Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko
urzędnicze inspektor ds. planowania przestrzennego w Wydziale
Urbanistyki, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
27.03.2017 więcej
Informacja o wynikach naboru
Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko
urzędnicze – w jednostce organizacyjnej Gminy Miejskiej Mielec
Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu
22.03.2017 więcej
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne
stanowisko urzędnicze – podinspektora w Referacie Odpadów
Komunalnych w Wydziale Inwestycji, Transportu i Gospodarki
Komunalnej.
17.03.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Prezydent Miasta Mielca ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Biura
Transportu Publicznego w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul.
Żeromskiego 26.
14.03.2017 więcej
Informacja o wynikach naboru
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze -
podinspektora ds. kontroli podatkowej w Referacie Kontroli
Podatkowej w Wydziale Finansowym
10.03.2017 więcej
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne
kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika
Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu
08.03.2017 więcej
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze – inspektora w Referacie Inwestycji
w Wydziale Inwestycji, Transportu i Gospodarki Komunalnej w
Urzędzie Miejskim w Mielcu ul. Żeromskiego 26.
03.03.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Prezydent Miasta Mielca ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora w Referacie
Odpadów Komunalnych w Wydziale Inwestycji, Transportu i
Gospodarki Komunalnej
24.02.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Prezydent Miasta Mielca ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor - Biuro
Pozyskiwania Funduszy w Urzędzie Miejskim w Mielcu.
24.02.2017 więcej
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze – podinspektora w Biurze Promocji i
Informacji w Urzędzie Miejskim w Mielcu.
17.02.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się