DRUKUJ
2017-12-13

XLI Sesja Rady Miejskiej

Nagranie dźwiękowe

 

Mielec,  2017 – 12 – 12

 

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1875)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

XLI sesję Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia (wtorek) br. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w sali im. św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji.

3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.

4. Podjęcie uchwały  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2017-2043.

5. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok.

6. Podjęcie uchwały  w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017.

8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia “Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, sposobu ustalania opłaty dodatkowej oraz manipulacyjnej, przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Mielcu, realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej w Mielcu realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości miejskich niezabudowanych, położonych przy ulicach Siorka, Żurawskiego i Sabbata w Mielcu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej o pow. około 1,30 ha, położonej w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej SSE EURO-PARK MIELEC.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ulicy Sikorskiego 1/27 w Mielcu, stanowiącego odrębną nieruchomość – do zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Mielec.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Mielec dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.

16. Zapytania i wolne wnioski. Zamknięcie obrad.

 

   Przewodniczący

   Rady Miejskiej

   Marian Kokoszka  

 

Podstawa prawna do urlopowania:          
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)