Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 1393/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1393/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży, położonej na tereni Mieleckiego
Parku Przemysłowego
21.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1389/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1389/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
oddania w najem na czas nieozaczony w trybie bezprzetargowym
lokali użytkowych stanowiących własnośc Gminy Miejskiej
Mielec
17.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1388/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1388/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ustalenia warunków sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz
najemców wraz z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste
ułamkowej
17.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1386/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1386/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
dzierżawy.
17.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1380/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1380/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ustalenia warunków przetargu na oddanie w najem na czas
oznaczony do 10 lat lokalu użytkowego stanowiącego własność
Gminy Miejskiej Mielec
11.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1366/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1366/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
04.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1371/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1371/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
rozpatrzenia uwag do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu
projektu V|II zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
30.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1358/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1358/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.
16.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1357/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1357/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenie wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.
16.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1348/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1348/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
dzierżawy.
08.08.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się