Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie
Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego ws. wydania
decyzji
12.11.2020 więcej
Ogłoszenie kwoty dotacji i statystycznej liczbie dzieci w 2020r.
Ogłoszenie w sprawie aktualizacji kwoty dotacji i statystycznej
liczbie dzieci w 2020r.
23.11.2020 więcej
Ogłoszenie o Konkursie Ofert na Agenta Emisji Obligacji Komunalnych
Ogłoszenie o Konkursie Ofert na Agenta Emisji Obligacji
Komunalnych
20.11.2020 więcej
Informacja o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji
Informacja Prezydenta Miasta Mielca o zamieszczeniu wniosku o
ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji
towarzyszących w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.
16.10.2020 więcej
Ogłoszenie o przetargu działka 956/14 obręb 2.Osiedle
Prezydent Miasta Mielca ogłasza przetarg ustny nieograniczony
(licytacja)na zbycie nieruchomości własnej Gminy Miejskiej
Mielec, niezabudowanej stanowiącej działkę 956/14 o pow.
0,0519 ha,
12.10.2020 więcej
Ogłoszenie o przetargach
Prezydent Miasta Mielca ogłasza przetargi ustne nieograniczone
(licytacje)na zbycie nieruchomości własnych Gminy Miejskiej
Mielec, niezabudowanych położonych w Mielcu w rejonie ul.
Iwaszkiewicza
12.10.2020 więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
27.02.2020 więcej
Decyzja IG.0750.1.1.2020
Decyzja IG.0750.1.1.2020 orzekającą o uznaniu za mienie
gromadzkie nieruchomości położonej w Mielcu, obręb 1.Stare
Miasto, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem
działki
12.02.2020 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie
uczniów.
28.01.2020 więcej
Postanowienie RGP.6220.1.2015
Postanowienie RGP.6220.1.2015 Wójta Gminy Mielec
14.01.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się