DRUKUJ
2018-12-13

III Sesja Rady Miejskiej w Mielcu

    

Mielec, 12 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

III sesjęRady Miejskiej w Mielcu w dniu 28 grudnia (piątek) 2018 roku

o godz. 9:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.

5.Podjęcie uchwały budżetowej miasta Mielca na 2019 rok.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2019-2043.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Mielec.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Solskiego 10 w Mielcu, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Mielec.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC działek położonych na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w zakresie dożywiania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

13. Podjęcie uchwały w sprawie  ustanowienia wieloletniego gminnego „Programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości gminnej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej do Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do wydawania poleceń wyjazdów służbowych dla Przewodniczącego Rady Miejskiej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu.

19. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Bogdan Bieniek