Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie UGG-U.6733.69.2019
Obwieszczenie UGG-U.6733.69.2019 o wydanych postanowieniach w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej
28.11.2019 więcej
Obwieszczenie
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu
26.11.2019 więcej
Obwieszczenie
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu XI
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Mielec
26.11.2019 więcej
Obwieszczenie
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu
gospodarki odpadami komunalnymi w Mielcu
26.11.2019 więcej
Obwieszczenie
OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
części projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Mielca „Smoczka A”
26.11.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca-
gazociąg wschód
26.11.2019 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.66.2019
Obwieszczenie UGG-U.6733.66.2019 w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji
polegającej na budowie podziemnej linii elektroenergetycznej
22.11.2019 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.72.2019
Obwieszczenie UGG-U.6733.72.2019 o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie
21.11.2019 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.70.2019
Obwieszczenie UGG-U.6733.70.2019 wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego,dla inwestycji polegającej na budowie sieci
wodociągowej
20.11.2019 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6730. 202. 2019
Obwieszczenie UGG-U.6730. 202. 2019 o zawiadomieniu, że
Prezydent Miasta Mielca zakończył zbieranie materiału
dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków
zabudowy
18.11.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się