Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe UGG-GN.271.29.2018
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
podziału nieruchomości położonych w Mielcu.
08.08.2018 więcej
Zapytanie ofertowe UGG-GN.271.28.2018
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
podziału nieruchomości położonych w Mielcu, obręb 2 Osiedle,
stanowiących działki 692/13, 1078/5.
18.07.2018 więcej
Zapytanie ofertowe nr OŚZK.271.24.2018
Zapytanie ofertowe nr OŚZK.271.24.2018
10.07.2018 więcej
Zapytanie ofertowe PF.271.3.2018
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na opracowanie
dokumentacji aplikacyjnej do działania 6.3 RPO WP
26.06.2018 więcej
Zapytanie ofertowe PF.271.2.2018
Gmina Miejska Mielec ogłasza zapytanie ofertowe na opracowanie
Studium Wykonalności do działania 2.1.5 POIiŚ UWAGA! Zmiana
treści zapytania dodana w dniu 08.06.2018 r. Termin
składania ofert: do 15 czerwca 2018 r. do godziny 9 00
07.06.2018 więcej
Zapytanie ofertowe UGG-GN.271.16.2018
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
operatu z rozgraniczenia nieruchomości polegającego na
ustaleniu przebiegu granicy pomiędzy
05.06.2018 więcej
Zapytanie ofertowe OŚZK.271.25.2018
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na pełnienie
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
07.05.2018 więcej
Zapytanie ofertowe UGG-GN.271.19.2018
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
podziału nieruchomości położonej w Mielcu, obręb 5.Smoczka,
składającej się z działek nr 2404 o pow. 0,8130 ha, 2405/1
o pow. 0,5507 ha.
04.05.2018 więcej
Zapytanie ofertowe IZP.271.22.2018
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na "Opracowanie
zamiennej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie Przedszkola Miejskiego w standardzie
pasywnym"
26.04.2018 więcej
Zapytanie ofertowe UGG-GN.271.16.2018
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
operatu z rozgraniczenia nieruchomości polegającego na
ustaleniu przebiegu granicy pomiędzy:1. działką nr 1138/2 a
działkami 1138/1.
18.04.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się