DRUKUJ
2018-01-15

XLII Sesja Rady Miejskiej

Nagranie dźwiękowe.

Mielec, 09 stycznia  2018 r.

                                                          

 

Na podstawie art. 20 ust.1 oraz art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1875)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

XLII  sesję Rady Miejskiej w dniu 25 stycznia (czwartek) 2018 roku o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji.

3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.

4. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Mielca na 2018 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2018-2043.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia IX zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy istniejącej ulicy wewnętrznej w Mielcu, na działkach nr 1761/1 i 1762/1 (obręb 5 – Smoczka), ulica „Wesoła”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów, przyznania im punktów oraz określenia dokumentów do ich potwierdzenia, w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania im punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu prowadzenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych przy ulicy Sitki 3 w Mielcu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych.

13.  Zamknięcie obrad.

 

 

Podstawa prawna do urlopowania:                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                                             Marian Kokoszka

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity

Dz.U.z 2017r. poz.1875 )