Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe - OŚZK.271.94.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na dostawę i
montaż urządzeń zabawowych w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego na terenie Gminy Miejskiej Mielec
17.11.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE UGG-GN.271.75.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
operatów szacunkowych, określających wartość prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących
następujące działki:
17.11.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - OA.271.136.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na świadczenie
usług pocztowych oraz kurierskich dla potrzeb Urzędu Miejskiego
w Mielcu w 2018 r.
17.11.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE UGG- U. 271.78.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
operatów szacunkowych,określających wartość nieruchomości
dla potrzeb ustalenia opłaty planistyczne.
16.11.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE - OśZK.271.105.2017.BR
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na "Przegląd,
montaż oraz monitoring dekoracji świątecznych świetlnych,
stanowiących własność Zamawiającego...
15.11.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - OA.271.99.2017
Gmina Miejska zaprasza do składania ofert na remont korytarza w
budynku adm. UM-Mielec, ul. Żeromskiego 26
14.11.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE - BTI.271.34.2017
Gmina Miejska Mielec ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę
fabrycznie nowego telewizora, monitora wraz z wykonaniem
instalacji elektrycznej i multimedialnej.
10.11.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE GO.271.2.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na
przygotowanie oraz przeprowadzenie kampanii
edukacyjno-informacyjnej.
06.11.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE - DTP.271.101.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na "budowę
oświetlenia ulicy Brekieszów w Mielcu".
06.11.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE UGG-U.271.74.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
opinii przez rzeczoznawcę majątkowego, na potrzeby ustalenia
opłaty planistycznej
03.11.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się