DRUKUJ
2019-12-09

XVI sesja Rady Miejskiej w Mielcu

Mielec, 09 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

XVI sesjęRady Miejskiej w Mielcu w dniu 23 grudnia (poniedziałek) 2019 roku

o godz. 8:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Mielec do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Mielec do realizacji projektu „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej” w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2019 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019.

8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.

12. Podjęcie uchwały budżetowej miasta Mielca na 2020 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2020-2043.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi wybranym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Mielec.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości.

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miejskiej Mielec na rok szkolny 2019/2020.

17. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 Bogdan Bieniek