 w Mielcu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych.

13.  Zamknięcie obrad.

 

 

Podstawa prawna do urlopowania:                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                                             Marian Kokoszka

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity

Dz.U.z 2017r. poz.1875 )                                                                  

Załączniki

  Zaproszenie na XLII...nia 2018.docx 17,53 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się