Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie UGG-U.6733.30.2020
Obwieszczenie UGG-U.6733.30.2020 o wydanych postanowieniach w
ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
13.07.2020 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6730.67.2020
Obwieszczenie UGG-U.6730.67.2020 informujące,że w ramach
prowadzonego postępowania,w sprawie ustalenia warunków zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego
jednorodzinnego,
09.07.2020 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6730.98.2020
Obwieszczenie UGG-U.6730.98.2020 informujące,że w ramach
prowadzonego postępowania, w sprawie ustalenia warunków
zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
08.07.2020 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6730. 46 .2020
Obwieszczenie UGG-U.6730. 46 .2020 o zawiadomieniu, że Prezydent
Miasta Mielca zakończył zbieranie materiału dowodowego w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
07.07.2020 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.36.2019
Obwieszczenie UGG-U.6733.36.2019 o wszczęciu postępowania w
sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Mielca znak
UGG-U.6733.36.2019 z dnia 05.08.2019 r., zmienionej decyzją z
dnia 06.11.2019 r.,
03.07.2020 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.41.2020
Obwieszczenie UGG-U.6733.41.2020 o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie
03.07.2020 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.33.2020
Obwieszczenie UGG-U.6733.33.2020 o umorzeniu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegającej
30.06.2020 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mielca o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu VIII zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w
Mielcu wraz
30.06.2020 więcej
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Zwiększenie przerobu odpadowych kabli energetycznych na
instalacji do przetwarzania odpadowych kabli energetycznych na
terenie SSE Euro-Park w Mielcu
26.06.2020 więcej
Obwieszczenie RZ.ZPU.4.522.143m.2020.ID
Obwieszczenie RZ.ZPU.4.522.143m.2020.ID o postanowieniu
uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji
polegającej
25.06.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się